vocabulary for student

แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก)

แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก : Vocabulary ) ในชุด 5 ข้อ แบบ : อังกฤษ เป็น ไทย คือ แบบฝึกปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก ทั้งการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทยและไทยเป็นอังกฤษ โดยข้อสอบระบบนี้เป็นหนึ่งในศูนย์สอบออนไลน์ของ thaiall.com/quiz ที่มีทั้งหมด 23 ระบบ

https://www.thaiall.com/cgi/qvoch.pl?5&E

ในเดือน กันยายน 2566 พบว่า มีน้องที่มหาวิทยาลัย ติดต่อกับศูนย์สอบ TOEIC ให้ไปจัดสอบให้กับนิสิต (student) ในมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ประกอบกับช่วงนี้มีการรายงานตัวของนักศึกษาใน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นเข้าโครงการปี 2561 ที่ต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้คะแนนจากการสอบ TOEIC และพบว่ามีการโพสต์ และแชร์ผลสอบอยู่เสมอ

https://www.thaiall.com/education/krulovehome.htm

สำหรับ แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลคำศัพท์จำนวน 9878 คำ แล้วสุ่มรอบละ 5 คำ สำหรับข้อสอบจำนวน 5 ข้อ มาสร้างเป็นคำถาม ส่วนตัวเลือกนั้นสุ่มความหมายมาให้เลือกรอบละ 4 ตัวเลือกในแต่ละข้อ ซึ่งคำศัพท์ชุดนี้ได้เลือกศัพท์ที่ใช้สำหรับการสอบในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป

แล้วพบว่ามีเพื่อน ๆ แชร์ลิงก์ข้อสอบเผยแพร่ในกลุ่มของตนจำนวนหนึ่ง เพื่อหวังให้ฝึกฝนการทำข้อสอบคำศัพท์ ดังนั้น ปีนี้จึงได้มีการปรับปรุงโค้ดข้อสอบ ให้มีหน้าตาที่ทันสมัยกว่ารุ่นเดิม และเขียน meta description ผ่านบริการ Yoast SEO แล้ว

แบบทดสอบคำศัพท์