ร.ร.ดังขยับรับทรงผมใหม่ ‘เทพศิรินทร์’ ยัน ‘เกรียน’

23 พฤษภาคม 2556

หลาย ร.ร.เดินเครื่องปฏิบัติตามร่างกฎกระทรวงเรื่องทรงผม อนุญาตให้ผู้ชายไว้รองทรง ผู้หญิงไว้ผมยาว ขณะที่อีกหลาย ร.ร.ดัง ‘ยื้อ’ รอร่างกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ก่อน

ความคืบหน้ากรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทำหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทั่วประเทศ เพื่อแจ้งสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียนและขอให้สถานศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียนเป็นแนวทางเดียวกัน โดยระหว่างที่รอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติ การแต่งกาย และแบบทรงผมนักเรียน พ.ศ…. ขอให้ถือกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2518 ออกตามความในประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน 2515 เป็นหลัก กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวให้นักเรียนไว้ผมรองทรงได้ หรือไว้ผมยาวได้ตามที่กำหนด ไม่แตกต่างกับร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติ การแต่งกาย และแบบทรงผมนักเรียน พ.ศ…. เพียงแต่มีรายละเอียดเพิ่มเติมในบางประเด็น ทั้งนี้ เนื่องจากปรากฏว่าสถานศึกษาบางแห่งมีความเข้าใจในเรื่องของทรงผมนักเรียนไม่เป็นไปในแนวทางเดียวนั้น

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม นายวันชัย ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กล่าวว่า ขณะนี้โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กทม. เริ่มดำเนินการตามร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติ การแต่งกาย และแบบทรงผมของนักเรียนแล้ว อนุญาตให้นักเรียนชายไว้ผมรองทรงหรือทรงสั้นเกรียนก็ได้ ส่วนนักเรียนหญิง ถ้าจะไว้ผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อย ส่วนกรณีอนุญาตให้นักเรียนซอยทรงผมได้นั้น ทางโรงเรียนไม่ได้ห้าม แต่เน้นให้นักเรียนตัดสินใจเอง โดยคำนึงถึงความสุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมและรู้กาลเทศะเป็นสำคัญ แต่เท่าที่ดูยังไม่เห็นทรงผมที่เป็นปัญหาไม่เรียบร้อย หรือดูไม่เหมาะสมเกินไป

นางฎาทกาญจน์ อุสตัส ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กทม. กล่าวว่า โรงเรียนเริ่มปฏิบัติตามร่างกฎกระทรวงแล้ว นักเรียนชายให้สามเสนวิทยาลัย กทม. กล่าวว่า โรงเรียนเริ่มปฏิบัติตามร่างกฎกระทรวงแล้ว นักเรียนชายให้ไว้รองทรงได้ จากเดิมที่นักเรียนชายชั้น ม.ต้น ให้ตัดทรงสั้นเกรียน ส่วนนักเรียนหญิงเดิมไม่อนุญาตให้ไว้ยาว ก็ให้ไว้ยาวได้ แต่ต้องรวบให้เรียบร้อย ผูกด้วยริบบิ้นสีดำ ขาว และน้ำตาล ขอให้คำนึงถึงความสุภาพเรียบร้อย และวัฒนธรรมองค์กรเป็นสำคัญ แต่ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนซอยผมทรงแฟชั่น เนื่องจากทางโรงเรียนตีความว่า การที่รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ตัดคำว่า “ห้ามซอย” ออกเพราะเข้าใจว่าการซอยเป็นส่วนหนึ่งของการตัดผม แต่ไม่ได้หมายความว่าอนุญาตให้นักเรียนซอยผมทรงแฟชั่นได้

นางเบญญาภา คงรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กทม. กล่าวว่า กำลังรอมติ ครม.พิจารณาเห็นชอบร่างกฎกระทรวง รวมถึงรอหนังสือจาก ศธ. หลังได้รับแล้วจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและที่ประชุมสมาคมผู้ปกครองเพื่อพิจารณา หลังได้ข้อสรุปจะจัดทำเป็นคู่มือ แต่ระหว่างนี้ได้แจ้งให้นักเรียนไว้ทรงผมให้เรียบร้อย ไม่ถึงกับสั่งให้นักเรียนชายตัดเกรียน หรือนักเรียนหญิงต้องตัดสั้นถึงติ่งหู เพียงแต่ให้ไปตัดให้เรียบร้อย ส่วนตัวมองว่า เรื่องทรงผมไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่เรื่องสำคัญคือความปลอดภัยและระเบียบวินัย หากปล่อยเด็กไว้ผมยาวจนเกินความพอดี หรือทำตามแฟชั่น อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเด็ก ที่สำคัญค่านิยมของผู้ปกครองยังต้องการให้เด็กมีระเบียบวินัย และตัดผมให้เรียบร้อย

นายปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ กทม. กล่าวว่า คณะกรรมการนักเรียนได้หารือร่วมกันจนได้ข้อสรุปที่จะไว้ทรงผมเช่นเดิมโดยไม่เปลี่ยนแปลง เราจึงนำมากำหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนเช่นเดียวกับเรื่องการแต่งกาย ก็ไม่เปลี่ยนแปลง คนภายนอกอาจมองว่าเชย แต่นั่นคือเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่เริ่มตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนในปี 2428 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ถึงตอนนี้เป็นเวลา 128 ปีแล้ว

