แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Mr.stocker met his wift and married her…….the war.
at
between
during
since
the
2. See you …….. the Halloween’s party tonight.
at
in
on
of
the
3. Her new baby was born ………… July 10.
by
at
in
on
the
4. He always goes to work ………… train.
with
by
on
the
at
5. She’s stayed ………. Yokohama ……… along time.
"at, for"
"in , at"
the
"on ,at"
"in, for"
6. The letter “ S ” come ………. R and T.
after
during
among
the
between
7. The flat is ……… the middle of the town.
by
on
at
in
the
8. Turn left ……… the corner. My office is ……….. the right side.
"to, on"
"at, on"
"in, at"
the
"at, at"
9. I shall wait for her ……… 9 o’clock .
for
between
on
until
the
10. We have never met him……. five years.
the
for
after
since
before
11. Do people have to be dressed …………. red ……..... Christmas Day?
the
"on, in"
"in, on"
"on, at"
"in, at"
12. The train will arrive ……. The station ……. 6:00 a.m.
"in, at"
"at, at"
"in, in"
"to, at"
the
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-11-19 6:29:12 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::