แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. There are many ………... on the farm.
book
rice
oxen
student
books
2. ………..You a student?
Are
I
Is
The
You
3. The………….sell meat.
teacher
grocer
student
docter
butcher
4. He…………..to work by car every day.
gone
went
go
goes
get
5. Please give me a………...of soap.
kilo
bar
bottle
bowl
plate
6. The sun………...in the west.
setes
sets
setting
set
seted
7. A:……...do you take a bath? B: Two time a day.
How long
How much
How Many
How
How Often
8. My mother Is a teacher.
Who is your mother ?
What is your mother?
How is your mother?
where is your mother ?
Is your mother a teacher?
9. Are you afraid…………….fox?
at
on
under
in
of
10. Malee always…………...the book at the terrace.
to read
is read
red
read
are read
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 1:42:21 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::