ด้านผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสตรีวิทยาคนหนึ่ง กล่าวว่า ทางโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนไว้ผมสั้นและผมยาวตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2518 ออกตามความในประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 132 ลงวันที่ 22 เมษายน 2515 ส่วนการอนุญาตให้นักเรียนซอยผมได้นั้น ยังไม่อนุญาต เพราะต้องรอให้ร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติ การแต่งกาย และแบบทรงผมนักเรียน พ.ศ….ประกาศใช้ก่อน
นายวิวัฒน์ชัย เศรษฐชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้มีเพียงความชัดเจนเป็นหนังสือแจ้งให้ทราบจาก สพฐ.เท่านั้น ฉะนั้น มาตรการดูแลระเบียบวินัย นักเรียนหญิงกว่า 4,500 คน ยังคงยึดกฎระเบียบเดิม แต่ในวาระการประชุมร่วมกับบุคลากรทางการศึกษา ได้กำชับครูผู้สอนให้เน้นเดินทางสายกลาง ไม่ควรเข้มงวดมากนัก หากพบความไม่เหมาะสม ให้ชี้แจงทำความเข้าใจ เกรงจะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของนักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งมีส่วนหนึ่งเข้าใจตามกระแสข่าว

“แม้พบนักเรียนหญิงไว้ผมยาวหรือแอบซอยผม เราก็รับได้ แต่เพื่อความเป็นระเบียบและไม่ขัดหูขัดตาต้องรวบผมหรือผูกโบให้เรียบร้อย” นายวิวัฒน์ชัยกล่าว

นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด และเป็นสถาบันการศึกษาที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เคยศึกษาชั้นมัธยมปลาย ปี 2524-2526 กล่าวว่า ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องทรงผมนักเรียน ส่วนใหญ่นักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจกฎระเบียบที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2518 นักเรียนชายไว้รองทรงสั้น นักเรียนหญิงรวบผมผูกโบ แต่บางรายไว้ผมยาวและโกรกสี จะให้ครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียกมาพูดคุยและตักเตือน ถ้าฝ่าฝืนเชิญผู้ปกครองมาพบ แต่ไม่ลงโทษเด็กรุนแรง ทั้งนี้ ให้ครู 1 คน ดูแลนักเรียน 20 คน ทั้งเรื่องการแต่งกาย ทรงผม จริยธรรมและคุณธรรมด้วย

ดร.วินัย ทองมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เปิดเผยว่า ในส่วนของโรงเรียนไม่มีกฎระเบียบอะไรเพิ่มเติมจากที่กระทรวงกำหนด การให้เด็กไว้ผมยาวได้บ้าง ก็ไม่มีปัญหา ที่ผ่านมาโรงเรียนบังคับเด็กให้ไว้ผมสั้น เด็กก็ต้องการไว้ผมยาว แต่การไว้ผมยาวต้องมัดให้เรียบร้อย ยกเว้นเด็กที่ผมหยิก ฟู มัดไม่ได้ ก็อนุโลมกันไป กฎระเบียบใหม่ของกระทรวงแม้ว่าสมาคมผู้ปกครอง ครู ไม่เห็นด้วย แต่ต้องทำตามคำสั่ง หากมองรอบด้านในข้อเท็จจริง ถึงแนวการปฏิบัติของเด็กในต่างจังหวัด น่าจะให้โรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง เป็นผู้กำหนดความเหมาะสมเอง จะนำเด็กต่างจังหวัดไปเปรียบเทียบกับเด็กในเมืองไม่ได้ เพราะมีข้อจำกัดแตกต่างกัน เช่นอากาศ จะนำเด็กต่างจังหวัดไปเปรียบเทียบกับเด็กในเมืองไม่ได้ เพราะมีข้อจำกัดแตกต่างกัน เช่นอากาศ ความสะอาด ความพร้อม เป็นต้น” ดร.วินัยกล่าว

นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ได้ปรึกษาสมาคมผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่าแล้ว เห็นพ้องต้องกันว่าจะใช้กฎระเบียบโรงเรียนเป็นหลัก ซึ่งไม่คลาดเคลื่อนไปจากกฎของกระทรวง

“เคยได้สอบถามความเห็นของนักเรียนแล้ว พบว่าเด็กทั้งผู้หญิงและผู้ชายพอใจกฎระเบียบของโรงเรียนมาก เมื่อทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันก็ลงตัวพอดี ก่อนหน้านี้เราเคยปล่อยให้นักเรียนไว้ผมยาวกันได้ สภาโรงเรียนในเวลานั้นเละเทะสิ้นดี เราก็ต้องหันมายึดกฎระเบียบกันใหม่ กว่าจะทำให้ลงตัวได้ใช้เวลานาน” นายสุพจน์กล่าว

นายพงศ์ชนก ไชยนุรัตน์ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กล่าวว่า เรียนมาตั้งแต่ชั้น ม.1 การแต่งกายและทรงผมยังเป็นเหมือนเดิม เป็นทรงผมเกรียนดูเรียบร้อยดี แต่เมื่อขึ้นชั้น ม.4 ผมยาวขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง แต่ไว้ผมยาวได้ไม่นานก็คงต้องตัดอีก เนื่องจากต้องเรียน ร.ด. คิดว่าทรงผมเดิมไม่เป็นปัญหา ทุกคนยึดกฎของโรงเรียนเป็นหลัก สิ่งที่เป็นปัญหาคือจะทำอย่างไรให้เรียนเก่งมากกว่า

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32796&Key=hotnews