tcas

tcas 2565 จาก mytcas.com

ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT 2565

TCAS 2565

  • ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565
  • เลื่อนวันสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2565
  • ปฏิทินการสอบ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565

รหัสและชื่อวิชา (เลือกสอบในวิชาที่ตนเองถนัด)

85 GAT ความถนัดทั่วไป
71 PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
72 PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
73 PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
74 PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
75 PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
76 PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
77 PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
78 PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
79 PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
80 PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
81 PAT7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
82 PAT7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
83 PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

https://www.mytcas.com/news/update-gat-pat-2565

ข้อมูลจาก mytcas.com

#เล่าสู่กันฟัง 63-010 ออกหานักเรียนไปเรียนเป็นทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปัจจุบัน โรงเรียนต่าง ๆ จะจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาเข้าไปจัดบูทแนะแนวการศึกษา ว่าแต่ละอาชีพ แต่ละสถาบัน มีหลักสูตรอะไรที่น่าสนใจ นักเรียนก็ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากบูทแนะแนว เอกสารประชาสัมพันธ์ และการซักถามจากวิทยากรที่ให้ความรู้ #tcas

การเลือกทางเดินชีวิตด้วยข้อมูลด้วยตนเอง

ย่อมดีกว่าคนอื่นเลือกให้ และไม่มีข้อมูล

พบว่า ม.เนชั่นร่วมกิจกรรม Career Shopping Day 2019 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ 8 ม.ค.63 มีการจัดบูทนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ให้ความรู้อาชีพทันตแพทย์ ในฐาน Career Expo เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้รู้จักอาชีพนำไปเป็นแนวทางการศึกษาต่อ และชวนไปเรียนเป็นหมอฟัน หมอแล็บ พยาบาล ที่ม.เนชั่น โดย งานประชาสัมพันธ์ รับสมัคร วิเทศ และศิษย์เก่าสัมพันธ์

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2616190341791368&id=228245437252549