standard

อัพพลังความรู้ สู่ความก้าวหน้าธุรกิจแฟรนไชส์

Thailand Franchise Standard 2016 “อัพพลังความรู้ สู่ความก้าวหน้าธุรกิจแฟรนไชส์” มาร่วมอัพพลังความรู้ และก้าวหน้าไปด้วยกัน ในโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Thailand Franchise Standard) พร้อมร่วมสัมมนา Thailand Franchise Standard ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00น.-16.00น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ งานนี้มีแต่กำไร กำไรต่อที่ 1 – รับโอกาสตรวจเช็คศักยภาพธุรกิจโดยกูรุด้านการพัฒนาธุรกิจ จากจุฬาลวกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเนชั่น กำไรต่อที่ 2 – รับคำปรึกษา แนะนำการพัฒนาธุรกิจ ถึงสถานประกอบการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กำไรต่อที่ 3 – เพิ่มโอกาสการสร้างเครือข่าย ได้ร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์ธุรกิจ กำไรต่อที่ 4 – เสริมทัพความเชื่อถือ ด้วยการประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำไรต่อที่ 5 – …

อัพพลังความรู้ สู่ความก้าวหน้าธุรกิจแฟรนไชส์ Read More »

กลไกที่ทำให้สังคมมั่นใจในคุณภาพบัณฑิต [itinlife389]

  รมต.กระทรวงศึกษาธิการ เซ็นอนุมัติให้เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน แม้จะมีนักศึกษาหลายพันคน อันมีจุดเริ่มต้นมาจากข่าวขายปริญญาในปี 2554 (สุชาติ ธาดาธำรงเวช, 2555) เป็นสถาบันการศึกษาล่าสุดที่ถูกเพิกถอนด้วยเหตุผลเรื่องมาตรฐานการศึกษา และผลการตรวจสอบเงื่อนไขในวิชาชีพครู ซึ่งก่อนหน้านั้นมีวิทยาลัยบัณฑิตสกลนคร ปิดเมื่อปี 2540 และวิทยาลัยศรีอีสานปิดเมื่อปี 2533 นั่นแสดงให้เห็นว่าภาครัฐมีกลไกกำกับติดตามให้สถาบันการศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถไปทำงานในสังคมได้ตรงกับที่กำหนดไว้ หลักสูตรที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษาอาจจำแนกได้ 2 กลุ่ม คือ มีสภาวิชาชีพ และไม่มีสภาวิชาชีพ หมายความว่าหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพรับรองจะต้องจัดการเรียนการสอนตามที่สภาวิชาชีพเห็นชอบก่อนสอน เช่น เรียนวิชาอะไร เป็นเวลาเท่าใด คุณสมบัติอาจารย์ เครื่องมือที่พร้อม เงื่อนไขการฝึกงาน เป็นต้น เพราะหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว สภาวิชาชีพจะออกใบรับรองวิชาชีพให้ไปทำงาน ถ้าไม่มีใบรับรองก็ไม่สามารถทำวิชาชีพนั้นได้ อาทิ สัตวแพทย์ วิศวะ พยาบาล แพทย์ เป็นต้น การได้ใบรับรองวิชาชีพมีกระบวนการตั้งแต่ก่อนเปิดหลักสูตร ระหว่างจัดการเรียนการสอน และภายหลังจากสำเร็จการศึกษา กลางมีนาคม 2556 พบข่าวว่าหลักสูตรสัตวแพทย์ในสถาบันหนึ่ง ที่สภาวิชาชีพไปตรวจมาตรฐานครั้งแรก หลังเปิดหลักสูตรแล้ว 5 ปี พบว่าหลักสูตรไม่ผ่านหลังเปิดสอนแล้ว 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 170 …

กลไกที่ทำให้สังคมมั่นใจในคุณภาพบัณฑิต [itinlife389] Read More »