บัณฑิต ม.เนชั่น แสดงความในใจ

สัมภาษณ์บัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  แสดงความในใจหลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเนชั่น ในพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 (วันเดียวกับวันโลกแตก) ซึ่งประเด็นที่ศิษย์สะท้อนก็จะเป็นหลักสูตร อาจารย์ โปรเจค และงานที่ทำ

! http://77.nationchannel.com/home/317512/

1. บัณฑิต นวลถนอม ไร่นากิจ
http://www.youtube.com/watch?v=LQcUL1OddaY
2. บัณฑิต วัลลียา ปุ๊ดสา
http://www.youtube.com/watch?v=oNm7ux1CYNA
3. บัณฑิต ภาวิณี อินติ๊บ
http://www.youtube.com/watch?v=OGeKOJf-wH8
4. บัณฑิต นันทวัฒน์ ธีรวัฒน์วาที
http://www.youtube.com/watch?v=L6eGH9ZMYkE
5. บัณฑิต วณัฐพงศ์  สุวรรณศิลป์
http://www.youtube.com/watch?v=7ahXG0x47Oo
6. บัณฑิต รพีพรรณ ใจเที่ยง
http://www.youtube.com/watch?v=Lo9waDdDR_8
7. บัณฑิต หทัยทิพย์ ขัติยะ
http://www.youtube.com/watch?v=HQYOI8HO9cs
8. บัณฑิต ปทุมพร เมืองเมา
http://www.youtube.com/watch?v=ObvKX_u26Rc

! http://blog.nation.ac.th/?p=2412

Leave a Comment