kounchanok rujjanapan

เมืองน่าเรียนของโลก

13 ธันวาคม 2556

จิระนันต์ jiranan_dp@yahoo.com
ปารีสติดอันดับเมืองในฝันที่นักเรียนมุ่งหน้าไปศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมากที่สุด แม้ว่านครแห่งแฟชั่นนี้มีค่าครองชีพแพงมาก แต่ทดแทนด้วยค่าเล่า เรียนถูก และคุณภาพชีวิตสูง

Quacquarelli Symonds (QS) เผยผลการจัดอันดับเมืองมหาวิทยาลัยในปี 2014 จากทั้งหมด 98 เมือง โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับนั้นพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ 5 ด้านดังต่อไปนี้ คุณภาพสถาบันการศึกษา ความหลากหลายของนักศึกษาต่างชาติ คุณภาพการใช้ชีวิต โอกาสจ้างงานในอนาคต และค่าใช้จ่าย

ปารีส ครองแชมป์เป็นปีที่สอง โดยสามารถดึงดูดนักศึกษาให้มาเรียนต่อได้มากที่สุด ถัดไปเป็นลอนดอน สิงคโปร์ ซิดนีย์ ส่วนเมลเบิร์นและซูริกครองอันดับ 5 ร่วมกัน ต่อจากนั้นเป็นฮ่องกง บอสตัน มอน ทรีล และมิวนิก  แม้ว่าปารีสค่าครองชีพสูงลิ่ว แต่ชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนที่ค่อนข้างต่ำ คุณภาพของชีวิตสูง และเป็นชุมชนนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง นอกจากนี้ยังทำคะแนนนำในด้านโอกาสการมีงานทำ มหาวิทยาลัยที่ทำคะแนนรวมสูงสุดคือ cole Nor male Suprieure (ENS) อยู่อันดับ 28 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกล่าสุดของ QS ตั้งอยู่ในศูนย์กลางทางวัฒน ธรรมและการศึกษา

ลอนดอน ตามมาเป็นอัน ดับ 2 โดยมีมหาวิทยาลัยติดอันดับท็อป 10 ของโลก 2 แห่งคือ University College Lon don อันดับ 4 และ Imperial College London อันดับ 5 นอกจากนี้ยังทำคะแนนได้ดีในด้านโอกาสการมีงานทำ และความหลากหลายของนักศึกษา
ในด้านคุณภาพชีวิตด้อยกว่า 5 อันดับแรก และค่าครองชีพสูงมาก แต่ลอนดอนมีชื่อเสียงด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม สถานบันเทิงยามค่ำคืน และบรร ยากาศความเป็นนานาชาติ

สิงคโปร์ ได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และติดอันดับเมืองน่าเรียนต่ออันดับ 3 ค่าครองชีพอาจสูงกว่าประเทศสมาชิกเอเชียตะ วันออกเฉียงใต้ แต่ยังได้เปรียบประเทศชั้นนำทางตะวันตก
มหาวิทยาลัย 2 แห่งของสิงคโปร์ติดใน 50 อันดับแรกของอันดับมหาวิทยาลัยโลก ได้แก่ National University of Singapore อันดับ 24 และ Nanyang Technological University อันดับ 41

ฮ่องกง เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่คึกคักมาก มีสถาบันการศึกษาชั้นนำ 7 แห่ง โดย 3 แห่ง ติดใน 50 อันดับแรกของอันดับมหาวิทยาลัยโลก ได้แก่ University of Hong Kong ติดอันดับ 26 ตามด้วย Hong Kong University of Science and Technology อันดับ 34 และ The Chinese Universi ty of Hong Kong อันดับ 39

ฮ่องกง เป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่สร้างชื่อให้เอเชียในฐานะที่เป็นเมืองน่าเรียนอันดับ 7 ในโลก ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่อนข้างต่ำ แต่ค่าเช่าที่พักค่อนข้างแพง

