แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. The train will arrive ……. The station ……. 6:00 a.m.
the
"at, at"
"in, in"
"to, at"
"in, at"
2. Turn left ……… the corner. My office is ……….. the right side.
"in, at"
"at, at"
the
"to, on"
"at, on"
3. See you …….. the Halloween’s party tonight.
of
at
in
the
on
4. I shall wait for her ……… 9 o’clock .
until
on
for
between
the
5. Do people have to be dressed …………. red ……..... Christmas Day?
"on, in"
"on, at"
"in, at"
"in, on"
the
6. The flat is ……… the middle of the town.
by
on
at
in
the
7. Mr.stocker met his wift and married her…….the war.
since
between
the
at
during
8. The letter “ S ” come ………. R and T.
the
among
after
during
between
9. She’s stayed ………. Yokohama ……… along time.
"at, for"
"on ,at"
"in, for"
"in , at"
the
10. We have never met him……. five years.
since
for
before
after
the
11. Her new baby was born ………… July 10.
the
on
at
by
in
12. He always goes to work ………… train.
the
on
at
with
by
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 25-04-17 3:19:22 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::