แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Her new baby was born ………… July 10.
by
at
in
on
the
2. He always goes to work ………… train.
on
at
the
with
by
3. I shall wait for her ……… 9 o’clock .
until
on
for
between
the
4. The train will arrive ……. The station ……. 6:00 a.m.
"to, at"
"in, at"
"at, at"
the
"in, in"
5. The flat is ……… the middle of the town.
by
on
at
in
the
6. Do people have to be dressed …………. red ……..... Christmas Day?
"in, at"
"on, in"
"in, on"
"on, at"
the
7. The letter “ S ” come ………. R and T.
after
during
among
the
between
8. She’s stayed ………. Yokohama ……… along time.
"on ,at"
"in , at"
"in, for"
"at, for"
the
9. See you …….. the Halloween’s party tonight.
the
in
on
of
at
10. Mr.stocker met his wift and married her…….the war.
since
between
the
at
during
11. We have never met him……. five years.
since
for
before
after
the
12. Turn left ……… the corner. My office is ……….. the right side.
"to, on"
"at, on"
"in, at"
the
"at, at"
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 29-03-20 3:02:28 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::