แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. He always goes to work ………… train.
by
on
at
with
the
2. We have never met him……. five years.
for
after
since
before
the
3. The letter “ S ” come ………. R and T.
after
during
among
the
between
4. Her new baby was born ………… July 10.
by
at
in
on
the
5. She’s stayed ………. Yokohama ……… along time.
the
"at, for"
"on ,at"
"in, for"
"in , at"
6. Do people have to be dressed …………. red ……..... Christmas Day?
the
"on, in"
"on, at"
"in, at"
"in, on"
7. Mr.stocker met his wift and married her…….the war.
during
since
between
at
the
8. I shall wait for her ……… 9 o’clock .
between
on
the
until
for
9. The flat is ……… the middle of the town.
by
on
at
in
the
10. The train will arrive ……. The station ……. 6:00 a.m.
"at, at"
"to, at"
"in, at"
"in, in"
the
11. Turn left ……… the corner. My office is ……….. the right side.
"at, on"
"in, at"
"at, at"
"to, on"
the
12. See you …….. the Halloween’s party tonight.
of
on
at
in
the
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-09-18 2:52:54 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::