ธุรกิจเกิดใหม่ (Startup)

ธุรกิจเกิดใหม่ (Startup)

ธุรกิจเกิดใหม่ คือ ธุรกิจที่เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ เช่น เกิดจากแนวคิด หรือไอเดียเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเป็นสำคัญ มักเริ่มจากการเห็นช่องทาง หรือโอกาสที่คนอื่นยังไม่ได้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจนั้นและไม่มีใครทำมาก่อน เป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว (Growth) ออกแบบให้มีการทำซ้ำได้ง่าย (Repeatable) ขยายกิจการได้ง่าย (Scalable) โดยมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหัวใจหลัก (สุพเนตร แสนเสนา และคณะ, 2561; ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี, 2562 และ Finance-Rumour, 2020)

ขั้นตอนการทำธุรกิจเกิดใหม่

ขั้นตอนการทำธุรกิจเกิดใหม่
ขั้นตอนที่ 1 การมองไปในอนาคต
ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 เขียนผังความคิด เพื่อให้สามารถออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ขั้นตอนที่ 4 สร้างตัวต้นแบบ
ขั้นตอนที่ 5 นำตัวต้นแบบไปนำเสนอคน 100 คน เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ขั้นตอนที่ 6 นำความคิดเห็นที่ได้ มาพัฒนาตัวต้นแบบผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
ขั้นตอนที่ 7 สร้างทีมงานและหาผู้ร่วมก่อตั้ง
ขั้นตอนที่ 8 จดทะเบียนบริษัทให้เป็นนิติบุคคล
ขั้นตอนที่ 9 มองหาเงินทุน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการบริการไปในเวลาเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 10 เริ่มนำต้นแบบที่ผ่านการวิเคราะห์วิจารณ์มาในระดับหนึ่งนำไปใช้
ขั้นตอนที่ 11 ควรติดตามผลจากการที่ได้นำต้นแบบที่สร้างขึ้นและส่งไปถึงลูกค้าแล้ว มีลูกค้ามาใช้ หรือไม่
ขั้นตอนที่ 12 จำนวนลูกค้ามีถึง 1,000 คน หรือไม่
ขั้นตอนที่ 13 เพิ่มการเติบโต 5 เปอร์เซ็นต์ต่อสัปดาห์
ขั้นตอนที่ 14 ถ้าหากสามารถทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ5ต่อสัปดาห์ จะสามารถขยายฐานลูกค้าได้ถึง25 ล้านคนภายในสี่ปี

วันนี้ – 24 กุมภาพันธุ์ 2565 ได้รับวารสารฯ ทางไปรษณีย์ มีบทความของพระครูสิริธรรมบัณฑิตใน หน้า 133-144 เมื่อได้เปิดอ่านหลายหน้า ก็ไปสะดุดหยุดอยู่ที่รูปภาพและขั้นตอนหนึ่ง แล้วสนใจจนปล่อยวางไม่ลง จึงหยิบมาเขียน blog เพราะมีเนื้อหาที่กำลังเป็นที่สนใจของนิสิตกลุ่มหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คำสำคัญขอบบทความนี้ คือ Startup, Design thinking concept, Success factors ส่วนในหน้าเว็บผมก็ได้ฟังคลิปของ Mr.Jerry Wu, Alibaba ในงาน Startup Thailand 2016 เล่าถึงการเติบโตและโอกาสของ SME Thailand ได้อย่างชัดเจน เห็นภาพเลยครับ

บทความวิชาการ
ธีทัต ตรีศิริโชติ และ กฤษดา เชียรวัฒนสุข. (2564). การประยุกต์ใช้หลักการคิดเชิงออกแบบกับธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่: รูปแบบและกรณีศึกษา. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์, 23(2), 295-307.
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/msaru/article/view/252787

https://www.thaiall.com/mis/startup.htm