kounchanok rujjanapan

การบินไทยแจกทุนนักบินฝึกหัดเริ่มรับสมัคร 1 เม.ย.นี้

28 กุมภาพันธ์ 2557 การบินไทยแจกทุนนักบินฝึกหัดเริ่มรับสมัคร 1 เม.ย.นี้              การบินไทย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป สอบคัดเลือกเป็น “นักบินฝึกหัดทุนการบินไทย” เริ่มรับสมัครวันที่ 1 เม.ย.57 เป็นต้นไป ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งมี 7 ขั้นตอนการสอบ ได้แก่ 1. สอบข้อเขียน ทดสอบความรู้พื้นฐานของการเป็นนักบิน 2.ทดสอบควมพร้อมของร่างกาย 3.สอบสัมภาษณ์กับกัปตันการบินไทย 4. สอบAptitude Test รอบแรกกับ Professor: Written test 5.สอบ Aptiude Test รอบสองกับ Professor: Teamwork Exercise 6.สอบ Aptiude Test รอบสามกับ Professor: Individual 7.สอบจิตวิทยาการบิน         …

การบินไทยแจกทุนนักบินฝึกหัดเริ่มรับสมัคร 1 เม.ย.นี้ Read More »

คลอด 6 นโยบายใช้เปิดเทอมใหม่ ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

นางอ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ลงนามในประกาศ ศธ. เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยได้กำหนด 6 นโยบาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือเข้าถึงองค์ความรู้และก้าวทันโลก รวมถึงพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 1. ให้ใช้กรอบมาตรการความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ได้แก่ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 2. ปรับจุดเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นการสื่อสารที่เริ่มจากการฟัง ตามด้วยการพูด การอ่าน และการเขียนตามลำดับ 3. ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานหลัก ด้วยหลักสูตรแบบเรียน สื่อการเรียนการสอนแต่ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันได้ ทั้งตามความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา และแสดงถึงความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 4. ส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ อาทิ ขยายโครงการพิเศษด้านการเรียนการสอนในหลักสูตร English Program …

คลอด 6 นโยบายใช้เปิดเทอมใหม่ ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Read More »

หนุนส่งออกเด็กสหกิจศึกษาฝึกงานต่างแดน

27 มกราคม 2557 โพสต์ทูเดย์ สมาคมสหกิจศึกษาโลกดันแผนส่งเด็กไทยฝึกงานต่างแดน ปั้นบุคลากร 70 มหาวิทยาลัยช่วยเดินแผน นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ ประธานร่วมสมาคมสหกิจศึกษาโลก เปิดเผยว่า ในปี 2557 นี้ สมาคมได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสมาคมสหกิจศึกษาไทย ร่วมกันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเตรียมความพร้อมในการส่งนิสิต-นักศึกษา เข้าร่วมฝึกงานระยะยาวโครงการสหกิจศึกษาอินเตอร์ในต่างประเทศได้ “โครงการสหกิจศึกษาอินเตอร์เป็นสิ่งสำคัญมากในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีเพราะจะทำให้เด็กไทยได้มีโอกาสทำงานร่วมคนต่างชาติจริงๆ ได้เห็นมุมมอง ได้ปรับตัว ได้เตรียมความพร้อม รองรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์” นายสัมพันธ์ กล่าว ล่าสุด เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้จัดการอบรมบุคลากรกว่า 100 คน จาก 70 มหาวิทยาลัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นระยะเวลา 2 วัน เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของสหกิจศึกษาอินเตอร์ เข้าใจมาตรฐานใหม่ กระบวนการบริหารจัดการ และจัดการศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับการส่งนิสิต-นักศึกษาไปต่างประเทศ โดยมีนายวิจิตร ศรีสอ้านนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยและอดีตรมว.ศึกษาธิการ ร่วมเป็นวิทยากร หลังการอบรมครั้งดังกล่าว แต่ละสถาบันการศึกษาจะทดลองนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถาบันของตัวเอง และวางแผนการดำเนินงานส่งนักศึกษาไปเข้าโครงการสหกิจศึกษาอินเตอร์ยังต่างประเทศ จากนั้นจะส่งแผนกลับมายัง สกอ.และสมาคมสหกิจศึกษาโลกอีกครั้ง เพื่อประเมินและวางเป้าภาพรวมการส่งนักศึกษาออกไปต่างประเทศร่วมกัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการจัดอบรมครั้งต่อๆ ไปในปี …

หนุนส่งออกเด็กสหกิจศึกษาฝึกงานต่างแดน Read More »

