learning exchange
บล็อกการศึกษา "อดีตเป็นบทเรียนให้ก้าวต่อไป อย่างถูกทิศ" .. แล้วนักวิชาการก็ให้ความสำคัญกับ Literature Review อย่างมาก
Categories
+ ข่าวการศึกษา
+ ประชุม สัมมนา บทเรียน
+ blog.nation.ac.th
+ thainame.net/edu

Private web hosting
+ thainame.net/ntu
+ thainame.net/home
icon วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21     วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ — หลังฟังแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟัง ว่า นอกจากความรู้ในสาระวิชาหลัก มีสิ่งที่ต้องรู้ยังมีอีกมากมาย แต่ที่ชอบในแนวคิดนี้อย่างมาก คือ การมีทักษะสำคัญ 3 ด้าน 1. ทักษะชีวิตและการทำงาน คือ การปรับตัว รับผิดชอบ และเป็นผู้นำ 2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม คือ มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็น และสื่อสารได้ 3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี คือ ประเมินสารสนเทศได้ ใช้ไอทีเป็น ทักษะที่ 3 ต้องชวนดูซีรี่เรื่อง CSI : Cyber ตอบได้ครบ (พึ่งดูมาครับ ยังไม่จบเลย) — ในอดีต รับความรู้เยอะ ๆ แล้วก็ท่องเยอะ ๆ เคยใช้ได้ […]
icon การเขียนบทความวิจัยอย่างไร จึงจะโดนใจบรรณาธิการ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ     จากการเข้ารับการอบรมที่จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เขียนบทความวิจัยอย่างไร จึงจะโดนใจบรรณาธิการ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มีเรื่องราวจากเอกสารของท่านวิทยากร มาแบ่งปันดังนี้ http://www.thaiall.com/blog/burin/7703/ นิยามศัพท์ บทความ หมายถึง งานเขียนประเภทร้อยแก้ว ซึ่งผู้เขียนต้องการถ่ายทอดความคิด และ/หรือ ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้อ่านโดยใช้ตัวอักษรเป็นสื่อกลาง ประเภทของบทความ – บทความทั่วไป – บทความกึ่งวิชาการ – บทความทางวิชาการ บทความทั่วไป หมายถึง งานเขียนที่มิได้มุ่งเน้นการให้ความรู้ หรือข้อเท็จจริงเชิงวิชาการ แต่มุ่งเน้นที่จะให้ความรู้ทั่วไป ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือให้ข้อคิดแก่ผู้อ่าน เช่น บทความแสดงความคิดเห็น บทความเล่าอัตชีวประวัติ บทความเล่าประสบการณ์การเดินทาง และบทความที่ให้ข้อคิดหรือปรัชญาชีวิต เป็นต้น บทความกึ่งวิชาการ หมายถึง งานเขียนที่ผู้เขียนประสงค์จะให้ความรู้เชิงวิชาการ แต่ไม่ลึกซึ้งถึงระดับองค์ความรู้หรือทฤษฎี เช่น บทความที่เป็นบทวิเคราะห์/วิพากษ์ และบทความสนับสนุนหลักการหรือแนวคิด เป็นต้น บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนหรือความเรียงที่ผู้เขียนประสงค์จะสื่อองค์ความรู้ หรือข้อค้นพบใหม่ ๆ ทางวิชาการในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น บทความวิจัย […]
