กศน.3จว.ใต้เร่งสอน”มลายู”

3 มกราคม 2550

นายจรัส หนุนอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด (ศนจ.) ปัตตานี เปิดเผยว่า ตามที่สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) มอบหมายให้ศนจ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สอนภาษามลายูท้องถิ่นให้แก่ข้าราชการ และผู้สนใจ ซึ่งในปี 2549 ที่ผ่านมา ศนจ.ปัตตานีได้จัดอบรมข้าราชการและผู้สนใจ จำนวน 529 คน มาจากข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ครู ฝ่ายปกครอง ฯลฯ เรียนนอกเวลาราชการ ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตร 50 ชั่วโมง โดยใช้ครูอาสาสมัคร กศน.และครูชาวบ้านเป็นครูผู้สอน นอกจากนี้ ศนจ.ปัตตานีกำลังเปิดรับสมัครประชาชนทั่วไปที่ฟังและพูดภาษามาลายูท้องถิ่นไม่ได้ และสนใจอยากเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะประชาชนจากจังหวัดอื่นๆ ที่ย้ายเข้ามาประกอบอาชีพในจ.ปัตตานี ซึ่งยังไม่เข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และไม่สามารถสื่อสารภาษามลายูท้องถิ่นได้ ซึ่งหากสามารถใช้ภาษามลายูท้องถิ่นได้ก็จะเกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และการประสานงานที่ดียิ่งขึ้น ผู้สนใจติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือติดต่อที่ศนจ.ปัตตานี โทร.0-7333-3051 ศนจ.ยะลา โทร.0-7324-3156 และศนจ.นราธิวาส โทร.0-7351-4843

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง ที่มา: http://www.matichon.co.th/

moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=2300&Key=hotnews

Leave a Comment