แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Resolution ของจอภาพ VGA มีขนาดเท่าใด
1000*1024
640*480
300*400
640*400
800*1000
1024*800
2. เครื่อง Hang ต้องกดปุ่มใดต่อไปนี้
Ctrl+Delete
Scroll Lock
Delete
Ctrl+Break
Num Lock
Ctrl+Alt+Delete
3. ต้องมีอุปกรณ์ใด จึงจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกันได้
Keyboard
Mouse
Hub
Monitor
CPU
Microphone
4. แฟ้มนามสกุล MDB เป็นของโปรแกรมใด
Mail
VB
Excel
Access
Word
PowerPoint
5. สมองของคอมพิวเตอร์ คืออะไร
Disk
Keyboard
Mouse
CPU
HandyDrive
Monitor
6. ปุ่ม Start อยู่บนส่วนใด
Help
Desktop
Taskbar
Title
Icon
Scroll Bar
7. Diskette ทั่วไป ขนาด 3.5 นิ้ว เก็บข้อมูลได้เท่าใด
128 MB
256 MB
1000 KB
1.44 KB
1000 MB
1.44 MB
8. นามสกุลใด เป็นของแฟ้มที่มีภาพ และเสียง
wav
mid
mp3
jpg
avi
gif
9. การกู้แฟ้มคืนจาก Recycle Bin ต้องเลือกอะไร
Alt+Shift
Page Up
Insert
Backup
Del
Restore
10. Ctrl+V ใน Microsoft Word คืออะไร
Paste
Delete
Virtual
Visible
Copy
Vector
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-10-17 12:37:31 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::