conference

ซีดีปกน้องนุส เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานประชุมวิชาการปีนี้

วันนี้งานเข้า .. น้องนุส โทรมาสอบถามว่า จะ print ปก CD สำหรับงานประชุมวิชาการอย่างไร ก็พูดคุยกันว่าที่ผ่านมา คุณเรณู กับคุณปุ๊ เค้าทำเป็นประจำทุกปี หากสอบถามข้อมูลทางเทคนิคว่าจะ Print ปก CD อย่างไร ก็ตอบว่า เคยเล่าไว้ใน http://www.thaiall.com/blog/burin/6530/ วันนี้ได้ฤกษ์ นำ Blog มาปัดฝุ่น และเขียนเป็นขั้นตอนการทำงานใหม่ เป็นวิธีการใช้ Microsoft word ช่วยในการวางภาพลงไปบนปก CD มีขั้นตอนดังนี้ 1. เปิด word 2010 2. เลือก New , Available Templates 3. ในช่อง Search Office.com for templates 4. พิมพ์ CD พบ “CD or DVD …

ซีดีปกน้องนุส เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานประชุมวิชาการปีนี้ Read More »

ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือนที่ทำงาน

ทุกมหาวิทยาลัยก็จะมีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หลายมหาวิทยาลัยจะมีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความสัมพันธ์กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกันทุกปี โดยเฉพาะการประชุมวิชาการที่จัดมาตั้งแต่ปี 2014 บางปีก็เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่น และปีนี้ (2016) ก็มีกิจกรรมร่วมกันมากมาย กิจกรรมดูงานในลำปางมีแผน ดังนี้ 3 ธ.ค.59 – ชมกาดกองต้า 4 ธ.ค.59 – ดูการผลิตข้างแต๋น – ดูงานกลุ่มตีมีดบ้านขามแดง – ดูงานการผลิตเซรามิค 5 ธ.ค.59 – เยี่ยมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย – เยี่ยมวัดพระธาตุลำปางหลวง 6 ธ.ค.59 กิจกรรมทางวิชาการในห้อง Auditorium, NTU, Lampang 24 – 26 มกราคม 2557 http://www.nation.ac.th/ntc2014/ 13 – 14 ธันวาคม 2557 http://www.nation.ac.th/ntc2557/ 18 ธันวาคม 2558 …

ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือนที่ทำงาน Read More »

การประชุมทางวิชาการ ม.เนชั่น ร่วม ม.ฟุคุอิ

มหาวิทยาลัยเนชั่นเล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่น ที่มีมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดประชุมวิชาการร่วม มหาวิทยาลัยเนชั่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ประเทศญี่ปุ่นขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 – 15.30น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง โดยมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่น่าสนใจ เช่น ดาวเทียมเพื่อการเกษตร โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การพัฒนากระดาษกันยุง รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ข้าวก่ำเพื่อพัฒนาเสริมสร้างสุขภาพ และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม http://www.nation.ac.th/ntc2016 การประชุมครั้งนี้เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ โดยพร้อมเพรียงกัน 18 ธันวาคม 2015 http://www.nation.ac.th/ntc2015 — 13 – 14 ธันวาคม 2014 http://www.nation.ac.th/ntc2557 — 24-26 มกราคม 2014 http://www.nation.ac.th/ntc2014 ประชุมวิชาการปี 2559 ร่วม Fukui …

การประชุมทางวิชาการ ม.เนชั่น ร่วม ม.ฟุคุอิ Read More »

การเขียนบทความวิจัยอย่างไร จึงจะโดนใจบรรณาธิการ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ

จากการเข้ารับการอบรมที่จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เขียนบทความวิจัยอย่างไร จึงจะโดนใจบรรณาธิการ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มีเรื่องราวจากเอกสารของท่านวิทยากร มาแบ่งปันดังนี้ http://www.thaiall.com/blog/burin/7703/ นิยามศัพท์ บทความ หมายถึง งานเขียนประเภทร้อยแก้ว ซึ่งผู้เขียนต้องการถ่ายทอดความคิด และ/หรือ ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้อ่านโดยใช้ตัวอักษรเป็นสื่อกลาง ประเภทของบทความ – บทความทั่วไป – บทความกึ่งวิชาการ – บทความทางวิชาการ บทความทั่วไป หมายถึง งานเขียนที่มิได้มุ่งเน้นการให้ความรู้ หรือข้อเท็จจริงเชิงวิชาการ แต่มุ่งเน้นที่จะให้ความรู้ทั่วไป ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือให้ข้อคิดแก่ผู้อ่าน เช่น บทความแสดงความคิดเห็น บทความเล่าอัตชีวประวัติ บทความเล่าประสบการณ์การเดินทาง และบทความที่ให้ข้อคิดหรือปรัชญาชีวิต เป็นต้น บทความกึ่งวิชาการ หมายถึง งานเขียนที่ผู้เขียนประสงค์จะให้ความรู้เชิงวิชาการ แต่ไม่ลึกซึ้งถึงระดับองค์ความรู้หรือทฤษฎี เช่น บทความที่เป็นบทวิเคราะห์/วิพากษ์ และบทความสนับสนุนหลักการหรือแนวคิด เป็นต้น บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนหรือความเรียงที่ผู้เขียนประสงค์จะสื่อองค์ความรู้ หรือข้อค้นพบใหม่ ๆ ทางวิชาการในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น บทความวิจัย …

การเขียนบทความวิจัยอย่างไร จึงจะโดนใจบรรณาธิการ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ Read More »

ประชุมอบรมแบบสัญชัยโมเดล (itinlife563)

