มีโอกาสใช้การวิพากษ์ผลงานวิเคราะห์ด้วยหมวกหกใบแทนการนำเสนอแบบทางเดียว

นักศึกษาผู้ใหญ่ต้องกล้า และไม่กลัว กล้าวิพากษ์อย่างตรงไปตรงมา ไม่กลัวเพื่อนเสียใจ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ใคร ๆ เรียกว่า การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เป็นการติเพื่อก่อ อย่างกัลยาณมิตร 30 ส.ค.57 มีโอกาสพบนักศึกษาที่เรียนในระดับสูงสุดเป็นชั่วโมงแรก โดยเรียนปรับพื้นฐานเรื่อง เทคโนโลยีและการศึกษาค้นคว้า จึงชวนให้พวกเขาเรียนรู้กันและกันผ่านคำถาม Who am i? และผมก็ได้เรียนรู้ด้วยว่านักศึกษากลุ่มนี้มีความพร้อมด้าน intelligence เพื่อให้นักศึกษาพูดคุยกัน จึงมีกิจกรรมให้ได้พูดคุยกัน คือ หมวกหกใบ กับประเด็น “การศึกษาระดับปริญญาเอก” แล้วเสนอว่าน่าจะใช้ mindmap ในการนำเสนอประเด็น เมื่องานเสร็จแล้ว ผมได้เปลี่ยนแผน จากที่จะให้ผู้เขียน diagram ได้ออกมานำเสนอ แล้วเพื่อนฟัง เป็นการให้เพื่อนร่วมชั้นวิพากษ์ ถึงการสื่อสารผ่านภาพเหล่านั้น เพราะการวิพากษ์ และถูกวิพากษ์บ่อย ๆ จำเป็นต่อการศึกษาระดับนี้ http://www.thaiall.com/blog/admin/4249/ สรุปความคิดเห็นของนักศึกษา ได้ดังนี้ 1. การเปลี่ยนแผนของอาจารย์ ทำให้ diagram ที่ได้ไม่ตรงกับแผนใหม่ 2. บาง …

มีโอกาสใช้การวิพากษ์ผลงานวิเคราะห์ด้วยหมวกหกใบแทนการนำเสนอแบบทางเดียว Read More »