examination

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ mba 2565

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ

ดร.ฑัตษภร ศรีสุข ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้แบ่งปันเรื่องราวผ่านสื่อสังคมเกี่ยวกับการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ของนิสิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่จัดขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.00น. ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.เทียม โชควัฒนา โดยกิจกรรมประกอบด้วย ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น กล่าวให้โอวาสและต้อนรับนิสิต ในการเข้าสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ (Defense Examination) ประจำปี 2565 แล้วเริ่มกิจกรรมการสอบป้องกัน โดยมี ผศ.ดร.กัญญ์พ้สวี กล่อมธงเจริญ เป็นประธานการสอบ ผศ.ดร.วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ และ ดร.อัศนีย์ ณ น่าน เป็นกรรมการสอบ แล้วยังมี ดร.อนันตพร วงศ์คำ และ ดร.นภสินธุ์ พรมวิเศษ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตมาให้กำลังใจ เพื่อสร้างความพร้อมให้กับนิสิต

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ซึ่งนิสิตต้องเตรียมความพร้อมในหัวข้อที่ต้องนำเสนอ ทบทวนประเด็นต่าง ๆ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษามาเป็นอย่างดี จัดทำเอกสารรายงาน และเอกสารนำเสนอ เพื่อให้การสอบป้องกันผ่านไปได้ด้วยดี แล้วนำข้อแก้ไข หรือข้อเสนอแนะกลับไปดำเนินการให้ถูกต้องสมบูรณ์

ยินดีกับนิสิตที่ผ่านการสอบทุกท่าน

หลักสูตรนี้มีตัวอย่างรายวิชา ที่น่าสนใจดังนี้

  1. ACCT 510 การบัญชีเพื่อการจัดการ
  2. BUSI 510 การวิจัยเพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
  3. ECON 510 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
  4. FINA 510 การจัดการการเงิน
  5. MKTG 511 การจัดการการตลาด
  6. MGMT 510 การจัดการเชิงกลยุทธ์
  7. MGMT 511 การจัดการการปฏิบัติการ
  8. MGMT 512 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ
อาหารว่าง เสิร์ฟระหว่างสอบป้องกัน .

รวมศัพท์จากข้อสอบระดับอุดมศึกษา

พบข้อสอบระดับอุดมศึกษา ในข้อสอบชุดนี้เป็น Exit Examination จำนวน 50 ข้อ ถูกจัดทำขึ้นประกอบการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาแบบ Practice ที่เป็นหลักสูตร Self Study ไม่มีผู้สอน  ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองไปทีละ lesson ผ่านการทำแบบฝึกหัด แล้วมีการประเมินผลนอกระบบ ซึ่งศัพท์ชุดนี้ได้จากการรวบรวมจากชุดข้อสอบประเมินผล จึงนำมาแบ่งปันรวมทั้งหมด 200 คำ แบ่งเป็น 10 ชุด ๆ ละ 20 คำ ให้ได้ฝึกฝนก่อนเข้าทำข้อสอบ

ข้อสอบชุดที่ 1
ข้อสอบชุดที่ 1
 รวม 20 คำศัพท์จากข้อสอบ ชุดที่ 1
1achievement = ความสำเร็จ
2archaeologist = นักโบราณคดี
3civilization = อารยธรรม
4cliff dwelling = ที่อยู่อาศัยบนหน้าผา
5crowd = ฝูงชน
6dairy = จากนม
7dietary = การบริโภคอาหาร
8extinct = สูญพันธ์
9fascination = ความตรึงใจ
10increase = เพิ่ม
11looting = การแย่งชิง
12neat = เรียบร้อย
13penetrate = เจาะ
14poultry = สัตว์ปีก
15ranchers = เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
16rise = ขึ้น
17ruin = ทำลาย
18sacrifice = เสียสละ
19stubborn = หัวดื้อ
20supplement = เสริม

สังคมไม่ยอมรับการทุจริตสอบ (itinlife552)