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=35079&Key=hotnews

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS)

13 ธันวาคม 2556

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบัน การศึกษาในประเทศ หรือ ทุน UIS คือ ทุนสนับสนุนการศึกษา ที่มี การวางแผนพัฒนาขีดความสามารถที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อเตรียม ความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐ โดยการสรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถ ให้เข้ารับราชการเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ในปีนี้ ทุน UIS ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 5 มีจำนวนทุนทั้งสิ้น 89 ทุน จาก 21 ส่วนราชการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นนักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังจะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในปี พ.ศ.2557 ของสถาบันการศึกษาในประเทศ ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับสายวิทย์ฯ และไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับสายสังคม

คุณลักษณะของทุน
1.เป็นทุนสำหรับศึกษาในชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน1 ปี และจะได้ฝึกงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานในระหว่างที่ศึกษา ตลอดจนได้รับการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานจริง
2.หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ผู้รับทุนจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทันที และจะปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา 2 เท่า ของระยะเวลาที่ได้รับทุน หลังจากนั้นจะได้รับทุนต่อเนื่องเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในระยะที่ 2 ในหรือต่างประเทศ

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2557 โดยสมัครผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th โดยเลือกหัวข้อ “การสอบเพื่อรับทุน” โทร 02-547-1000 ต่อ 6802 – 6804, 6817 – 6819

www.ocsc.go.th โทร. 02-547-1291 โทรสาร 02-547-1792 มีข้อเสนอแนะ โปรดติดต่อ pr@ocsc.go.th

————-

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=35078&Key=hotnews

กอศ. ปลุกจิตสำนึกอาชีวะช่วยเหลือประชาชน.ผ่านโครงการ Fix it Center ตลอดเดือนมหามงคลนี้

6 ธันวาคม 2556

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ กอศ.กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้มีการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษามีจิตสำนึกทำความดีช่วยเหลือประชาชน ผ่านโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)ตลอดเดือนมหามงคลนี้
โดย สอศ.ได้มอบให้วิทยาลัยในสังกัดทั่วประเทศ วางแผนดำเนินการเอง ทั้งการเปิดศูนย์พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ Fix it Center ภายในวิทยาลัย หรือตามหมู่บ้าน เพื่อซ่อมแซม อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องจักรกลทางการเกษตร รถจักรยานยนต์ การให้คำแนะนำบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆ เพื่อยืดอายุการใช้งาน และการถ่ายทอดความรู้ทักษะช่างชุมนุมให้กับประชาชน เพื่อยกระดับฝีมือช่างชุมชน เป็นต้น

“นอกจากตั้งศูนย์ตามจุดบริการต่างๆ แล้วในครั้งนี้ สอศ.จะเพิ่มการบริการผ่านรถโมบายซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ออกให้บริการแก่ประชาชนตามบ้านเรือนด้วย เนื่องจากชาวบ้านที่ลำบากจริงๆ จะไม่มีรถขนของที่ต้องการให้ซ่อม เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ หรือปั้มน้ำมายังจุดบริการได้ ผมเชื่อว่า Fix it Center จะช่วยพัฒนาจิตสำนึกของเด็กอาชีวะในเรื่องของการน้อมนำพระราชดำริและงานที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ มาเป็นแรงขับเคลื่อนการทำงานที่เสียสละเพื่อผู้อื่น ดังเช่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณากับพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด”

ที่มา: http://www.thanonline.com

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=34998&Key=hotnews

งานรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา เสียงสะท้อนการจัดการศึกษาจากชาวเหนือ

6 ธันวาคม 2556

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ที่ห้องประชุมโรงแรมอมรินทร์ลากูน พิษณุโลก รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อเปิดรับฟังเสียงสะท้อนความคิดเห็นในเรื่องการจัดการศึกษาจากผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตภาคเหนือโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 เป็นเจ้าภาพจัดงาน มีผู้เข้าร่วมงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 53 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 53 เขตพื้นที่การศึกษาของภาคเหนือ จำนวน 550 คน

ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (ผอ.สฬม.39) ในฐานะประธานจัดงาน “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” จุดที่ 4 ภาคเหนือ (1-2 ธันวาคม 2556) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มีผลการผลักดัน 8 นโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ซึ่งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานนั้น ได้มีการประกาศให้ “การศึกษา” เป็นวาระแห่งชาติ และในปีพุทธศักราช 2556 เป็นปีแห่งการ “รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” เพื่อให้การศึกษาไทยมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและสอดคล้องกับสังคมโลกยุคใหม่ ในการจัดงานครั้งนี้ได้มุ่งเน้นใน 4 ประเด็นหลักตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คือ

1. การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ทั้งระบบที่สัมพันธ์เชื่อมโยง ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อนเนื่อง เช่นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนานเร้าใจผู้เรียนมีความสนุกสนานและไม่เบื่อหน่ายในการเรียน การจัดการเรียนการสอนที่มีระบบการวัดผล/ประเมิลผลตามศักยภาพของนักเรียน นักเรียนเกิดความสุขในการเรียน เป็นต้น

2. การพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการการเรียนการสอน รองรับการเรียนรู้สู่โลกยุคใหม่ รวมถึงระบบการดูแลสวัสดิการ การสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครู และการส่งเสริมความสามารถของข้าราชการครูให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

3. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเช่น การสร้างมาตรฐานการเรียนการสอนดัวยคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) การพัฒนาเนื้อหาสาระ รวมทั้งการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

4. การเพิ่มและการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เช่น ประชาชนสามารถได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส การพัฒนากองทุนต่างๆ การพัฒนากองทุนกู้ยืมฯ การระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการนำมาใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นต้น

นอกจากนี้ ในส่วนของการเสวนาบนเวทีภายใต้หัวข้อ “แนวคิดการพัฒนา ก้าวหน้าไม่มีอุปสรรค”  “การสนับสนุนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายด้วยความสำเร็จ” ได้มีการคัดเลือกบุคคลทั่วไปในด้านการจัดการศึกษา อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือผู้แทนชุมชน ผู้นำองค์กรต่างๆ ผู้บริหารดีเด่น ครูต้นแบบ นักเรียน ในเขตพื้นที่ ภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัดมาร่วมเสวนาให้ความรู้และสะท้อนเสียงการจัดการศึกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่า ในการจัดงานด้านการศึกษาครั้งนี้ตามกำหนดการเดิม นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะเดินทางมาเป็นประธานและการร่วมการเสวนาด้วย แต่จากสถานการณ์ทางการเมืองที่ส่อว่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อยทำให้มีการเปลี่ยนแปลง โดยก่อนพิธีเปิดจะเริ่มขึ้น นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมต.ศึกษาธิการ ได้ส่งสัญญาณวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มายังห้องประชุม โดยได้ชี้แจงถึงสาเหตุที่เดินทางมาร่วมงานไม่ได้ว่า ต้องอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองส่อว่าจะรุนแรง พร้อมทั้งฝากถึงผู้ที่เข้าร่วมงานเสวนาว่า ให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็น ระดมความคิดเพื่อช่วยกันปฏิรูปการศึกษาอันจะนำปสู่การจัดการศึกษาของไทยให้ดียิ่งขึ้น.

