แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. There are many ………... on the farm.
books
book
student
rice
oxen
2. The………….sell meat.
docter
butcher
teacher
student
grocer
3. Malee always…………...the book at the terrace.
read
to read
red
is read
are read
4. The sun………...in the west.
setting
seted
set
sets
setes
5. Please give me a………...of soap.
bowl
plate
kilo
bottle
bar
6. Are you afraid…………….fox?
at
on
under
in
of
7. He…………..to work by car every day.
gone
went
go
goes
get
8. ………..You a student?
You
I
Is
The
Are
9. My mother Is a teacher.
Who is your mother ?
What is your mother?
How is your mother?
where is your mother ?
Is your mother a teacher?
10. A:……...do you take a bath? B: Two time a day.
How Many
How long
How much
How Often
How
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 2-06-20 1:46:51 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::