แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
ภาษาอังกฤษ (M) ชุดที่ 1
คำแนะนำ: ข้อสอบชุดเอ็ม วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับ คำศัพท์ คำถาม กริยา และบุพบท (Preposition) ได้แก่ หน่วยของสบู่, of หลังกลัว, รู้ว่าใครขายอะไร, พหูพจน์และเอกพจน์, ในฟาร์มมีอะไร, ถามความบ่อย, ถามอาชีพ
1. The ___ sell meat.
  butcher
  teacher
  grocer
  docter
  student
2. Please give me a ___ of soap.
  bowl
  plate
  kilo
  bottle
  bar
3. Are you afraid ___ fox?
  of
  at
  on
  in
  under
4. He ___ to work by car every day.
  goes
  gone
  go
  went
  get
5. ___ you a student?
  I
  Is
  You
  The
  Are
6. Malee always ___ the book at the terrace.
  are read
  read
  to read
  red
  is read
7. There are many ___ on the farm.
  book
  student
  books
  rice
  oxen
8. A: ___ do you take a bath? B: Two time a day.
  How
  How many
  How often
  How long
  How much
9. The sun ___ in the west.
  setes
  sets
  setting
  set
  seted
10. My mother is a teacher.
  Who is your mother?
  Is your mother a teacher?
  What is your mother?
  How is your mother?
  Where is your mother?
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 10:00:27am