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=34996&Key=hotnews

กลุ่มสถาบันผลิตครูหนุนจำกัดจำนวนรับนักศึกษา เพื่อผลิตครูให้มีคุณภาพคาดเริ่มรับผู้เรียนได้ปี 58

6 ธันวาคม 2556

กลุ่มสถาบันผลิตครู หนุนจำกัดจำนวนรับนิสิตนักศึกษา เพื่อผลิตครูให้มีคุณภาพเริ่มปี 2558 พร้อมเสนอรับร่วมกันเหมือนกลุ่มแพทย์

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู ซึ่งมี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ทั้งในส่วนของ มหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) สภาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผลิตครูสายช่าง และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอที่จะให้มีการจำกัดจำนวนรับนิสิตนักศึกษาในปี 2557 และปีถัดไป เพื่อผลิตครูให้มีคุณภาพในส่วนของปี 2557 จำนวนการรับนิสิต นักศึกษาอาจจะไม่ลดลง เนื่องจากขณะนี้

มหาวิทยาลัยบางส่วนได้ปิดรับตรงไปแล้ว ส่วนปีถัดไป ทุกกลุ่มรับปากจะไปหามาตรการการรับนิสิตนักศึกษา ซึ่งได้มีข้อเสนอว่าในอนาคตกลุ่มคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ทั่วประเทศอาจจะรวมตัวกันรับจำนวนนิสิตนักศึกษาเหมือนกลุ่มแพทย์ เพื่อให้การรับนิสิตนักศึกษาตรงตามจำนวนที่ต้องการและควบคุมคุณภาพการผลิต

“นอกจากนั้น ยังเห็นว่าควรมีการพัฒนาหลักสูตร ต้องปรับหลักสูตร เปลี่ยนการเรียนการสอน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต่อไปหารือร่วมกับเลขาธิการคุรุสภาด้วย เพราะเป็นหน่วยงานที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ โดยแนวโน้มอาจจะให้ครูต้องสอบใบประกาศวิชาชีพครูเหมือนกับวิชาชีพอื่น โดยการสอบต้องสอบทั้งภาคทฤษฎีและกระบวนการสอน” รองเลขาฯ กกอ.กล่าว

รศ.ดร.พินิติ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการผลิตครูมืออาชีพนั้น ที่ประชุมอยากให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาครูคุรภาพเข้าสู่ระบบ และอยากให้นำระบบการคัดเลือกเริ่มแรกกลับมาใช้ โดยมีการคัดเลือกสถาบันการผลิตครู เพราะแต่ละแห่งมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน โดยรูปแบบโครงการอาจไม่จำเป็นต้องให้ทุนการศึกษา แต่ต้องประกันการมีงานทำ แต่อยากให้โครงการผลิตครูมืออาชีพ เริ่มในปี 2557 โดยคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ที่มีผลการเรียนดีต่อเนื่องมาสอบแข่งขัน และพิจารณาผู้รับทุนต้องดูภูมิลำเนาของผู้สมัครเป็นหลัก และต้องดูข้อมูลทั้งระบบเพราะเกี่ยวข้องกับอัตราการบรรจุ ทั้งนี้ จะนำข้อสรุปทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครูอีกครั้ง

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=34995&Key=hotnews

ศธ.หนุนเด็กใต้เรียน ม.ปลาย

6 ธันวาคม 2556

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศธ.เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2556-2558) โดยที่มีเป้าหมายยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ เช่น ยุทธศาสตร์การเพิ่มคุณภาพการศึกษา การพัฒนาไอซีที และการให้ทุนการศึกษา เพื่อเรียนต่อระดับอุดมศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงการส่งเสริมให้นักเรียนในพื้นที่ได้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีหรือจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 และเรียนต่อระดับ ม.ปลาย มากขึ้น เนื่องจากพบว่าสัดส่วนนักเรียนที่จบชั้น ม.ปลายยังมีไม่มาก เพราะส่วนใหญ่จะเรียนด้านศาสนา ซึ่งยังไม่สามารถเทียบโอนระดับชั้น ม.ปลาย ได้จึงยังทำให้ไม่สามารถเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้ ดังนั้นที่ประชุมได้มอบให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เข้าไปช่วยส่งเสริมให้เด็กเหล่านี้ได้เรียนจนจบระดับ ม.ปลาย เพิ่มขึ้น

