เผยร่างแผนแม่บทไอซีที ศธ. ดันเด็กไทยเข้าถึงเน็ตใน 5 ปี

10 มกราคม 2557

นายจาตุรนต์ ฉายแสง ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้ติดตามการจัดทำร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ศธ. พ.ศ.2557-2559 ซึ่งเป็นแผนที่จะใช้ในการขับเคลื่อนงานไอซีทีเพื่อการศึกษาทั้งระบบ โดยขณะนี้มีความคืบหน้ากว่า 70% แล้ว ซึ่งขั้นตอนต่อไปต้องทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและนำผลที่ได้มาสรุปเพื่อปรับปรุง ทั้งนี้แผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1.เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถของผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในด้านไอซีที

2.พัฒนามาตรฐานสาระความรู้สื่อการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์

3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที

4.พัฒนาระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ และ

5.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัด ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมเน้นย้ำว่าแผนแม่บทฯ จะต้องครอบคลุมและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ว่าควรจะให้ไอซีทีเข้าถึงสถานศึกษาทุกแห่งได้ภายในปีใด และดำเนินการอย่างไร ส่วนเป้าหมายที่จะทำให้ไอซีทีเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชน ภายใน 5 ปี ก็จะต้องมาดูว่าจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอะไรมารองรับ และต้องใช้งบประมาณเท่าใด เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตภายใน 5 ปี ส่วนเรื่องเนื้อหาก็จะต้องมีระบบคัดกรองเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งการพัฒนาครูและบุคลากรก็ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าจะต้องมีนักเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในแต่ละสถานศึกษาภายในปีใด จำนวนเท่าใด

ที่มา: http://www.prachachat.net

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=35358&Key=hotnews