แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
ภาษาอังกฤษ (P) ชุดที่ 1
คำแนะนำ: ข้อสอบชุดพี วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับ คำศัพท์ คำถาม กริยา และบุพบท ได้แก่ การนับจำนวน, การใช้ s กับ es, do กับ does, of หลังกลัว, on วันที่ หรือ กำแพง, next to แปลว่าถัดไป, in เดือน และ he she it they their
1. That ___ over there is one of my students.
  girl
  a girl
  girls
  the girl
  girles
2. There’s a big poster ___ the wall.
  on
  in
  at
  under
  between
3. This is Mike and Carla’s car. It’s ___ car.
  there
  their
  her
  his
  our
4. Nancy always ___ boots when it snows.
  wears
  wear
  wearing
  wore
  weares
5. Sally’s got a desk ___ her bed.
  between
  next to
  on
  under
  in
6. Steve and Jenet ___ want to go Phuket because they think it’s too dangerous.
  doesn’t
  don’t
  isn’t
  aren’t
  hasn't
7. Whose bicycle is that? ___ Tony’s bike.
  He’s
  She’s
  Her
  His
  It’s
8. Polar bears ___ fish and seals .
  drinking
  drink
  eats
  drinks
  eat
9. On Christmas Day, which is ___ December we play a lot.
  in
  on
  about
  at
  the
10. ___ are usually green.
  Leafs
  Leaves
  Leafe
  Leave
  Leaf
11. When is your birthday? It’s ___ 20th September.
  at
  on
  by
  in
  the
12. Danny usually ___ his homework after school .
  have
  make
  does
  do
  doing
13. There are ___ pets in my house. A cat, a dog, and I have a rabbit too.
  three
  second
  four
  third
  two
14. Her mother ___ the children jump in the park.
  watches
  watching
  looked
  watch not
  watch
15. That boy come from the United States. ___ is American.
  Her
  His
  He
  They
  She
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 10:59:34am