แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. The………….sell meat.
docter
butcher
teacher
student
grocer
2. ………..You a student?
I
The
Are
Is
You
3. A:……...do you take a bath? B: Two time a day.
How long
How Often
How much
How Many
How
4. The sun………...in the west.
setting
seted
set
sets
setes
5. Are you afraid…………….fox?
in
of
at
under
on
6. Please give me a………...of soap.
kilo
bar
bottle
bowl
plate
7. He…………..to work by car every day.
get
goes
gone
go
went
8. My mother Is a teacher.
What is your mother?
How is your mother?
Is your mother a teacher?
Who is your mother ?
where is your mother ?
9. Malee always…………...the book at the terrace.
are read
read
to read
red
is read
10. There are many ………... on the farm.
rice
oxen
book
books
student
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 25-04-17 3:14:03 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::