แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. The flat is ……… the middle of the town.
the
in
on
by
at
2. He always goes to work ………… train.
on
at
the
with
by
3. I shall wait for her ……… 9 o’clock .
until
for
between
the
on
4. See you …….. the Halloween’s party tonight.
at
in
on
of
the
5. She’s stayed ………. Yokohama ……… along time.
"on ,at"
"in , at"
"in, for"
"at, for"
the
6. Do people have to be dressed …………. red ……..... Christmas Day?
the
"on, in"
"in, on"
"on, at"
"in, at"
7. We have never met him……. five years.
the
for
before
after
since
8. Her new baby was born ………… July 10.
on
by
in
at
the
9. Turn left ……… the corner. My office is ……….. the right side.
the
"in, at"
"to, on"
"at, on"
"at, at"
10. Mr.stocker met his wift and married her…….the war.
the
since
at
during
between
11. The train will arrive ……. The station ……. 6:00 a.m.
the
"at, at"
"to, at"
"in, at"
"in, in"
12. The letter “ S ” come ………. R and T.
the
among
after
during
between
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 2-06-20 2:40:53 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::