ไฟเขียว 25 นิติกรรับเงินพิเศษ ‘4 – 6 พันบาท’

25 เมษายน 2556

เมื่อวันที่ 23 เมษายน นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ก.ค.ศ.ได้ออกระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษาในสายงานนิติการ พ.ศ.2553 และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นิติกรชำนาญการ นิติกรชำนาญการพิเศษให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) นั้น ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติให้นิติกรผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถได้รับ พ.ต.ก. กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.ครั้งแรก ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด รวม 25 ราย

นางรัตนากล่าวต่อว่า โดยเป็นระดับชำนาญการ 11 ราย และระดับชำนาญการพิเศษ 14 ราย ดังนี้ ระดับชำนาญการ 11 ราย คือ นายภานุพัฒน์ หล้าปาวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ลำปาง เขต 1 นางมนพัทธ์ รุ่งเช้า สพป.สุรินทร์ เขต 3 นางสาวรังสิมา ภู่แปลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 42 นายบุญเลิศ ทิพย์รักษ์ สพป.พังงา นางสุรีย์พร สุกากิจ สพป.พิษณุโลก เขต 1 นายกษิดิ์เดช ชมบุตรศรี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ด.ต.ธนัญชัย แก้วศรีงาม สพป.น่าน เขต 2 นางอารีรัตน์ อิสโร สพป.ระนอง นางสาวเดือนวิไล อู่ทรัพย์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นายทนง ถวาย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 และนายวัชรินทร์ ทับทิมจินต์ สพป.สกลนคร เขต 1 ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตรา 4,500 บาทต่อเดือน

เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวต่อว่า ระดับชำนาญการพิเศษ 14 ราย คือ นายเสรี คงเจริญ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นายนเรศ สวัสดี สพป.จันทบุรี เขต 1 นายเสนอ เวียงบาล สพม. เขต 26 นายประทีป ปั้นอยู่ สพป.สระบุรี เขต 1 นางสาวอมรวรรณ กฤตานุพงศ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นายลิขิต ฟักธรรม สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นายธีระ ประทุมชาติ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นายเสถียร ลิขิตธนานันท์ สพป.ชลบุรี เขต 1 นายวีระยุทธ ศิริรัตน์ สพม. เขต 1 นางสิริพร ปานเจริญ สพป.ชัยนาท เขต 1
นายสวัสดิ์ แถวถาทำ สพป.เชียงราย เขต 1 นางนวลักษณ์ หมื่นพันธ์ สพป.พังงา นายนิยม ศรีอุดม สพป.อุดรธานี เขต 2 และนายสังคม ศรีแก้ว สพป.พะเยา เขต 2 ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตรา 6,000 บาทต่อเดือน

–มติชน ฉบับวันที่ 25 เม.ย. 2556 (กรอบบ่าย)–

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32510&Key=hotnews

 

Leave a Comment