‘สสวท.’ช่วยร่างหลักสูตร

17 กรกฎาคม 2556

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวถึงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ ศธ. ว่า จริงๆ แล้วที่ผ่านมา สสวท.ปฏิรูปหลักสูตรในส่วนการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อยู่ก่อน ซึ่งทำร่วมกับวิทยาลัยครู มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา ผ่านโจทย์ที่ว่า ถ้าจะเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ให้ได้ผลสำเร็จ ทำให้เด็กคิดเป็น วิเคราะห์เป็น เนื้อหาการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นอย่างไร จะบูรณาการ และจะใช้เทคโนโลยีอย่างไร โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรของชาติต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการวัดการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือพิซ่า (Pisa) เบื้องต้นหลักสูตร สสวท.จะแยกคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ ออกเป็นประถมฯ ม.ต้น ม.ปลาย ซึ่งแผนกการเรียนใดไม่เน้นเรียนวิทยาศาสตร์มาก ใช้เป็นพื้นฐาน เช่น แพทย์ วิศวกรรม เป็นต้น หากจะให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้ ต้องให้เด็กมีเวลาทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้มากขึ้น

ผอ.สสวท. กล่าวต่อว่า หลักสูตร ศธ.ที่เริ่มร่างไปแล้ว เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เราได้เข้าไปช่วย โดยนำหลักสูตรที่เรากำลังจัดทำไปร่วมร่างด้วย สำหรับหลักการร่างหลักสูตรใหม่ของ ศธ. หากจะผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นพื้นฐานการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เรื่องอาชีพ ต้องวิเคราะห์ว่าจะปรับเวลาเรียนทั้งหมดหรือไม่

–ข่าวสด ฉบับวันที่ 18 ก.ค. 2556 (กรอบบ่าย)–

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=33385&Key=hotnews