“มรภ.-มทร.”ยังไม่ออกนอกระบบ

3 มกราคม 2550

แจงเหตุผลความไม่พร้อม “ราชภัฏ”ขอเวลาอีก 10 ปี

ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการผลักดันมหาวิทยาลัยรัฐออกนอกระบบราชการ ในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รับร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จากทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แล้ว และได้มอบหมายให้ฝ่ายนิติกรได้พิจารณา ซึ่งจะเร่งดำเนินการเพื่อส่งต่อไปให้คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของ ศธ.พิจารณาต่อไป

ด้าน ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) พิบูลสงคราม และรองประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) กล่าวว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ได้มีการหารือกันแล้วในเรื่องของการออกนอกระบบราชการ และเห็นว่าในภาพรวมของ มรภ.น่าจะยังขออยู่ในระบบราชการอีกต่อไปอย่างน้อย 10 ปี จึงค่อยมาพูดกันถึงเรื่องมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ ยกเว้น มรภ. 1-2 แห่งที่เห็นว่ามีความพร้อมที่จะออกนอกระบบราชการ ก็จะมีการเตรียมการเรื่องนี้ไว้ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทั้งนี้ สาเหตุที่โดยภาพรวมของ มรภ.ยังขออยู่ในระบบราชการ เนื่องจากใน มรภ.มีพนักงานมหาวิทยาลัยเพียงแค่ 10 กว่าคน ซึ่งถือว่ายังเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับบุคลากรส่วนใหญ่ที่เป็นข้าราชการ ต่างจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่เวลานี้มีบุคลากรเกินกว่าครึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จึงมีความจำเป็นต้องเร่งออกนอกระบบราชการ เพื่อให้มีกฎหมายมารองรับพนักงานมหาวิทยาลัยเหล่านี้

“อีกเหตุผล ทาง มรภ.มองในแง่ของวิชาการ โดยมองว่า มรภ.เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อช่วยประชาชน ดังนั้น การยังเป็นส่วนราชการอยู่น่าจะช่วยดูแลได้ดีกว่าการออกนอกระบบราชการ เพราะหากออกนอกระบบราชการไปแล้ว อาจทำให้การขึ้นค่าเล่าเรียนทำได้ง่ายขึ้น แต่ถ้ายังอยู่ในระบบราชการก็ยังเปรียบเสมือนเป็นการศึกษาของชาติ บางสาขาวิชา เช่น นาฏศิลป์ ซึ่งมีคนเรียนน้อย 7-8 คน ก็ยังต้องเปิดสอนให้อยู่ เพราะถือเป็นบริการแก่ประชาชน โดยที่ไม่คิดกำไรขาดทุน แต่เมื่อออกนอกระบบราชการก็จำเป็นต้องมาคิดเรื่องกำไรขาดทุน เพราะอาจต้องหาเลี้ยงตัวเอง เนื่องจากรัฐบาลอาจผลักภาระให้ช่วยเหลือตัวเอง และถึงแม้รัฐบาลจะช่วยสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง แต่เหตุผลใหญ่ของการออกนอกระบบราชการก็คือ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐต้องเลี้ยงตัวเอง” ดร.สว่างกล่าว

ผศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และประธานกลุ่มอธิการบดี มทร. กล่าวว่า จากการหารืออย่างไม่เป็นทางการในกลุ่มอธิการบดี มทร. เห็นว่าในส่วน มทร.โดยภาพรวมคงจะออกนอกระบบราชการหลังมหาวิทยาลัยรัฐ ซึ่งมีความพร้อมสูงกว่า และยังตอบไม่ได้ว่า มทร.จะออกนอกระบบราชการก่อนหรือหลังกลุ่ม มรภ. แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของ มทร.ในระหว่างนี้ได้หารือกับผู้บริหาร มทร.แห่งอื่นๆ แล้วเห็นว่า ควรจะเอาหลักการและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมาใช้ไปพลางๆ ก่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน มทร. ซึ่งเรื่องนี้จะมีการหารืออย่างเป็นทางการอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคม 2550

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง ที่มา: http://www.matichon.co.th/

moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=2295&Key=hotnews

Leave a Comment