แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. The flat is ……… the middle of the town.
the
in
by
at
on
2. Turn left ……… the corner. My office is ……….. the right side.
"at, on"
"in, at"
"at, at"
"to, on"
the
3. We have never met him……. five years.
after
before
since
for
the
4. Her new baby was born ………… July 10.
the
on
by
in
at
5. The letter “ S ” come ………. R and T.
the
among
between
after
during
6. I shall wait for her ……… 9 o’clock .
the
between
on
until
for
7. The train will arrive ……. The station ……. 6:00 a.m.
the
"at, at"
"to, at"
"in, at"
"in, in"
8. Do people have to be dressed …………. red ……..... Christmas Day?
"on, at"
"in, on"
"in, at"
"on, in"
the
9. Mr.stocker met his wift and married her…….the war.
since
between
the
at
during
10. She’s stayed ………. Yokohama ……… along time.
"at, for"
"in , at"
the
"on ,at"
"in, for"
11. See you …….. the Halloween’s party tonight.
of
on
at
in
the
12. He always goes to work ………… train.
on
at
the
with
by
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-02-17 12:32:58 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::