agriculture

มะละกอ ปลูกร้อยกว่าต้น ตายเป็นครึ่ง

ต้นอ่อนมะละกอก็ตายได้
ต้นอ่อนมะละกอก็ตายได้

แม้ว่าผมเป็นนักคอมพิวเตอร์ (IT Person) ก็จริง
แต่มีโอกาสสนในเรื่องการเกษตร (Agriculture)
ได้ปลูกมะละกอ (Papaya) ไว้ทานเอง
เพาะไว้มากกว่า 200 ในฐาดรองกระถาง
งอกขึ้นมาร้อยกว่าต้น ก็เอาลงถุงดำ
โดยเลือกเฉพาะที่แข็งแรง
เลี้ยงได้ไม่กี่สัปดาห์เริ่มใบหงิก และตายลงเรื่อย ๆ
จึงเข้า กลุ่มเฟสสาธารณะ ชื่อ “กลุ่มคนอยากทำเกษตร
มีสมาชิก 87963 เมื่อ 28 ธันวาคม 2559
https://www.facebook.com/groups/687744234676444/1187133838070812/
โดยส่งภาพเข้าไปโพสต์ถามว่า
ขอถามมืออาชีพทางมะละกอหน่อย
เพราะ มะละกอปลูกยังไม่ทันโต
ใบเหลือง และตายทีละต้น
เกิดจากอะไรครับนี่
แก้ไขอย่างไรดี
ก็ได้รับคำตอบจากเกษตรกรหลายท่าน
ไม่ผิดหวังเลยที่เข้ากลุ่มนี้

คำแนะนำที่ได้รับ

– ต้องระวังไม่ให้น้ำเยอะไป หรือน้อยไป
– ต้องระวังเรื่องดิน ให้ใช้ดินธรรมดาไปก่อน
– สารอาหารมากไปน้อยไป ก็ทำให้ต้นอ่อนตายได้
– บำรุงมากไป รากเน่าได้

สรุปว่าผมน่าจะทำผิดพลาดในเกือบทุกคำเตือน

– รดน้ำมากไป ดินเปียก
– อินทรีย์วัตถุ บำรุงมากไป ทำให้ดินเค็ม
– ย้ายต้น 2 รอบ น่าจะทำให้รากสะเทือน
– กรดน่าจะเกิด ผมใส่เศษอาหารเน่าเสียลงไป

เผาทำไม

มีการตั้งคำถามว่า “เผาทำไม
พร้อมอธิบายด้วยหลักเหตุผล และด้วยกัลยาณมิตร
จนทุกคนที่ได้ฟัง ได้อ่าน แล้วพยักหน้าเห็นด้วยอย่างเข้าใจ
เมื่อทุกคน รับรู้ รับทราบ เข้าใจ ก็จะไม่เผาอีก
เพราะเป็นผลเสียต่อสุขภาพ ไม่รู้จะเผาทำไม

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000038907
จากข่าวในผู้จัดการว่า ที่จังหวัดเชียงราย
กำหนด 60 วันห้ามเผา แต่ทันทีที่พ้นกำหนด
ก็เริ่มเผาในพื้นที่การเกษตรทันที

กฎหมายห้ามเผาในพื้นที่ต้องห้ามยังมีอยู่ชัดเจน
มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2 – 15 ปี
และปรับตั้งแต่ 20000 – 150000 บาท
http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000038907