สพท.กำแพงเพชรเขต2ปลุกสำนึกเยาวชนสืบทอดความเป็นชาติ

4 มกราคม 2550

ผุดโครงการสภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์ยึดมั่นธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งเป็นทั้งรากฐานวิธีการและเป้าประสงค์ในการสร้างสังคม ที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความเป็นธรรมและสันติสุขเป็นสังคมที่คนทุก กลุ่ม ทุกระดับชั้นมีโอกาสและมีอำนาจในการต่อรองและประสานประโยชน์กันอย่างสันติทุกกลุ่มในสังคมสามารถแสดงความต้องการและแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดแห่งตนได้อย่างเท่าเทียมกันตามศักยภาพเพราะมีกฎระเบียบที่ทันสมัย ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ มีความโปร่งใสและมีระบบการให้และรับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมาและทันต่อเหตุการณ์ โดยสรุปก็คือ สังคมที่มีกลไกให้ทุกฝ่ายสามารถประสานประโยชน์และความต้องการ ตลอดจนแก้ไขความทุกข์ร้อนได้อย่างเป็นธรรมจึงเกิดความสมดุลและพอดี

นายพชรศักดิ์ อินมล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนไทยซึ่งเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้เจริญงอกงามเทียบเท่านานาอารยประเทศ และเป็นความหวังของสังคมในการสืบทอดความเป็นชาติ ศาสนา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นเด็กควรได้รับการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตยสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งคณะกรรมการนักเรียนและองค์กรนักเรียนเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งที่จะดำเนินการพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรมให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ได้จัดโครงการ “สภานักเรียนไทย หัวใจสมานฉันท์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล” ขึ้น เพื่อพัฒนาองค์กรนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนได้ เพื่อสร้างสังคมในโรงเรียนให้เป็นสังคมเปิด มีความพอเพียงและยึดมั่นใน หลักการตามวิถีชีวิตประชา ธิปไตย โดยหวังว่านักเรียนที่ผ่านชีวิตในสังคมโรงเรียนธรรมาภิบาล สามารถเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการกับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3-4 ที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 62 คน โดยมีครูที่ปรึกษาโครงการ 62 คน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 3 วัน 2 คืน มีวิทยากร 22 คน รวมทั้งสิ้น 146 คน

นายกมล สุขศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรเขต 2 กล่าวว่า จากการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพง เพชร เขต 2 ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นก็เพื่อมุ่งจะพัฒนาองค์กรนักเรียนให้มีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลได้ จึงขอฝากให้คณะกรรมการดำเนินการและวิทยากรพร้อมทั้งครูที่ ปรึกษาโครงการทุกคน ได้ช่วยกันจัดกิจกรรมค่ายตามโครงการนี้ให้ประสบความสำเร็จและหวังว่าคณะวิทยากรและครูที่ปรึกษาจะได้ถ่ายทอดร่วมกันตามหลักธรรมาภิบาล โดยปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องของธรรมาภิบาลให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อประโยชน์ในภายหน้า และสามารถนำความรู้ความสามารถที่ได้จากการอบรมไปพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนของตน ตลอดจนชุมชนและสังคมของประเทศชาติสืบไป

สำหรับธรรมาภิบาลนั้นจะมีอยู่ 6 หลักด้วยกันคือ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจปัญหาสำคัญ หลักการรับผิดชอบตรวจสอบได้ หลักความคุ้มค่าและหลักคุณธรรม โดยหลักเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียนและประเทศเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการนักเรียนเปรียบเสมือนจุดเชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร ครูและเพื่อนนักเรียนหรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ จึงสมควรได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมในโรงเรียนทุกด้าน

การที่จะทำให้สังคมที่ดีดำเนินไปสู่ความเจริญของประเทศได้นั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ดี และสามารถนำไปพัฒนาองค์กรขนาดเล็กไปสู่องค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

แหล่งที่มา/ผู้ส่ง ที่มา: http://www.dailynews.co.th

moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=2310&Key=hotnews

Leave a Comment