ในการประชุมอบรมและพัฒนานักวิจัยที่จังหวัดเชียงใหม่ เกิดคำว่า สัญชัยโมเดล ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดประชุมที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนที่มีความต่อเนื่อง ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา เล่าที่มาของโมเดลนี้ว่า เคยจัดประชุมอบรมและเปิดให้จองเข้าอบรมล่วงหน้าและผู้รับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม จึงมีการจองเข้าอบรมหลายร้อยคน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมต่อหัวคนละประมาณห้าร้อยบาทที่ต้องจ่ายให้กับทางโรงแรม เมื่อถึงกำหนดประชุมพบว่ามีการยกเลิกไม่เข้าร่วมนับร้อยคน ทำให้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบหาเงินไปจ่ายให้กับโรงแรมในส่วนนี้ รูปแบบการจัดอบรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ แบบสัญชัยโมเดล มีขั้นตอนดังนี้ ประกาศข่าวสารการอบรมให้ตัวแทนเครือข่ายแล้วไปประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจเข้าไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เพื่อจองที่นั่งเข้าอบรม แล้วชำระเงินมัดจำผ่านธนาคารในเวลาที่กำหนด ส่งสำเนาการโอนเงิน เมื่อหมดเวลาจองที่นั่งก็ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมให้ได้ตรวจสอบอีกครั้ง ในวันอบรมจะต้องลงชื่อทั้งภาคเช้า และบ่ายตามเวลาที่กำหนด อยู่ร่วมจนเสร็จสิ้นการอบรมเพื่อรอรับเงินมัดจำคืน หากผิดเงื่อนไขก็จะริบเงินมัดจำเข้าเป็นงบประมาณสำหรับจัดอบรมในครั้งต่อไป ทำให้ผู้ที่คิดจะเข้าเฉพาะช่วงเช้า เฉพาะช่วงบ่าย หรือเข้าไปเซ็นชื่อช่วงเช้าแล้วกลับเข้าไปตอนปิดอบรม หรือส่งตัวแทนเข้ารับการอบรมจะถูกริบเงินมัดจำ โมเดลนี้ต้องการให้การจัดประชุมเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมสูงสุด ผู้ไม่จริงจังกับการอบรมก็ไม่ควรได้สิทธิ์อบรมฟรีที่จะต้องใช้งบประมาณของแผ่นดินในการจ่ายค่าหัวให้กับทางโรงแรม ที่อาจถือว่าเป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่งในการใช้งบประมาณ ในการอบรมและพัฒนานักวิจัยครั้งนี้มีการบรรยาย 2 เรื่อง คือ เรื่องเขียนบทความวิจัยอย่างไร จึงจะโดนใจบรรณาธิการ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ และ เรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ ภายหลังการอบรมผู้เขียนได้แลกเปลี่ยนกับ อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง พบว่าเนื้อหามีประโยชน์กับผู้สนใจจะมีอาชีพเป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัย หากนำเนื้อหาที่ได้จากการอบรมไปพูดคุยกับเพื่อนอาจารย์ให้เข้าใจการเขียนบทความที่ดี และการตีพิมพ์ในวารสารภาษาอังกฤษ ก็แนวทางที่น่าสนใจในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา …

ประชุมอบรมแบบสัญชัยโมเดล (itinlife563) Read More »

อ.ปริญญา หอมเอนก มอบหนังสือที่ร่วมกิจกรรมเครื่อข่ายสังคม ในงาน KDS2015

อ.ปริญญา หอมเอนก (Prinya Hom-anek) เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการระดับชาติ “สังคมความรู้ และดิจิตอล” ครั้งที่ 1 เมื่อ 25 ธันวาคม 2558 1st National conference on knowledge and digital society หรือ KDS2015 ครั้งที่ 1 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1177208462293283.1073741981.506818005999002 https://twitter.com/PrinyaACIS/status/680108976801882112 จัดโดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่านบรรยายเรื่องต่าง ๆ ได้สนุกมาก ผมบันทึกได้ 2 หน้าเลย มีอะไรน่าสนใจเยอะไปหมด ท่านมีกิจกรรมแจกหนังสือด้วย ให้แท็ก twitter ผมก็ใส่ “ปริญญาหอมเอนก” เข้าไปที่บัญชี /nationretweet แล้วท่านก็ทักว่าภาพ profile ไม่ใช่ภาพของผม แต่ไม่ถามต่อ สรุปว่า …

อ.ปริญญา หอมเอนก มอบหนังสือที่ร่วมกิจกรรมเครื่อข่ายสังคม ในงาน KDS2015 Read More »

การประชุมวิชาการระดับชาติ 2558 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ปีการศึกษา 2558 มีการประชุมวิชาการระดับชาติ (Nation University Conference) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 http://www.nation.ac.th/ntc2015/ “Education for local sustainable development” — ระหว่างนั่งฟังเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิพูดคุยภายใต้กรอบ (Theme) “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” – รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง – ดร.พรสันต์ เลิศวิทยาวิวัฒน์  ผู้อำนวยการ โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี (แลมป์-เทค) – นายเกรียงเดช สุทธภักติ รักษาการ นายกอบจ.ลำปาง – ดร.ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร วิทยากร มีประเด็นมากมายที่พรั่งพรูออกมาจากผู้ทรงฯ ขอหยิบมาแบ่งปันเพียงส่วนหนึ่ง – พูดถึงอุปสรรคในการพัฒนาประเทศเรื่องการซื้อเสียง เล่าเป็นนิทาน ว่า อดีตผู้ว่าทำอ่างเก็บน้ำให้ชาวบ้าน แล้วลงเลือกตั้ง สว. แต่คนแถวอ่างเลือกท่านเพียง 17 ใน 1000 คน กลับไปถามก็ได้คำตอบว่า คู่แข่งแจกบัตรเติมเงิน ก็คงต้องเลิกเล่นการเมืองไป …

การประชุมวิชาการระดับชาติ 2558 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน Read More »