ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS)

13 ธันวาคม 2556

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบัน การศึกษาในประเทศ หรือ ทุน UIS คือ ทุนสนับสนุนการศึกษา ที่มี การวางแผนพัฒนาขีดความสามารถที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อเตรียม ความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐ โดยการสรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถ ให้เข้ารับราชการเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ในปีนี้ ทุน UIS ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 5 มีจำนวนทุนทั้งสิ้น 89 ทุน จาก 21 ส่วนราชการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นนักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังจะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในปี พ.ศ.2557 ของสถาบันการศึกษาในประเทศ ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับสายวิทย์ฯ และไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับสายสังคม

คุณลักษณะของทุน
1.เป็นทุนสำหรับศึกษาในชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน1 ปี และจะได้ฝึกงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานในระหว่างที่ศึกษา ตลอดจนได้รับการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานจริง
2.หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ผู้รับทุนจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทันที และจะปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา 2 เท่า ของระยะเวลาที่ได้รับทุน หลังจากนั้นจะได้รับทุนต่อเนื่องเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในระยะที่ 2 ในหรือต่างประเทศ

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2557 โดยสมัครผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th โดยเลือกหัวข้อ “การสอบเพื่อรับทุน” โทร 02-547-1000 ต่อ 6802 – 6804, 6817 – 6819

www.ocsc.go.th โทร. 02-547-1291 โทรสาร 02-547-1792 มีข้อเสนอแนะ โปรดติดต่อ pr@ocsc.go.th

————-

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=35078&Key=hotnews