หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยเอไอ

การใช้งานเอไอ ช่วยในการคำนวณ
โดยส่งภาพสูตรทางคณิตศาสตร์
หาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ของทาโร่ยามาเน่ ให้เอไอ
ได้ใช้ประมวลผล
.
แล้วในช่อง prompt
พิมพ์ข้อความสั่งงานไปว่า
ถ้าประชากร คือ 1000 คน
และ ค่าความคลาดเคลื่อน คือ 0.05
แล้วจำนวนกลุ่มตัวอย่าง คือ เท่าใด
.
ในช่อง prompt อาจมีข้อความ
ต่างจากตัวอย่างนี้เล็กน้อย
หรือแก้ไข prompt
แล้วกดปุ่ม update
ก็จะได้ผลลัพธ์การอธิบายรายละเอียด
จากเอไอแตกต่างกันไป
หากสั่งด้วยภาษาไทย
รายละเอียดก็จะเป็นภาษาไทย
หากสั่งด้วยภาษาอังกฤษ
รายละเอียดก็จะเป็นภาษาอังกฤษ
.
แต่ผลลัพธ์ของขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ก็ยังเท่ากัน เนื่องจากใช้สูตรเดียวกัน
สรุปว่า จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ควรใช้ คือ 286 คน

Gemini

https://www.thaiall.com/spss/sam400.htm


#researchmethod
#samplesize
#taroyamane
#artificialintelligence
#statistics