หลักสูตรผลิตครู ป.ตรี ย้ำปีการศึกษา 57 ใช้หลักสูตรพื้นฐานใหม่ ข่าวทั้งหมด

20 มกราคม 2557 หลักสูตรผลิตครู ป.ตรี ย้ำปีการศึกษา 57 ใช้หลักสูตรพื้นฐานใหม่ จากกรณีที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) เตรียมเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่ได้วิจัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อ รมว.ศึกษาธิการ โดยสรุปว่า ไม่ควรเร่งนำหลักสูตรใหม่ไปใช้ในปีการศึกษา 2557 และเสนอให้ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนครู โดยเน้นให้เด็กคิดวิเคราะห์มากขึ้นนั้น ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ตนเห็นด้วยว่าควรปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของครู แต่ยอมรับว่าการปรับเปลี่ยนครูถือเป็นเรื่องยากที่สุด และที่สำคัญ คือ เวลานี้หน่วยงานที่ดูแลการพัฒนาครูโดยเฉพาะสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ก็มีปัญหาอยู่ ดังนั้นจึงต้องมองไปที่การปรับระบบการผลิตครูใหม่ แทนการปรับเปลี่ยนครูที่สอนอยู่ในเวลานี้ “หลักสูตรผลิตครูในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ที่ต้องการครูที่สอนได้ทั่วไปเหมือนแพทย์จีพีที่ตรวจรักษาโรคทั่วไปได้ ขณะที่การผลิตครูระดับปริญญาตรีกลับให้เลือกวิชาเอกที่แยกเป็นเอกประถมศึกษา เอกมัธยมศึกษา เอกวัดผล หรือเอกแนะแนว แต่พอส่งลงสนามจริง ๆ กลับสอนหนังสือในวิชาทั่วไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนการสอนด้วยระยะเวลาสั้น ๆ คงทำไม่ได้” ศ.พิเศษ ดร. ภาวิช กล่าวและว่า อย่างไรก็ตามตนได้เสนอต่อสถาบันผลิตครูไปแล้ว …

หลักสูตรผลิตครู ป.ตรี ย้ำปีการศึกษา 57 ใช้หลักสูตรพื้นฐานใหม่ ข่าวทั้งหมด Read More »

เผยร่างแผนแม่บทไอซีที ศธ. ดันเด็กไทยเข้าถึงเน็ตใน 5 ปี

10 มกราคม 2557 นายจาตุรนต์ ฉายแสง ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ.เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้ติดตามการจัดทำร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ศธ. พ.ศ.2557-2559 ซึ่งเป็นแผนที่จะใช้ในการขับเคลื่อนงานไอซีทีเพื่อการศึกษาทั้งระบบ โดยขณะนี้มีความคืบหน้ากว่า 70% แล้ว ซึ่งขั้นตอนต่อไปต้องทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและนำผลที่ได้มาสรุปเพื่อปรับปรุง ทั้งนี้แผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถของผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาในด้านไอซีที 2.พัฒนามาตรฐานสาระความรู้สื่อการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที 4.พัฒนาระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ และ 5.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัด ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมเน้นย้ำว่าแผนแม่บทฯ จะต้องครอบคลุมและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ว่าควรจะให้ไอซีทีเข้าถึงสถานศึกษาทุกแห่งได้ภายในปีใด และดำเนินการอย่างไร ส่วนเป้าหมายที่จะทำให้ไอซีทีเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชน ภายใน 5 ปี ก็จะต้องมาดูว่าจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอะไรมารองรับ และต้องใช้งบประมาณเท่าใด เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตภายใน 5 ปี ส่วนเรื่องเนื้อหาก็จะต้องมีระบบคัดกรองเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งการพัฒนาครูและบุคลากรก็ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าจะต้องมีนักเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในแต่ละสถานศึกษาภายในปีใด จำนวนเท่าใด ที่มา: http://www.prachachat.net http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=35358&Key=hotnews

กพฐ.ให้โรงเรียนเลื่อนปิดเทอมได้ พิจารณาตามความเหมาะสม

10 มกราคม 2557 กพฐ.ให้แต่ละโรงเรียนพิจารณาถึงความเหมาะสม หากต้องเลื่อนกำหนดปิดภาคเรียนออกไป หลังการชุมนุมกระทบตารางเรียน เชื่อไม่กระทบ ม.3, ม.6 ที่ต้องไปศึกษาต่อ นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่ม กปปส. ส่งผลให้หลายโรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม รวมถึงโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ชุมนุมต้องหยุดการเรียนการสอนเป็นระยะ กพฐ. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังแต่ละโรงเรียนแล้วว่า หากการชุมนุมกระทบกับตารางเรียนตามปกติ ก็ให้มีการจัดเรียนชดเชยให้ครบตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 20 สัปดาห์ โดยอาจเลื่อนกำหนดการปิดภาคเรียนออกไปได้ตามความเหมาะสม ส่วนปัญหาการเรียนไม่ทันที่จะนำไปใช้สอบปลายภาคนั้น ได้กำชับให้สถานศึกษาดำเนินการตามสมควร ซึ่งหลายโรงเรียนได้มีการแก้ปัญหาด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บ้างแล้ว ส่วนนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จะต้องเตรียมตัวไปศึกษาต่อ เชื่อว่าจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ที่มา: http://www.prachachat.net http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=35354&Key=hotnews

