แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. The train will arrive ……. The station ……. 6:00 a.m.
"at, at"
"to, at"
"in, at"
"in, in"
the
2. Her new baby was born ………… July 10.
in
on
at
by
the
3. She’s stayed ………. Yokohama ……… along time.
the
"at, for"
"in , at"
"on ,at"
"in, for"
4. Mr.stocker met his wift and married her…….the war.
at
during
since
the
between
5. He always goes to work ………… train.
with
at
by
on
the
6. The letter “ S ” come ………. R and T.
the
among
between
after
during
7. Turn left ……… the corner. My office is ……….. the right side.
the
"in, at"
"at, at"
"to, on"
"at, on"
8. Do people have to be dressed …………. red ……..... Christmas Day?
"on, at"
"in, at"
"on, in"
the
"in, on"
9. The flat is ……… the middle of the town.
in
by
at
on
the
10. We have never met him……. five years.
the
for
before
after
since
11. See you …….. the Halloween’s party tonight.
in
of
at
on
the
12. I shall wait for her ……… 9 o’clock .
until
for
between
the
on
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 22-01-19 12:27:59 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::