acla

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของ ศิษย์เก่า

สระเกล้าดำหัว ครูอาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของ ศิษย์เก่า
ที่แสดงมุทิตาจิตต่อครูอาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส

ปี พ.ศ. 2566 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
นำโดย คุณปุณณสิน มณีนันทน์ (คม)
และ #ชมรมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง (กรุงเทพ)
นำโดย คุณนภสินธุ์ ตันติไชยบริบูรณ์
จัดกิจกรรม #รดน้ำดำหัว หรือ #สระเกล้าดำหัว
ครูอาวุโส และศิษย์เก่าอาวุโส
ที่ลำปาง เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน ปี พ.ศ. 2566
ที่กรุงเทพ เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน ปี พ.ศ. 2566
มีอัลบั้มให้ติดตามจากพี่ ๆ ศิษย์เก่า และคุณครูอาวุโส
ผมได้แชร์เผยแพร่ใน aclalumni.com
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแจ้งมาได้ครับ

http://www.thaiabc.com/acla/

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
(Assumption College Lampang Alumni Association)

คือ การรวมตัวของศิษย์เก่า เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างศิษย์เก่า
และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ของโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
“พวกเรารักกัน อัสสัมชัญ สามัคคีกัน รักสถาบัน”

สระเกล้าดำหัว
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

คือ ประเพณีที่ศิษย์เก่ากลับมารวมกันทำกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต
ระลึกคุณความดีของครูอาวุโส ศิษย์เก่าอาวุโส ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
ซึ่งตรงกับเทศกาลสงกรานต์ หรือขึ้นปีใหม่ไทย
โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และชมรมศิษย์อัสสัมชัญลำปาง(กรุงเทพ)
ถือเป็นวัฒนธรรมอันดีที่ร่วมกันรักษาไว้ และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี

thaiabc.com/acla/
thaiabc.com/acla/thainewyear.asp
ประวัติสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง - ช่วงเริ่มต้นปี 2506

ประวัติสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง – ช่วงเริ่มต้นปี 2506

การก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง เริ่มขึ้นในช่วงปี 2506 – 2507 โดยภราดาฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์ ให้ข้อคิดเตือนใจแก่นักเรียนในขณะนั้น ให้พยายามรวบรวมศิษย์เก่ามาพบปะพูดคุยกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ปี พ.ศ. 2510 ภราดามิเกล ซีซีเรีย อิลเดฟองซ์โซ กลับมารับตำแหน่งอธิการอีกครั้ง ถึงปี พ.ศ. 2512 และในวันคริสต์มาสของทุกปีได้มีการจัดงานวันครอบครัว ดังนั้นคณะครูโรงเรียนที่เป็นศิษย์เก่าได้ปรึกษากับคณะครูอาวุโส มีมติร่วมกันให้จัดงานพบปะสังสรรค์ประจำปี ซึ่งครั้งแรกจัดใต้อาคารเซนต์หลุยส์ โดยเชิญภราดาฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์ มาเป็นประธาน มีผู้มาร่วมงานประมาณ 30 คน ปี พ.ศ. 2511 – 2515 การพบปะระหว่างศิษย์เก่ากับโรงเรียนได้พัฒนาขึ้นมาตามลำดับ แต่ยังไม่มีประธานฯ มารับผิดชอบโดยตรง ปี พ.ศ. 2516 คณะครูโรงเรียนได้มอบหมายให้ ม.เรืองยุทธ นวลบุญเรือง รุ่น 02 และ ม.สุรเดช ประสาทพร รุ่น 04 ร่วมกันยกร่างข้อบังคับ ชมรมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง และสรรหาศิษย์เก่ามาเป็นประธานจัดงาน เพื่อปรึกษากันก่อตั้งสมาคมฯ ได้นายชนะ บูรมินเหนทร์ รุ่น 04 มาเป็นประธานจัดงานฯ วาระ 1 ปี ผลัดเปลี่ยนกันเป็นประธานชมรม มาโดยตลอด

อ้างอิงจาก เอกสารในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2553 เสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2553
ในสมัยที่ พี่มนัสพี เดชะ เป็นนายกสมาคมฯ สมัยที่ 18

http://www.thaiabc.com/acla/team.asp

http://www.thaiabc.com/acla/team_bkk.asp

เอกสารในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2553
คลิกเพื่อเปิด e-book