การพัฒนากำลังคนจากสถาบันสู่โรงงานมีความจำเป็นสูง

3 มกราคม 2557 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึง การเตรียมการพัฒนากำลังคนจากสถาบันการศึกษาสู่สถาบันอาชีพ ในงานเปิด “ชุมแพโมเดล:แนะแนวการเรียนรู้สู่อาชีพ” ว่า ได้มีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อใช้เป็นจุดเน้น ส่งเสริมและสร้างศักยภาพในการยกระดับพัฒนากำลังคนของประเทศ โดยเฉพาะการที่จะต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตและพัฒนา เพื่อให้ประเทศไทยมีคุณภาพของกำลังคน และมีฝีมือ-ทักษะที่สอดคล้องกับกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นสถาบันอาชีพในวิถีชีวิตของคนทุกคน เนื่องจากประเทศไทยกำลังแข่งขันกับประเทศต่างๆ ไปพร้อมกับการจะต้องมีความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งแต่ละประเทศกำลังปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่คนไทยจะด้อยกว่าเขาไม่ได้ เพราะหากมีการพัฒนากำลังคนดีจะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจดีไปด้วย ยิ่งพัฒนากำลังคนได้ดีมากเท่าใด ก็จะช่วยผลักให้เศรษฐกิจดีขึ้นเท่านั้น และเมื่อเศรษฐกิจดีก็จะมีงบประมาณมาพัฒนากำลังคนต่อไป ทำให้ประเทศประสบความสำเร็จจากการศึกษาและการพัฒนากำลังคนที่ดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า เมื่อ 20-30 ปีก่อน ประเทศไทยถูกมองว่า อาจจะไม่สามารถพัฒนาประเทศได้ทันประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เนื่องจากกำลังคนภาคการผลิตมีการศึกษาต่ำมาก ซึ่งก็เกิดขึ้นจริงๆ ในเวลาต่อมา เพราะแม้ว่าเศรษฐกิจของไทยจะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับบางประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ใกล้เคียงกัน ประเทศเหล่านั้นก้าวหน้าไปไกลมาก เนื่องจากมีการพัฒนากำลังคนให้มีการศึกษาโดยเฉลี่ยสูงกว่าประเทศไทย และข้อมูลในปี 2008 ยังพบว่าแรงงานของไทยมีระดับการศึกษาที่ต่ำมากในขั้นน่าเป็นห่วง จึงเป็นหน้าที่ของ ศธ.ที่จะต้องศึกษาเพื่อหาคำตอบว่า เราจัดให้มีการศึกษาภาคบังคับ มีการเรียนฟรี 12 ปี แต่เหตุใดกำลังแรงงานไทยจึงมีการศึกษาต่ำ แล้วแรงงานเหล่านั้นเข้าสู่ระบบแรงงานเมื่อใด มีสัดส่วนเท่าใด จะต้องหาตัวเลขที่ชัดเจนต่อไป นอกจากนี้ แรงงานที่จบแค่ชั้น …

การพัฒนากำลังคนจากสถาบันสู่โรงงานมีความจำเป็นสูง Read More »

เด็กเอเชียเก่งระดับโลก

3 มกราคม 2557 เด็กเอเชียมีคุณภาพการศึกษาดีที่สุดในโลก จากการประเมินผลสอบ PISA ในปี 2012 เซี่ยงไฮ้ได้คะแนนรวมอันดับหนึ่งโลก ตามด้วยฮ่องกงและสิงคโปร์ ประเทศไทยอยู่อันดับ 50 จาก 65 ประเทศสมาชิก ตามหลังเวียดนามที่อยู่อันดับ 17 และนับเป็นที่ 3 ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ องค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Develop ment) ได้ดำเนินโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pro gram for International Stu dent Assessment) หรือ PISA โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมจากทั่วโลก 65 ประเทศ มีเด็กเข้ารับการทดสอบประมาณ 510,000 คน การประเมินของ PISA เป็นการประเมินเพื่อชี้อนาคตของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว ไม่เน้นความรู้ตามหลัก สูตรในห้องเรียน แต่เน้นทักษะที่ต้องใช้ในชีวิตจริงในอนาคต 3 …

เด็กเอเชียเก่งระดับโลก Read More »

