สกศ.ชงแผนงานการศึกษา

28 พฤษภาคม 2556

น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ในการประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมรายงานภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินงาน ได้แก่ การติดตามผลการประชุม เพื่อเตรียมนำเ สนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และกำหนดการปฏิบัติงาน ยุทธศาสตร์การศึกษาปี 2556-2558 กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล ปี’55-58 รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายปี’ 55 กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศปี’ 55-58 จัดทำคู่มือประกอบ และจัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย นำผลสรุปมาเสนอต่อ รมว.ศธ.ลงนาม

เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อว่า สกศ.ยังมีภารกิจสำคัญคือ การจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศประจำปี’ 56 เรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย”  วันที่ 23-25 มิ.ย. โดยจะมีเรื่องความก้าวหน้าในการวิจัย การประชุมร่วมกับบริติช เคาซิล กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ นโยบายการศึกษากับยูเนสโก และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศกลุ่มยุโรป (โออีซีดี) คือ 1.OverallEducationSystem
2.Teaching Policy
3.Curriculum
4.Measures of Achievement
5.Mobile Learning

การศึกษาเพื่อปวงชน และ Global Monitoring Report การศึกษาต้องมาก่อน การพัฒนาผลการ สอบพิซ่า แผนการพัฒนาครู และการนำเสนออนาคตการศึกษา เป็นต้น

–ข่าวสด ฉบับวันที่ 29 พ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)–

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32829&Key=hotnews