จดโน้ต กันลืม
จดโน้ต กันลืม

ไม่มีสังคมใดในโลกยอมรับการทุจริต เพราะการทุจริตสอบของนักเรียนคนหนึ่ง หมายถึงการเอารัดเอาเปรียบนักเรียนคนอื่นที่ร่วมกันสอบทั้งหมด คุณครูเองหรือกรรมการคุมสอบก็จะยอมให้มีการทุจริตสอบเกิดขึ้นไม่ได้ เป็นความไม่ยุติธรรมต่อผู้เข้าร่วมสอบแข่งขันทั้งหมด ทุกครั้งที่มีข่าวการทุจริตก็จะเป็นที่สนใจของสังคมทั้งทุจริตสอบครู สอบตำรวจ หรือสอบแพทย์ ยิ่งสื่อสังคมได้รับความนิยมเท่าใด การทุจริตก็ยิ่งเป็นที่สนใจ แพร่ได้เร็ว และได้รับการติดตามใกล้ชิด ทำให้การพิจารณาโทษของการทุจริตเป็นเรื่องผ่อนปรนไม่ได้ เพราะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบที่บัญญัติไว้

การทุจริตสอบเกิดขึ้นหลายรูปแบบ ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและเห็นในภาพยนตร์ ก็มีทั้งแบบที่รู้คำตอบล่วงหน้าก่อนเข้าสอบจากการที่ข้อสอบรั่ว และแบบที่ไปหาคำตอบกันในห้องสอบ หากทุจริตคนเดียวก็จะใช้วิธีแอบจดสูตร สมการ ขั้นตอน หรือแนวคำตอบเข้าห้องสอบ อาจเป็นกระดาษซ่อนไว้ในชายเสื้อ กระเป๋าลับ หรือจดไว้ตามแขนขาฝ่ามือ หากทำกันหลายคนก็อาจเป็นการส่งคำตอบให้กัน ผ่านกระดาษโน้ต ยางลบ แลกกระดาษคำตอบ แลกข้อสอบที่จดคำตอบลงไปแล้ว การยกกระดาษคำตอบให้เพื่อนรอบโต๊ะได้เห็นและลอกตาม นั่งตัวเอียงให้เพื่อนด้านหลังได้เห็นคำตอบ การส่งสัญญาณมือ หรือใช้ภาษากายอื่น การผลัดกันออกไปเข้าห้องน้ำ แล้วใช้ห้องน้ำเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีโบราณที่สุด คือ พูดคุยกันในห้องสอบ เหมาะกับห้องสอบที่มีขนาดใหญ่ และชิดกัน

การใช้เทคโนโลยีในยุคนี้ปรากฏเป็นข่าวดังหลายครั้ง ถ้าใช้อุปกรณ์ในระดับบุคคล หรือระหว่างสองคนก็เป็นเพียงการแอบพกอุปกรณ์เข้าห้องสอบ เพื่อแอบเปิดอุปกรณ์ค้นหาคำตอบ หรือหาข้อมูลที่เกี่ยวกับคำถาม อาจใช้สื่อสารกันผ่านบรูทูช แชท อีเมล หรือเอสเอ็มเอส แต่ที่ยอมรับไม่ได้และมีโทษร้ายแรง คือ การใช้อุปกรณ์ที่ทำกันเป็นกระบวนการมีความผิดตามกฎหมายทั้งลักทรัพย์และฉ้อโกง ด้วยการมีผู้รับจ้างจัดเตรียมอุปกรณ์ มีทีมเข้าไปนำข้อสอบออกมา ทีมทำหน้าที่เฉลยคำตอบ ทีมส่งคำตอบกลับไปให้ผู้สอบ และกลุ่มผู้สอบที่ทำการทุจริต อุปกรณ์และวิธีการที่ใช้ก็ต่างกันไปในแต่ละครั้ง มีทั้งแบบแนบเนียนที่ใส่ไว้ในทวารหนัก หรือสวมให้เห็นกันเลยก็มี ต่อไปจะทุจริต หรือจะคุมสอบก็ต้องคิดกันเยอะขึ้น เพราะมีบทเรียนมาให้เรียนรู้กันหลายบทแล้ว

กระบวนการทุจริต แบบใช้อุปกรณ์ร่วมกับการรับจ้างสอบ

http://www.dailynews.co.th/education/397229

http://www.unigang.com/Article/9009

กระบวนการทุจริต แบบใช้อุปกรณ์ร่วมกับการรับจ้างสอบ

วิธีที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการกันอย่างเป็นระบบ
วิธีที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการกันอย่างเป็นระบบ

การทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น แต่พบว่าทำได้หลายวิธี
หากเป็นวิธีที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการกันอย่างเป็นระบบ
มีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ input device + process + output device
โดยปกติมักมี 1 input device และ 1 process
แต่จะมีหลาย output device ที่รับผลจากการประมวลผล