บูมภาษาอังกฤษ นศ.แพทย์แนะมหา’ลัยแพทย์ศึกษาวิจัย ‘โรค ‘อาเซียน

3 มกราคม 2557 ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ประธานเครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขณะนี้โรงเรียนสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านวิชาทางการแพทย์ ได้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งในเรื่องของคุณภาพด้านองค์ความรู้ ด้านวิชาการ ความสามารถในการวินิจฉัยโรค เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ถือว่าบุคลากรด้านวิชาชีพสายแพทย์ของไทยไม่ด้อยกว่าชาติใดในอาเซียน แต่สิ่งที่ไทยต้องปรับปรุงคือการเตรียมความพร้อมด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ใช่เด็กไทยภาษาอังกฤษไม่ดี แต่ถ้าต้องใช้ภาษาทางการแพทย์ลงลึก นิสิตนักศึกษาแพทย์ไทยอาจยังไม่สามารถแข่งขันกับประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างสิงคโปร์ หรือมาเลเซียได้ เพราะเด็กจากประเทศเหล่านี้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร นอกจากนั้น เมื่อเปิดประเทศแล้วมีการเคลื่อนย้ายคน สิ่งที่จะตามมาคือการเคลื่อนย้ายของโรคต่างๆ ด้วย ดังนั้น โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรทางการแพทย์ต้องให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาโรคที่ห่างหายจากประเทศไทยแต่เกิดในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น โรคเท้าช้าง เป็นต้นรวม ถึงต้องสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อสร้างเครือข่ายให้นิสิตนักศึกษา ศึกษา วิจัย เรียนรู้โรคต่างๆอีกทั้งต้องมีการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาแพทย์ให้เขามีศักยภาพความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย ที่ไม่ใช่รักษาเฉพาะคนไทย แต่ต้องสามารถรักษาประชาชนจากประเทศกลุ่มอาเซียนด้วย ผศ.พญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่าขณะนี้การเรียนการสอนคณะเภสัชศาสตร์ของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นในส่วนของเนื้อหาวิชาการ องค์ความรู้มีลักษณะคล้ายๆ กัน แต่ระยะเวลาในการเรียนนั้นแตกต่างกัน โดยคณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทยจะเรียน 5 ปี หรือ 6 ปี ส่วนประเทศอาเซียนจะเรียน 4 ปี ซึ่งเรื่องความแตกต่างตรงนี้นิสิตนักศึกษาไทยอาจไม่มีปัญหาในการเคลื่อนย้ายไปศึกษาต่อหรือไปทำงานในประเทศอาเซียน เพราะเรามีองค์ความรู้ …

บูมภาษาอังกฤษ นศ.แพทย์แนะมหา’ลัยแพทย์ศึกษาวิจัย ‘โรค ‘อาเซียน Read More »

อนาคตครูในศตวรรษที่ 21

2 มกราคม 2557 ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภาเปิดเผยว่า เนื่องในวันครูปี 2557 ถือเป็นโอกาสดีที่คุรุสภาจะเริ่มพัฒนาวิชาชีพครูอย่างเอาจริง โดยสิ่งแรกที่จะพูดถึงคืออนาคตครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะมีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดหาแนวทางที่จะพัฒนาครูให้ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคุรุสภาต้องการให้ครูเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองว่า นอกจากการอบรมสั่งสอนเด็กแล้วยังต้องทำตัวให้เป็นที่พึ่งของเด็ก เพราะครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สอง ซึ่งสิ่งแรกที่ครูต้องทำคือ ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กเห็น เป็นครูที่ดีไม่มีอบายมุข ไม่ทำตัวให้เสื่อมเสียต่อวงการวิชาชีพครู และต้องเป็นครูยุคใหม่ที่พร้อมเข้ารับการเปลี่ยนแปลง พร้อมพัฒนาวิชาชีพของตนเองให้ได้มาตรฐานสากล เนื่องจากการจะพัฒนาเด็กให้เป็นเยาวชนที่ดีในอนาคตได้ตัวครูก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีวิถีชีวิต ที่ทันสมัยก่อน ไม่ใช่แค่มุ่งทุกอย่างไปที่เด็กเพียงอย่างเดียว ประธานกรรมการคุรุสภากล่าวต่อไปว่า การจะรู้ว่าครูมีการพัฒนาแล้วหรือยังนั้นจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบการประเมิน ซึ่งขณะนี้ คุรุสภากำลังรอดูแนวทางการประเมินครูที่เป็นมาตรฐานสากลของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ที่ร่วมจัดทำแนวทางการประเมินร่วมกับนานาชาติ เพื่อใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพครูว่าเป็นมาตรฐานอย่างไร เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพครูมากน้อยเพียงใด สามารถทำให้ครูตื่นตัวและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ หากสามารถใช้ได้คุรุสภาจะนำมาปรับใช้ ในการประเมินต่อไป http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=35260&Key=hotnews