แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Please give me a………...of soap.
kilo
bowl
plate
bar
bottle
2. My mother Is a teacher.
What is your mother?
How is your mother?
Is your mother a teacher?
Who is your mother ?
where is your mother ?
3. The………….sell meat.
teacher
grocer
student
docter
butcher
4. A:……...do you take a bath? B: Two time a day.
How
How Many
How Often
How long
How much
5. The sun………...in the west.
setting
seted
set
sets
setes
6. There are many ………... on the farm.
books
book
rice
oxen
student
7. ………..You a student?
I
Is
You
The
Are
8. He…………..to work by car every day.
gone
went
go
goes
get
9. Malee always…………...the book at the terrace.
to read
is read
red
read
are read
10. Are you afraid…………….fox?
in
of
at
under
on
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 24-05-17 4:34:24 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::