tcas 2565 จาก mytcas.com

ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT 2565

TCAS 2565

  • ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565
  • เลื่อนวันสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2565
  • ปฏิทินการสอบ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565

รหัสและชื่อวิชา (เลือกสอบในวิชาที่ตนเองถนัด)

85 GAT ความถนัดทั่วไป
71 PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
72 PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
73 PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
74 PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
75 PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
76 PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
77 PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
78 PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
79 PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
80 PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
81 PAT7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
82 PAT7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
83 PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

https://www.mytcas.com/news/update-gat-pat-2565

ข้อมูลจาก mytcas.com