“ที่ประชุมยังเสนอให้ส่งเสริมการเรียนการสอนสองภาษา หรือ ทวิภาษาให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนใต้อ่านและเขียนภาษาไทยได้ นอกจากนี้นายจาตุรนต์ได้ย้ำให้ส่งเสริมการเรียนภาษาเพื่อเชื่อมโยงกับความเป็นอาเซียนและสากล โดยตั้งเป้าให้เด็กใต้เรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี และการเพิ่มสัดส่วนการเรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพตลอดจนการพัฒนาครูในพื้นที่ให้ได้อย่างน้อย 80% ด้วย” นางสุทธศรีกล่าว.

–เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 6 ธ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)–

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=34994&Key=hotnews

เร่งหารือเกณฑ์เงินเดือนเด็กอาชีวะ

3 ธันวาคม 2556

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เตรียมเสนอชื่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนกลุ่มอาชีพ (Skill Cluster) 12 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน แม่พิมพ์ พลังงาน อาหาร โรงแรมและท่องเที่ยว อัญมณี ก่อสร้าง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรมเคมี และอุสาหกรรมสิ่งทอ กับรมว.ศธ. ในสัปดาห์นี้เพื่อลงนามแต่งตั้งให้คณะกรรมการ ได้ดำเนินการวางแผนผลิตกำลังคนตามกลุ่มสาขาอาชีพต่อไป เมื่อรมว.ศธ. ลงนามแต่งตั้งแล้ว คาดว่าภายในเดือน ธ.ค.นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะหารือกับคณะกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อจัดทำรายละเอียดการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดทำหลักสูตร และการพัฒนาบุคลากร ที่จะสนองตอบต่อความต้องการของผู้ประกอบการ และภาคการผลิต

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ จะหารือถึงเรื่องเงินเดือนสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ฝึกปฏิบัติงานและทำงานในสถานประกอบการด้วยว่า ในแต่ละกลุ่มอาชีพควรจะได้รับเงินเดือนเท่าใดถึงจะเหมาะสม เบื้องต้นตั้งเป้าว่า ผู้ที่จบในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) จะต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท แต่ขณะนี้มีบางกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มพลังงาน โลจิสติกส์ ที่เด็กระดับ ปวส.ได้เงินเดือนสูง 2-3 หมื่นบาท จึงมั่นใจว่าเด็กที่มาเรียน 12 กลุ่มอาชีพนี้ เงินเดือนจะสูงแน่นอน

–ข่าวสด ฉบับวันที่ 3 ธ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)–

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=34972&Key=hotnews

เด็กไทยสุดเจ๋งคว้า 11 เหรียญทองแข่งขันคณิต-วิทยาศาสตร์โอลิมปิก

3 ธันวาคม 2556

นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้คัดเลือกและส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาจากทุกสังกัดของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 12 คน และวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 คน รวม 27 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา International Mathematics and Science Olympiad For Primary School 2010 (IMSO 2010) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2556 ณ เมืองอัลฟองโซ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนรวม 247 คน จาก 13 ประเทศ ได้แก่ บรูไน จีน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ศรีลังกา แอฟริกาใต้ ไต้หวัน คาซัคสถาน มาเลเซีย เนปาล อินเดีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทยนั้น ผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถกวาดรางวัลจากการแข่งขันได้ถึง 28 รางวัล ประกอบด้วย

