โมเดลแอนิเมชัน

โมเดลแอนิเมชัน (Model animation)
คือ การทำตัวละครโมเดลขึ้นมาขยับ ร่วมกับวัตถุอื่น ๆ
โดยการซ้อนภาพเข้ากับฉากที่มีคนแสดงจริง และภาพพื้นเสมือนจริง

ต.ย.1 คนกับวัตถุ พูดเรื่อง the standard model
http://www.youtube.com/watch?v=sI8ab5f4Z68
ต.ย.2 Garfield the movie 2004
http://www.youtube.com/watch?v=5g1SLGRM6qU
ต.ย.3 ทำไมต้องเนชั่นยู
http://www.youtube.com/watch?v=8WtFLFfAvg8