แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. The train will arrive ……. The station ……. 6:00 a.m.
"to, at"
"in, at"
"at, at"
the
"in, in"
2. He always goes to work ………… train.
the
on
at
with
by
3. Mr.stocker met his wift and married her…….the war.
during
since
between
at
the
4. The letter “ S ” come ………. R and T.
the
among
between
after
during
5. Do people have to be dressed …………. red ……..... Christmas Day?
the
"on, in"
"on, at"
"in, at"
"in, on"
6. Her new baby was born ………… July 10.
the
on
at
by
in
7. The flat is ……… the middle of the town.
the
in
on
by
at
8. She’s stayed ………. Yokohama ……… along time.
the
"at, for"
"in , at"
"on ,at"
"in, for"
9. Turn left ……… the corner. My office is ……….. the right side.
"to, on"
"at, at"
"at, on"
"in, at"
the
10. I shall wait for her ……… 9 o’clock .
for
between
on
until
the
11. We have never met him……. five years.
the
for
before
after
since
12. See you …….. the Halloween’s party tonight.
the
in
of
at
on
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 2:44:55 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::