ข่าวเนชั่น 8 พ.ค.59 พบว่ามีการทุจริตสอบเข้า 3 คณะ
ทั้ง 3 คณะ มีเด็กสอบทั้งหมดกว่า 3 พันคน คณะแพทย์รับ 30 คน ทันตแพทย์รับ 50 คนและเภสัชรับ 50 คน
กระบวนการทุจริตมีขั้นตอนดังนี้
1. มีนักศึกษารับจ้างสอบ
2. ส่งข้อสอบให้คนข้างนอกที่เป็นแหล่งเฉลย
3. ส่งคำตอบกลับไปให้นักเรียนที่โกงสอบ
จ่ายก่อน 5 หมื่นบาท แต่หากสอบติดต้องจ่าย 8 แสนบาท
http://www.nationtv.tv/main/content/social/378500874/
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=1462696231

1 มีนาคม 2551 เคยมีนักเรียนสอบ O-net
แล้วใช้ PhoneOne P001 เป็นเครื่องมือทุจริตในการสอบ

10 มีนาคม 2555 ก็ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยสื่อสาร
เพื่อทุจริตในการสอบตำรวจชั้นประทวนมาแล้ว
http://hilight.kapook.com/view/72505

Sanko Mita Mamma Video Camera Glasses
แว่นตาบันทึกคลิ๊ปวีดีโอ บันทึกได้ประมาณ 3 ชั่วโมง
ความละเอียดระดับ Full HD 1920 * 1080
ราคาไม่ถึง $100 หรือไม่ถึง 3000 บาท
http://www.thanko.jp/product/3094.html
http://mikeshouts.com/sanko-mita-mamma-video-camera-glasses/

Smartwatch phone – imac wear m7 ใช้ Android 4.2.2
ราคา $229 ประมาณ 7000 บาท
http://www.imacwear.com/imacwear-m7/
http://th.aliexpress.com/item/2015-NEW-IMacwear-M7-Orange-Fashion-3G-Smartwatch-Phone-Android4-2-2-GPS-Sports-Pedometer-Heart/32309657650.html

อ.ธรรมรัตน์ คําสิงห์นอก แจกข้อสอบเอกคอมพิวเตอร์

computer examination
computer examination

วันนี้ได้รับ link PDF ข้อสอบ 3 ชุด ๆ ละ 100 ข้อ
จาก อ.ธรรมรัตน์ คําสิงห์นอก ตามที่ท่านเคยแจ้งไว้ว่า
“เมื่อแชร์แล้ว แจ้งอีเมลไว้ในช่อง comment ด้านล่าง”
แล้วผมก็ post e-mail ไว้ใน comment
วันนี้ 31 มกราคม 2559 ท่านก็ส่งลิงค์ให้ download PDF
มาให้ download โดยง่าย ขอบคุณครับ
+ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1231494380200801&set=a.602048833145362.151862.100000207524617
+ http://118.174.137.36/krurin/New%20directory/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A1/
+ http://loadfree.mobi/movie-download/59Qxf12JkLM/1150
+ https://www.youtube.com/watch?v=59Qxf12JkLM

สรุปว่าท่านใดสนใจข้อสอบ
ติดต่อท่านได้ทาง fan page ข้างล่างนี้
+ https://www.facebook.com/ClipTueCom/

ขั้นตอนการใช้ Storage ของ Google
– แฟ้ม PDF ท่านแชร์ผ่าน Google Drive
– แล้วแชร์ลิงค์มาให้ทางอีเมล
– เปิดตามลิงค์ด้วยอีกอีเมลหนึ่ง ติด permission
– ถ้าเปิดโดยอีเมลที่อาจารย์ส่งให้ถึงจะ download ได้

สอบตรง จะถูกแทนที่ด้วย แอดมิชชั่นกลาง

22 มิถุนายน 2557 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้ปีการศึกษา 2559 มีการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือแอดมิชชั่นกลาง และระบบการรับตรง เพื่อประโยชน์ของเด็ก โดยให้เด็กจะสอบเพียงครั้งเดียว แต่สามารถนำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกระบบ ช่วยลดการวิ่งรอกสอบและเด็กก็จะไม่เสียสิทธิ์จากเดิมที่เคยมี
http://education.kapook.com/view91386.html

26 มิถุนายน 2557 ข่าว ปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
hourly-Rerun 26 มิถุนายน 2014 เวลา : 09:01 – 10:00 น.
http://tv.ohozaa.com/hourly-rerun/tpbs/2014-06-26/09/

พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม

เป็นช่วงข่าวนาทีที่ 9:27 – 9:40น.
สอบร่วมกัน แก้ปัญหาการวิ่งรอบสอบ
ครั้งนี้อธิการบดีเห็นชอบร่วมกัน ว่าจะใช้ admission ครั้งเดียว
ส่วนวัดวิชาสามัญ สอบครั้งเดียว
ส่วนวัดความถนัด gat pat สอบสองครั้งเหมือนเดิม
อยากเห็นอยู่ในห้องเรียนจนจบ ม.6

25 มิถุนายน 2557 ตอบโจทย์ เกณฑ์ใหม่เข้ารั้วมหาวิทยาลัย
ผล vote จาก dek-d.com จาก 718 คน
– 67% เห็นด้วย ช่วยลดปัญหาการวิ่งรอกสอบ และไม่ต้องเสียเงินเยอะ
– 33% ระบบใหม่พลาดแล้ว พลาดเลย ไม่มีโอกาสได้แก้ตัว
http://www.dek-d.com/board/view/3331378/
http://www.youtube.com/watch?v=FlqKIYjyIcM
http://clip.thaipbs.or.th/file-12482

4 ตุลาคม 2556 นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประธาน ทปอ.เผยปี 2557 ที่ประชุมมีมติจัดสอบตรงแค่เดือนมกราคม เชื่อช่วยลดปัญหาเด็กวิ่งรอกสอบได้ ยืนยันยังไม่ยกเลิกระบบรับตรง ชี้ปัญหาเกิดจากระบบแอดมิชชั่นส์กลาง ไม่ใช่ความต้องการของมหาวิทยาลัย
http://www.dek-d.com/board/view/3065525/
ผล vote 30 คน
– 23% เห็นด้วยเลื่อนไปเลย จะได้ทำให้ลดปัญหาวิ่งรอกสอบ ลดปัญหาคนสละสิทธิ์ โอกาสระหว่างคนรวยกับคนจนเริ่มเท่าๆกัน
– 77% ไม่เห็นด้วย เราก็เสียประโยชน์ ไม่ได้ไปสอบหลาย ๆ ที่ เผื่อไม่ติดอะสิ

1 เมษายน 2557 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยกับทีมข่าวการศึกษา เว็บไซต์เด็กดีดอทคอมว่า “ในกรณีรับตรงปีการศึกษา 2558 ยังคงมีอยู่ แต่อาจจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ได้ประสานงานให้ สกอ. ขอความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ หากมหาวิทยาลัยไหนยังไม่ได้ดำเนินการรับตรงนิสิตนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 ให้ไปจัดสอบหลังจากที่นักเรียนได้เรียนจบการศึกษาแล้ว นั้นคือประมาณ ก.พ.58 เป็นต้นไป แต่หากมหาวิทยาลัยไหนดำเนินการรับนักศึกษาไปแล้ว ก็ให้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น กลับมาว่ามีเหตุใดที่เลือกที่จะรับตรงโดยการจัดสอบเอง”
http://www.dek-d.com/admission/34370/
ผล vote “พัฒนาการศึกษาไทย สิ่งไหนที่ควรยกเลิก ?” 1594 คน
– 9% ยกเลิกรับตรง ต้นเหตุวิ่งรอกสอบ เสียเงินเยอะ รวยก็ได้เปรียบ
– 91% ยกเลิกแอดมิชชั่น ข้อสอบไร้คุณภาพ สอบถี่ สอบทั้งปี เครียด

31 กรกฎาคม 2553 กระแสการเข้ามาแทนที่สอบตรงของแต่ละสถาบันของสอบแอดมิชชั่นกลาง
หรือคล้ายระบบ entrance ในอดีตนั้น มีมาได้ระยะหนึ่งแล้ว
ที่เว็บไซต์เด็กดี นำเสนอเหตุการณ์ที่ต่างกัน 5 เรื่อง ระหว่างสอบ 2 แบบนี้
เหตุการณ์ที่ 1 : เรื่องของการอ่านหนังสือ
อ่านเฉพาะ หรืออ่านหมดทุกวิชา
เหตุการณ์ที่ 2 : เรื่องของคืนก่อนวันสอบ
พักแต่หัววัน หรือเครียดยันสว่าง
เหตุการณ์ที่ 3 : เรื่องของวันสอบ
รอบหน้ายังมี หรือคิดแล้วคิดอีก
เหตุการณ์ที่ 4 : เรื่องของความเครียด
ไม่เครียด หรือเครียดว่าคะแนนถึงหรือไม่
เหตุการณ์ที่ 5 : เรื่องหลังจากวันประกาศผล
มีที่เรียนก่อน หรือถ้าพลาดแอดก็พลาดเลย
http://www.dek-d.com/admission/21456/
http://www.dek-d.com/admission/28730/
http://www.dek-d.com/admission/34901/

