แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ………..You a student?
I
The
Are
Is
You
2. He…………..to work by car every day.
goes
went
get
gone
go
3. There are many ………... on the farm.
book
rice
oxen
student
books
4. Malee always…………...the book at the terrace.
red
read
is read
to read
are read
5. The sun………...in the west.
setes
sets
seted
setting
set
6. Are you afraid…………….fox?
in
on
of
at
under
7. A:……...do you take a bath? B: Two time a day.
How long
How much
How Many
How
How Often
8. Please give me a………...of soap.
bowl
bar
plate
kilo
bottle
9. My mother Is a teacher.
How is your mother?
Who is your mother ?
What is your mother?
Is your mother a teacher?
where is your mother ?
10. The………….sell meat.
docter
grocer
butcher
teacher
student
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 25-10-20 8:54:38 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::