icon ประชุมอบรมแบบสัญชัยโมเดล (itinlife563)     ในการประชุมอบรมและพัฒนานักวิจัยที่จังหวัดเชียงใหม่ เกิดคำว่า สัญชัยโมเดล ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดประชุมที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนที่มีความต่อเนื่อง ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา เล่าที่มาของโมเดลนี้ว่า เคยจัดประชุมอบรมและเปิดให้จองเข้าอบรมล่วงหน้าและผู้รับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม จึงมีการจองเข้าอบรมหลายร้อยคน ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมต่อหัวคนละประมาณห้าร้อยบาทที่ต้องจ่ายให้กับทางโรงแรม เมื่อถึงกำหนดประชุมพบว่ามีการยกเลิกไม่เข้าร่วมนับร้อยคน ทำให้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบหาเงินไปจ่ายให้กับโรงแรมในส่วนนี้ รูปแบบการจัดอบรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ แบบสัญชัยโมเดล มีขั้นตอนดังนี้ ประกาศข่าวสารการอบรมให้ตัวแทนเครือข่ายแล้วไปประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจเข้าไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เพื่อจองที่นั่งเข้าอบรม แล้วชำระเงินมัดจำผ่านธนาคารในเวลาที่กำหนด ส่งสำเนาการโอนเงิน เมื่อหมดเวลาจองที่นั่งก็ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมให้ได้ตรวจสอบอีกครั้ง ในวันอบรมจะต้องลงชื่อทั้งภาคเช้า และบ่ายตามเวลาที่กำหนด อยู่ร่วมจนเสร็จสิ้นการอบรมเพื่อรอรับเงินมัดจำคืน หากผิดเงื่อนไขก็จะริบเงินมัดจำเข้าเป็นงบประมาณสำหรับจัดอบรมในครั้งต่อไป ทำให้ผู้ที่คิดจะเข้าเฉพาะช่วงเช้า เฉพาะช่วงบ่าย หรือเข้าไปเซ็นชื่อช่วงเช้าแล้วกลับเข้าไปตอนปิดอบรม หรือส่งตัวแทนเข้ารับการอบรมจะถูกริบเงินมัดจำ โมเดลนี้ต้องการให้การจัดประชุมเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมสูงสุด ผู้ไม่จริงจังกับการอบรมก็ไม่ควรได้สิทธิ์อบรมฟรีที่จะต้องใช้งบประมาณของแผ่นดินในการจ่ายค่าหัวให้กับทางโรงแรม ที่อาจถือว่าเป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่งในการใช้งบประมาณ ในการอบรมและพัฒนานักวิจัยครั้งนี้มีการบรรยาย 2 เรื่อง คือ เรื่องเขียนบทความวิจัยอย่างไร จึงจะโดนใจบรรณาธิการ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ และ เรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ ภายหลังการอบรมผู้เขียนได้แลกเปลี่ยนกับ อ.อดิศักดิ์ จำปาทอง พบว่าเนื้อหามีประโยชน์กับผู้สนใจจะมีอาชีพเป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัย หากนำเนื้อหาที่ได้จากการอบรมไปพูดคุยกับเพื่อนอาจารย์ให้เข้าใจการเขียนบทความที่ดี และการตีพิมพ์ในวารสารภาษาอังกฤษ ก็แนวทางที่น่าสนใจในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา […]
icon ประสบการณ์ของมนุษย์แปรผันตามอายุ     ถ้าอายุน้อย ประสบการณ์ก็จะน้อยไปด้วย ทางกฎหมายมักนิยามว่า อายุน้อยแล้ว คิดอ่านไม่เป็น ทำอะไรผิดก็ไม่ควรรับโทษเท่าผู้ใหญ่ — ถ้าอายุมาก ประสบการณ์มากก็จริง แต่ประสิทธิภาพในการตัดสินใจจะลดลง เนื่องจากความสามารถทางสมอง ความจำลดลง บ่อยครั้งที่ผู้สูงอายุมีอาการของโรคความจำเสื่อม ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ จึงกำหนดอายุสูงสุดไว้ที่ 60 ปี เพราะเชื่อว่าหลังจากนั้นจะทำงานได้ไม่เต็มที่ http://www.thaiall.com/mis/mis02.htm ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ — กฎหมายไทยกำหนดว่า – เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี (อายุไม่ถึง 7 ปี ไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย) – เยาวชนอายุ 14 – 20 ปี http://www.thailocalmeet.com/index.php?topic=22575.0 — ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ ได้จำกัดความว่า เด็ก คือ มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี […]
icon นายจ้างบางคนบอกว่าเลือกบัณฑิตจากสถาบันที่มีคุณภาพ     เคยฟัง นักการศึกษา นักปฏิบัติ นักคิด นักพูด เล่าว่า สถาบันไม่สำคัญ หลักสูตรไม่สำคัญ ปริญญาไม่สำคัญ เรียนที่ชอบ อย่ายึดติดกับใคร อย่าฟังใคร เชื่อตัวเอง http://www.dek-d.com/board/view/3664541/ ลองฟัง อีกเสียงหนึ่งที่น่าเชื่อ น่าฟัง คือ “ผู้ประกอบการหรือผู้จ้างงาน” เค้าไปถามนายจ้างว่ามหาวิทยาลัยไหนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด นี่ไปถามมาทั่วโลกเลย พบว่า มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ 15 แห่ง http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2016#sorting=2732657+region=+country=131+faculty=+stars=false+search= ชีวิตนอกระบบ http://www.tedxchiangmai.com/th_event2016.php แต่ถ้ารักงานอิสระ นอกระบบ เป็นนายตนเอง ไม่อยากมีเจ้านาย บางทีปริญญาก็ไม่สำคัญเหมือนกัน ลองฟัง โจน จันใด ศูนย์พันพรรณ ลองฟัง Life is easy. Why do we make it so hard? by Jon Jandai
การศึกษาไทย .. ร้อน (Hot Thai Education)
สอบ 'ครูผู้ช่วย' ฉาวพ่นพิษ ชงเสริมศักดิ์ฟัน 4 บิ๊กสพฐ. .. จากกรณีที่ประชุม ก.ค.ศ. ซึ่งมีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้มีมติให้แจ้งไปยัง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 119 เขต และผู้อำนวยการโรงเรียน ให้พิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการครู ในตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ ว12 ในครั้งที่ผ่านมา จำนวน 334 ราย [มีอีก] สอศ.งัด7มาตรการแก้อาชีวะตีกัน คุมเข้มปวช.1-เพิ่มสัดส่วนเรียนอาชีพ-ขู่ลงโทษ .. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ กอศ. เปิดเผยว่า จัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกและวิธีการแก้ปัญหา ใช้ชื่อว่า "มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา" เวียนให้นำไปปฏิบัติแล้ว โดยได้กำหนดมาตรการเชิงรุก 7 ข้อ มาตรการต่อเนื่อง 5 ข้อ มาตรการทางสังคม 1 ข้อ มาตรการทางกฎหมาย 2 ข้อ ตลอดจนจุดเสี่ยงทั้ง 11 จุด และรถโดยสารที่เป็นสายที่เสี่ยง 23 สาย [มีอีก] ชวนคุยเหตุผลการยุบโรงเรียนกับกระทรวง .. มีข่าวว่ากระทรวงงฯ ยุบโรงเรียนขนาดเล็กคือ โรงเรียนที่มีนักเรียนประมาณ 60 คน เมื่อข่าวออกมาก็มีผู้ปกครองออกมาคัดค้านมากมาย ในอังกฤษมีโรงเรียนเด็กประจำมีไม่กี่สิบคนเป็นโรงเรียนเตรียมเด็กเข้าโรงเรียนกินนอน เรียกว่า Public School ต่อไป เขาคิดว่าโรงเรียนยิ่งมีนักเรียนน้อยก็ยิ่งดี เพราะครูสามารถเอาใจใส่เด็กเป็นรายบุคคลได้ ผมอยู่โรงเรียนขนาดเล็กมีเด็กอยู่ 12 คน หนึ่งในนั้นคือ จักรพันธุ์ โปษยกฤต คือโรงเรียนบ้านครูเนี้ยน [มีอีก] อาจารย์-นักศึกษา ราชภัฏโคราชฮือแต่งดำประท้วง .. ค้านมติสภามหาวิทยาลัยฯ เลือกอธิการบดีคนใหม่ กก.