รับตรงหลัง admission มีที่ว่างในมหาวิทยาลัยชื่อดังให้ไปสอบกว่า 2 หมื่นที่นั่ง
น่าจะติดสักที่ http://www.dek-d.com/admission/34908/

รวมรับตรง หลังแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2557
http://p-dome.eduzones.com/all-post-admissions-57/

แฝดสามใบเถาขวัญใจของประชาคมออนไลน์ในเวียดนาม

น้อง ๆ เขามีกฎว่า
“จะต้องช่วยกันทุกอย่างเพื่อประสบความสำเร็จด้วยกัน”

learning
learning

แฝดสามใบเถาขวัญใจของประชาคมออนไลน์ในเวียดนาม แม้จะรู้จักชื่อทั้งสามคนก็ยังยากที่จะเรียกให้ถูกตัว นอกจากจะเรียกตามสีหรือตามลายเสื้อ แต่สามสาวเติบโตมาด้วยกัน ช่วยกันทำการบ้าน ช่วยกันติว ทำให้เรียนเก่ง เป็นนัก “เด็กท็อป” มาด้วยกัน และในวันนี้ประสบความสำเร็จด้วยกันในด่านแรก ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ภาคภูมิใจได้มากมายเท่านี้ ถึงแม้ว่าค่าเล่าเรียนของนักศึกษาแพทย์แต่ละคนตลอด 6 ปีข้างหน้า จะเป็นเงินมากมายมหาศาลสักเพียงไรก็ตาม. — ภาพ: เตื่อยแจ๋ออนไลน์.

http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9560000100183

ASTV ผู้จัดการออนไลน์ — ประชาคมออนไลน์ในเวียดนามพากันชื่นชม นักเรียนหญิงอายุ 18 ปีพี่น้องแฝดสาม ที่สอบเอ็นทรานซ์เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ได้ยกทีม มารดาเผยตั้งใจเรียนกันและติวกันเองมาตลอดแฝดทั้งสามมีความตั้งจะให้ประสบความสำเร็จร่วมกัน และไม่เคยออกนอกลู่นอกทาง ชาวเน็ตต่างชื่นชมผลงานการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่และความสามารถของน้องแฝด ขณะเดียวกันก็แสดงความหนักใจกับค่าเล่าเรียนตลอด 6 ปีข้างหน้า

เหวียนเจิวแทง (Nguyen Chau Thanh) เหวียนซเวินแทง (Nguyen Dan Thanh) กับเหวียนบ๋าวแทง (Nguyen Bao Thanh) ได้กลายเป็นแฝดสามรายแรกของประเทศที่ทำได้เช่นนี้ ในการสอบเอ็นทรานซ์ที่ประกาศผลปลายสัปดาห์ที่แล้ว ทั้งสามคนผ่านเกณฑ์คัดเลือกเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยการแพทย์และการเภสัชนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Medicine and Pharmacy University) สถาบันที่สร้างบุคคลากรทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศมาแล้วเป็นจำนวนมาก

สถาบันการศึกษาเก่าแก่แห่งนี้กำลังเฉลิมฉลอง 66 ปีการก่อตั้ง และจะรับเฉพาะนักศึกษาที่ผ่านการสอบเอ็นทรานซ์ที่ได้คะแนนสูงเท่านั้น สำนักข่าวเวียดนามเอ็กซ์เพรสกล่าว

อย่างไรก็ตาม สามใบเถาไม่ได้มีความประสงค์จะเรียนคณะแพทย์ศาสตร์แม้แต่คนเดียว ซเวินแทงกับเจิวแทงเลือกคณะการเภสัช ส่วนบ๋าวแทงเลือกคณะทันตแพทย์

