แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. The sun………...in the west.
set
sets
seted
setting
setes
2. Please give me a………...of soap.
kilo
bar
bottle
bowl
plate
3. ………..You a student?
I
The
Are
Is
You
4. The………….sell meat.
docter
butcher
teacher
student
grocer
5. A:……...do you take a bath? B: Two time a day.
How Many
How long
How much
How Often
How
6. He…………..to work by car every day.
get
goes
went
gone
go
7. Malee always…………...the book at the terrace.
to read
is read
red
read
are read
8. There are many ………... on the farm.
books
book
student
rice
oxen
9. Are you afraid…………….fox?
of
at
on
in
under
10. My mother Is a teacher.
How is your mother?
Who is your mother ?
What is your mother?
Is your mother a teacher?
where is your mother ?
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-06-21 11:11:11 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::