แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. I shall wait for her ……… 9 o’clock .
the
between
until
for
on
2. He always goes to work ………… train.
on
at
the
with
by
3. Turn left ……… the corner. My office is ……….. the right side.
"to, on"
"at, at"
"at, on"
"in, at"
the
4. See you …….. the Halloween’s party tonight.
the
in
of
at
on
5. The flat is ……… the middle of the town.
in
on
the
by
at
6. Do people have to be dressed …………. red ……..... Christmas Day?
"in, at"
"on, in"
"in, on"
"on, at"
the
7. We have never met him……. five years.
for
after
since
before
the
8. The train will arrive ……. The station ……. 6:00 a.m.
"to, at"
"in, in"
"in, at"
"at, at"
the
9. Her new baby was born ………… July 10.
by
in
on
the
at
10. Mr.stocker met his wift and married her…….the war.
at
between
during
since
the
11. The letter “ S ” come ………. R and T.
after
between
during
among
the
12. She’s stayed ………. Yokohama ……… along time.
"at, for"
"on ,at"
"in, for"
"in , at"
the
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-09-17 6:01:33 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::