สภาฯ 3 คน สุดทนยื่นลาออก พร้อมชูป้ายประณาม "สภาอัปยศ ไม่ฟังเสียงประชาคม" ชี้ทุกขั้นตอนผ่านการกลั่นกรองมาอย่างหนัก แต่สุดท้ายสภาฯ กลับเลือกเอาคนได้คะแนนแพ้รวดทุกยกเป็นอธิการฯ โดยไม่สนความเหมาะสมตามที่คนส่วนใหญ่เลือกมา กลุ่มคณาจารย์และนักศึกษา นำโดย ผศ.ธวัช ตราชู ได้รวมตัวกันแต่งชุดสีดำแสดงพลังคัดค้านมติสภา ที่ได้ลงมติเลือก รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล [มีอีก] แฉนโยบาย ศธ. ต้นเหตุการศึกษาไทยตกต่ำ .. พบแล้ว! ตัวการใหญ่รับจ้างเขียนผลงานเลื่อนวิทยฐานะครู เปิดขบวนการ "หากิน" ในการเลื่อนวิทยฐานะวงการครู ชี้ "ข้าราชการเขตการศึกษา-อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ" ตัวการใหญ่ รับทรัพย์อื้อ สนนราคาอยู่ที่ 6 หมื่น-1 แสนบาท หากการันตีผลงานผ่าน 100% ต้องจ่าย 2-3 แสนบาท วงในระบุ ครูดีดตัวเลขสุดคุ้ม เพราะจ่ายค่าจ้างจิ๊บๆ แต่ได้เงินตอบแทนจนเกษียณหลายล้านบาท ส่วนครูดี ครูเก่ง 4 สาขา "คณิต-วิทย์-อังกฤษ-สังคม" โรงเรียนดังใน กทม.สุดทน [มีอีก]
แบบทดสอบออนไลน์ ระดับมัธยม
ชุด ฝนดาวตก ชุด เกาะพีพี ชุด อ่าวมาหยา ชุด ป๊ะป๋าม๊ะม๋า
เศรษฐศาสตร์ #f1
เศรษฐศาสตร์ #f2
เศรษฐศาสตร์ #f3
เศรษฐศาสตร์ #f4
ภาษาอังกฤษ #f1
ภาษาอังกฤษ #f2
ภาษาอังกฤษ #f3
ภาษาอังกฤษ #f4
ภาษาอังกฤษ #f5
ภาษาอังกฤษ #f6
ภาษาอังกฤษ #f7
ภาษาอังกฤษ #f8
ภาษาอังกฤษ #f9
ภาษาอังกฤษ #f10
วิทยาศาสตร์ #f1
วิทยาศาสตร์ #f2
วิทยาศาสตร์ #f3
วิทยาศาสตร์ #f4
วิทยาศาสตร์ #f5
ภาษาไทย #f1
ภาษาไทย #f2
ภาษาไทย #f3
ภาษาไทย #f4
คณิตศาสตร์ #f1
คณิตศาสตร์ #f2
คณิตศาสตร์ #f3
ประวัติศาสตร์ #f1
ประวัติศาสตร์ #f2
ประวัติศาสตร์ #f3
ภาษาอังกฤษ #p1
ภาษาอังกฤษ #p2
ภาษาอังกฤษ #p3
ภาษาอังกฤษ #p4
ภาษาอังกฤษ #p5
ภาษาอังกฤษ #p6
ภาษาอังกฤษ #p7
ภาษาอังกฤษ #p8
ภาษาอังกฤษ #p9
ภาษาอังกฤษ #p10
คณิตศาสตร์ #p1
คณิตศาสตร์ #p2
คณิตศาสตร์ #p3
คณิตศาสตร์ #p4
คณิตศาสตร์ #p5
คณิตศาสตร์ #p6
คณิตศาสตร์ #p7
คณิตศาสตร์ #p8
คณิตศาสตร์ #p9
วิทยาศาสตร์ #p1
วิทยาศาสตร์ #p2
สังคม #p1
สังคม #p2
ภาษาไทย #p1
ภาษาไทย #p2
สุขศึกษา #p1
สุขศึกษา #p2
สุขศึกษา #p3
ภาษาอังกฤษ #m1
ภาษาอังกฤษ #m2
ภาษาอังกฤษ #m3
ภาษาอังกฤษ #m4
ภาษาอังกฤษ #m5
คณิตศาสตร์ #m1
คณิตศาสตร์ #m2
คณิตศาสตร์ #m3
คณิตศาสตร์ #m4
คณิตศาสตร์ #m5
คณิตศาสตร์ #m6
วิทยาศาสตร์ #m1
วิทยาศาสตร์ #m2
วิทยาศาสตร์ #m3
ภาษาไทย #m1
ภาษาไทย #m2
ภาษาไทย #m3
ภาษาไทย #m4
ภาษาไทย #m5
ภาษาไทย #m6
ภาษาไทย #m7
ภาษาไทย #m8
เศรษฐศาสตร์ #m1
เศรษฐศาสตร์ #m2
เศรษฐศาสตร์ #m3
+ คอมพิวเตอร์ #b1
+ คอมพิวเตอร์ #b2
ข้อมูลสถิติ
Truehits directory
