ระบบการศึกษาของเรา

ระบบการศึกษาของเรา (Our Education System) ด้วยเกณฑ์คัดเลือกที่ยุติธรรม ทุกคนได้ข้อสอบชุดเดียวกัน “ถ้าใครปีนต้นไม้ได้” ก็จะได้ไปต่อ For a fair selection everybody has to take the same exam: please climb that tree — ระบบการศึกษาของเรา “ทุกคนเป็นอัจฉริยะในตนเอง แต่ถ้าคุณตัดสินว่าปลาสามารถปีนต้นไม้ได้ ปลาก็มีชีวิตทั้งชีวิตของมัน เชื่อว่ามันน่ะโง่” Our education System “Everybody is a genius. But if your judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole lifebelieving …

ระบบการศึกษาของเรา Read More »