ทั้งสามเป็นนักเรียนท็อปมาตลอด 12 ปีที่เรียนมัธยมศึกษา” นางจีงถิทูบา (Trinh Thi Thu Ba) คุณแม่ที่ประกอบอาชีพค้าขายกล่าวกับสำนักข่าวยอดนิยมภาษาเวียดนาม

ครอบครัวของแฝดสามใบเถาพื้นเพเป็นชาว จ.โด่งนาย (Dong Nai) ซึ่งอยู่ติดนครโฮจิมินห์ แต่ส่งลูกสาวทั้งสามไปเรียนมัธยมศึกษาในนครใหญ่ศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ คุณแม่บอกว่าทั้งสามคนจะช่วยกันทำการบ้านมาตั้งแต่เล็กๆ หากการบ้านของใครคนใดคนหนึ่งไม่เสร็จก็จะไม่นอน หากไม่เข้าใจก็จะช่วยกันอธิบายจนเข้าใจ พ่อแม่ไม่เคยบอกให้สนใจหรือตั้งใจเรียน ไม่เคยถามเรื่องทำการบ้าน แต่จะทำกันเอง ดูแลกันเอง และกลายเป็นนักเรียนเรียนดีทั้งสามพี่น้อง

พวกเขามีกฎที่ไม่ประกาศอยู่เรื่องหนึ่งคือ จะต้องช่วยกันทุกอย่างเพื่อประสบความสำเร็จด้วยกัน” นางทูบากล่าว

คุณแม่กล่าวว่าภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้เลี้ยงลูกทั้งสาม เพราะตอนคลอดมีคนขอ “ซื้อ” ไปเลี้ยง เนื่องจากไม่เชื่อว่าเธอจะมีปัญญาเลี้ยงลูกแฝดสาม และถึงแม้ว่าค่าเล่าเรียนในอีก 6 ปีข้างหน้าจะเป็นเงินมากมายมหาศาลเพียงไรก็ตาม เธอกับสามีจะฟันฝ่ากันต่อไปเพื่อให้ทั้งสามสาวมีอนาคตที่ดี

ตอนนี้ฉันภูมิใจเป็นที่สุด ลูกๆ โตเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว มีคนจำนวนมากที่ทราบข่าวและมาแสดงความยินดีกับครอบครัวของเรา” นางทูบากล่าว

เรื่องนี้ยังเป็นที่กล่าวถึงกันมาในประชาคมออนไลน์เวียดนาม หลายคนถึงกับชมว่าแฝดสามใบเถาสามารถเป็น “โรลโมเดล” ให้กับเยาวชนของทั้งประเทศได้ ชาวเน็ตจำนวนมากอำนวยชัยให้พรขอให้ประสบความสำเร็จ มีอนาคตอันสดใส เพื่อรับใช้สังคมและช่วยเหลือประชาชนในอนาคต

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เตื่อยแจ๋ แฝดสามใบเถาสอบได้คะแนนสูงมาก ไม่เพียงแต่จะผ่านเกณฑ์แอดมิสชั่นของมหาวิทยาลัยการแพทย์และการเภสัชฯ เท่านั้น คะแนนของเจิวแทงกับบ๋าวแทงยังผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์นครโฮจิมินห์ ในขณะที่ซเวินแทงผ่านเกณฑ์คัดเลือกของมหาวิทยาลัยการค้าต่างประเทศ นครโฮจิมินห์เช่นกัน

ทั้งสองสถาบันนี้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในระดับต้นๆ ของเวียดนาม และคัดเอาเฉพาะนักเรียนที่ผ่านการสอบเอ็นทรานซ์ที่ได้คะแนนสูงมาก สื่อออนไลน์กล่าว

สำหรับมหาวิทยาการแพทย์และการเภสัชโฮจิมินห์ ก่อตั้งขึ้นในยุคที่ภาคใต้เวียดนามยังเป็นดินแดนอินโดจีนของฝรั่งเศส โดยแต่เดิมแยกกันเป็น 2 วิทยาลัยที่เป็นอิสระต่อกันและพัฒนาต่อมาในหลายยุค จนถึงช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2518 จึงรวมเป็นสถาบันเดียวกัน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยการแพทย์ฯ เปิดสอนเพียง 7 คณะที่เกี่ยวกับการแพทย์และยาล้วนๆ

สถาบันแห่งนี้ยังร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลของไทย กับมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งของมาเลเซีย เพื่อจัดการประชุมการเภสัชแห่งอาเซียนขึ้นเดือน ธ.ค.2556 ในนครโฮจิมินห์