ทักษะการสื่อสาร เป็นกุญแจไขไปสู่อาชีพที่ดี

พบข่าวในเว็บไซต์ THE NATION

the nation
the nation

หัวข้อ Communication skills ‘key to a good career’
ทักษะการสื่อสาร เป็นกุญแจไขไปสู่อาชีพที่ดี

Nation University is seriously equipping its students with communication skills – the key for them to advance in their career and to prosper in daily life.
มหาวิทยาลัยเนชั่นเตรียมความพร้อมอย่างจริงจังที่จะบ่มเพาะให้นักศึกษามี
ทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นกุญแจที่จะทำให้พวกเข้าก้าวหน้าในอาชีพ และ
ประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต

“Communications are related to all fields of works and parts of daily lives. So, we have placed an emphasis on communications. This applies to students at all faculties, not just the Faculty of Communication Arts,” Nation Multimedia Group (NMG) chairman Suthichai Yoon said during the university’s Open House event.
สุทธิชัย หยุ่น กล่าวว่า “การสื่อสารเข้าไปเชื่อมโยงกับทุกงาน และเชื่อมกับชีวิตประจำวัน
ดังนั้นเราเน้นการสื่อสารที่นำไปใช้กับนักศึกษาทุกคนและบุคลากรทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะสายนิเทศศาสตร์”

Held at the university’s Bang Na Centre on Sunday, the event attracted a number of students and parents. The university is operating under the NMG.

“People with good communication skills usually enjoy career advancement and demonstrate leadership,” Suthichai said.
สุทธิชัย หยุ่น กล่าวว่า “คนที่มีทักษะการสื่อสารที่ดี โดยปกติจะมีความสุข ก้าวหน้า
และแสดงถึงความเป็นผู้นำ”

NMG editor-in-chief Thepchai Yong said students at Nation University would also know how to work and to communicate effectively in English. At Nation University, students will get apprenticeships from their first year up.
เทพชัย หย่อง กล่าวว่า นักศึกษาที่นี่รู้ว่าจะต้องทำงานอย่างไร และมีการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
นักศึกษาจะได้รับการฝึกงานตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่งเป็นต้นไป

For more information on the programme,
please visit http://www.nation.ac.th or call 0-2338-3777.

http://www.nationmultimedia.com/national/Communication-skills-key-to-a-good-career-30206600.html