คัตเอาต์แแอนิเมชัน

คัตเอาต์แแอนิเมชัน (Cutout animation) คือ การนำวัสดุสองมิติ เช่น กระดาษ หรือผ้า มาตัดเป็นรูปต่าง ๆ แล้วนำมาขยับเพื่อถ่ายเก็บไว้ทีละเฟรม แล้วนำเฟรมมาต่อกัน เล่าเป็นเรื่องราวตามหัวข้อที่กำหนด แต่ปัจจุบันอาจการวาดหรือสแกนภาพเข้าไปขยับในคอมพิวเตอร์ เช่นการ move, rotate หรือ resize ต.ย.1 เรือกระดาษจมทะเล http://www.youtube.com/watch?v=Xt4-EMZSEoM ต.ย.2 common craft เล่าเรื่อง twitter http://www.youtube.com/watch?v=jGbLWQYJ6iM ต.ย.3 Car crash in sketchup http://www.youtube.com/watch?v=i_S79TwJQ-s