8 ก.ย.55 ประเทศไทยมีระบบจัดอันดับเว็บไซต์ ที่บริการโดย truehits ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และถูกนำไปใช้อ้างอิงในด้านการตลาดอยู่เสมอ ปัจจุบันมีเว็บไซต์เข้าไปในฐานข้อมูลนี้ 9,953 รายการ และมีการจำแนกหมวดหมู่ทั้งสิ้น 20 หมวดหมู่ ประกอบด้วย ธุรกิจ(1129) ช๊อปปิ้ง(990) หน่วยงานราชการ,องค์กร(891) การศึกษา(878) ท่องเที่ยว(867) บันเทิง(839) บุคคล-สังคม(666) อินเทอร์เน็ต(656) คอมพิวเตอร์(477) ข่าว-สื่อ(399) อสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้าง(367) สุขภาพ(322) กีฬา(294) ยานยนต์(286) ศิลปะ-วัฒนธรรม(250) เกมส์(214) ธนาคาร-การเงิน(189) มือถือ-พีดีเอ(185) บันเทิงสำหรับผู้ใหญ่(52) ธุรกิจโฆษณา(2)
ข้อมูลจาก http://truehits.net/
All.in.th
8 ก.ย.55 รายชื่อเว็บไซต์ หรือโดเมนเนมที่มีชื่อโดเมนลงท้ายด้วย .th ณ เดือนสิงหาคม 2555 มีทั้งสิ้น 63,705 โดเมนเนม ที่เราทราบสถิตินี้ เพราะทุกโดเมนต้องจดโดเมนไว้กับ thnic.co.th ที่กำกับดูแลโดย บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ประกอบด้วย .ac.th 5,997 (9.41%) .co.th 29,072 (45.64%) .go.th 6,017 (9.45%) .in.th 21,530 (33.8%) .mi.th 28 (0.04%) .net.th 28 (0.04%) .or.th 1,033 (1.62%)
ข้อมูลจาก http://www.all.in.th/
แนะนำเว็บไซต์เพื่อการศึกษา
ก. ข้อมูลด้านการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ทีวี Tutor Channel
ศูนย์สอบออนไลน์
Engl. Test Online
English for Entrance
มหาวิทยาลัยเนชั่น
ข. เกี่ยวกับ thainame.net
รหัสต้นฉบับของฟรีโฮมเพจ
ยินดีรับการสนับสนุน
ติดต่อทีมงาน .
ค. แนะนำเว็บโฮสติ้ง
chaiyohosting.com
netregis.com
4gbhost.com
appservhosting.com
hosting.co.th
hostrang.com
ง. โรงเรียนในเครือข่าย
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับบริการพื้นที่ฟรี
1. เนื่องจากผมเปิดบริการพื้นที่โฮมเพจฟรี เป็นกรณีศึกษา เพื่อเผยแพร่ source code ที่ให้บริการนี้ มาหลายปี และในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ผู้ให้บริการพื้นที่มีจดหมายเตือนว่า ระบบของผมมีสมาชิกใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์เข้าข่าย ว่า ระบบรับข้อมูลมากไปให้ควบคุมด้วย และมีการแจ้งเตือนว่าบางแฟ้มอาจถูกใช้ใน spam mail
2. ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2554 เว็บไซต์ผมถูกระงับการให้บริการ และผมต้องยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีก เขาจึงเปิดให้ และบอกว่าถ้าเกิดขึ้นอีก อาจไม่ได้รับการอภัย
3. ปัจจุบันมีสมาชิกเกือบ 10,000 คน ซึ่งผมกรองไม่ได้ว่าแฟ้มของสมาชิกท่านใดเข้าข่ายผิดกฎที่ถูกนำไปใช้ใน spam mail หรือผิดกฎที่ให้ไว้ จึงขอระงับบริการทั้งหมด และไม่มีกำหนดเปิดบริการ (ช่วงนี้งานในอาชีพ รัดตัวครับ)
4. เปิดห้องเพื่อทดสอบ
4.1 http://www.thainame.net/home 4.2 http://www.thainame.net/ntu
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
เว็บมาสเตอร์
m1

m2
ทีมงานคนลำปาง มีเว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่ thaiall.com, thaiabc.com, lampang.net
มีอาชีพสอนหนังสือที่ มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่ จังหวัดลำปาง Tel.081-9927223
ปรับปรุง : 2554-12-16 (ปิดบริการเว็บโฮสติ้ง)