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกได้ 6 เหรียญทอง, เหรียญเงินได้ 5 เหรียญ และเหรียญทองแดง 1 รางวัล สำหรับ ผู้ได้รับเหรียญทองได้แก่ เด็กชายลภัส เปรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราช รังสฤษฎ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา, เด็กชาย นิรวิทธ์ อารยะพิพัฒน์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ มหานคร, เด็กชายปพณ ละเภท โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี, เด็กชาย พรพิพัฒน์ กิตติสุภาพ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม, เด็กชาย ภานุพงศ์ พุ่มพวง โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา จ.นครปฐม และเด็กชายสรรค์เปรม เตชะวิเชียร โรงเรียนพระมารดานิจจา นุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการแข่งขันวิทยาศาสตร์ โอลิมปิก ได้ 5 เหรียญทอง, เหรียญเงิน ได้ 8 เหรียญ และเหรียญทองแดง 2 รางวัล ซึ่งผู้ได้รับเหรียญทอง ได้แก่ เด็กชายชาลี โลหะรุ่งโรจน์ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร, เด็กชายจิรภัทร วัฒนเรืองโกวิท โรงเรียนอนุบาลยโสธร จ.ยโสธร, เด็กหญิง ปพิชญา จันทร์ผ่อง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ จ.สงขลา, เด็กชายกันตภณ วงศ์แจ่มเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร และเด็กชายฐิติวัสส์ อัศวเลิศพลากร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ เด็กชายปพณ ละเภท โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ยังสามารถคว้ารางวัลพิเศษคะแนนรวมสูงสุดด้านการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ (Best in Solving Math Exploration Problems) อีกหนึ่งรางวัลด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=34970&Key=hotnews

กศน.ย้ำเพิ่มผู้เรียนอาชีวะต้องรุมกันทำ เตรียม 2 ยุทธศาสตร์ควานหาผู้เรียน

3 ธันวาคม 2556

นายสุรพงษ์ จำจด รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า ตามที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มี นโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ จาก 36 ต่อ 64 เป็น 51 ต่อ 49 ในปี 2558 เพื่อผลิตบุคลากรสายอาชีพที่มีแนวโน้มขาดแคลนอย่างรุนแรงในอนาคตอันใกล้ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงาน กศน.นั้น ในส่วนของสำนักงาน กศน.ได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวไว้ 2 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1. สำนักงาน กศน.จะจัดการเรียนการสอน ปวช.สำหรับผู้เรียนนอกระบบเอง โดยใช้หลักสูตรปวช. ของ สอศ.แต่จะปรับให้สอดคล้องไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ และที่สำคัญจะประสานกับสถานประกอบการในพื้นที่เข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคี เพื่อให้ผู้เรียนได้เน้นการฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การเรียนอาชีวศึกษามีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายเปิดอย่างน้อยจังหวัดละ 1 ห้องเรียน และห้องเรียนละ 40 คน

นายสุรพงษ์กล่าวต่อไปว่า สำหรับยุทธศาสตร์ที่ 2 จะเน้นกระบวนการแนะแนว โดยใช้สำนักงาน กศน.ตำบลเป็นฐานในการรณรงค์และกระจายข้อมูลข่าวสาร เพราะมีห้องเรียนกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ทั้ง 7,406 ตำบล แล้วจึงส่งต่อผู้เรียนให้แก่สอศ. โดยกศน.จะขอสื่อประชาสัมพันธ์ที่จะใช้ในการรณรงค์จากสอศ.เพื่อนำมาเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ในชุมชน เช่น หอกระจายข่าว หรือวิทยุชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายของกศน.จะต่างจากของ สอศ. เพราะผู้เรียนของกศน.จะเป็นกลุ่มวัยแรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และทำงานอยู่แล้ว แต่ต้องการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ตนเอง ซึ่งการดำเนินการทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ ตนมั่นใจว่าจะช่วยให้ผู้ที่อยู่นอกระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนอาชีวะได้มากขึ้น และจะตรงกับความต้องการของผู้เรียนด้วย

“การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพให้ประสบความสำเร็จตามนโยบายนั้น ผมเห็นว่าต้องมีการบูรณาการการทำงานในพื้นที่ร่วมกัน มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เมื่อทุกฝ่ายช่วยกันทำเชื่อว่าจะเปลี่ยนวิธีคิดของคนได้ แต่หากทำงานแบบต่างคนต่างพาย แม้จะไปได้ แต่เมื่อไหร่จะไปถึง ดังนั้นการประกอบร่างมาทำงานร่วมกันจะมีพลังมากกว่า” นายสุรพงษ์ กล่าว.

–เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 3 ธ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)–

ww.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=34968&Key=hotnews

 

สพฐ.ร่อนหนังสือแจง กวพ.อ. – สตง.

3 ธันวาคม 2556

สพฐ.ส่งหนังสือแจงประมูลอี-ออกชัน โซน 3 เพิ่มเติมให้ กวพ.อ. แล้วพร้อมส่งหนังสือถึง สตง.ขอข้อมูลเพิ่มเติมปัญหาจัดซื้อแท็บเล็ตด้วย “จาตุรนต์” ระบุต้องรอผลตัดสินการอุทธรณ์ที่ชัดเจนจาก กวพ.อ.

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงความคืบกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 แท็บเล็ต ต่อ 1 นักเรียน มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งข้อมูลเพิ่มเติมชี้แจงการยกเลิกผลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-ออกชัน แท็บเล็ตโซน 3(ภาคกลางและภาคใต้) ของนักเรียนชั้นม. 1 และครู ไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) นั้น คงต้องรอคำตัดสินของ กวพ.อ.ก่อน แต่ที่ห่วงคือ ส่วนที่ประมูลและทำสัญญาไปแล้วก่อนหน้านี้ในโซน 1, 2 ระดับ ป. 1 และโซน 4 ระดับ ม.1 ที่ยังมีความล่าช้า เนื่องจากยังไม่สามารถส่งแท็บเล็ตให้โรงเรียนตามที่คาดการณ์ไว้ได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เรื้อรังมานาน สะท้อนชัดว่าระบบวิธีการจัดซื้อแท็บเล็ต มีปัญหา

นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ.ได้ทำหนังสือ 2 ฉบับ ส่งไปยัง กวพ.อ.และ สตง. โดยในส่วนของ กวพ.อ.นั้นเป็นการส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมการจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการอี-ออกชันในโซน 3 ที่ผ่านมามีการดำเนินการอะไรบ้าง ซึ่งสำนักการคลังและสินทรัพย์ ของ สพฐ.ได้รวบรวมข้อมูลการจัดซื้อแท็บเล็ตโซน 3 ว่ามีการจัดซื้อแพงกว่าโซน 4 อย่างมีนัยสำคัญอย่างไร ส่วน ของ สตง.นั้น เป็นการสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมว่า สตง. มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อแท็บเล็ต ประจำปีการศึกษา 2556 ในประเด็นปัญหาอื่นๆ นอกจากที่เคยได้ให้ข้อสังเกตมาหรือไม่และขอให้ส่งกลับมา เพื่อที่ สพฐ.จะได้รวบรวมปัญหาทั้งหมดและนำดำเนินการแก้ไข

“คงต้องรอฟังผลตัดสินของ กวพ.อ.ว่าจะมีมติเช่นไรซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ แต่หากมีมติให้ยกเลิกผลอี-ออกชันโซน 3 ตามที่บอร์ดบริหารแท็บเล็ตมีมติ ก็จะต้องเปิดอีออกชันใหม่ แต่บริษัทเดิมที่ชนะการประมูลก็คงยื่นฟ้องศาลปกครอง หรือหากพิจารณาให้ดำเนินการต่อ สพฐ.ก็อาจจะต้องประชุมเพื่อหาแนวทางที่จะรักษาประโยชน์ให้ราชการ เช่น อาจจะเจรจากับบริษัทเพื่อต่อรองราคา หรือหาวิธีการอื่น ๆ แต่ที่สุดแล้วจะต้องเสนอให้ รมว.ศึกษาธิการ เป็นผู้พิจารณา” นาย กมล กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์ ASTVผู้จัดการรายวัน

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=34966&Key=hotnews