แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. My mother Is a teacher.
Who is your mother ?
What is your mother?
How is your mother?
where is your mother ?
Is your mother a teacher?
2. A:……...do you take a bath? B: Two time a day.
How
How Many
How Often
How long
How much
3. There are many ………... on the farm.
books
book
student
rice
oxen
4. The sun………...in the west.
sets
seted
setes
setting
set
5. Malee always…………...the book at the terrace.
are read
read
is read
to read
red
6. ………..You a student?
I
Is
You
The
Are
7. The………….sell meat.
butcher
teacher
grocer
docter
student
8. He…………..to work by car every day.
gone
go
goes
get
went
9. Please give me a………...of soap.
bowl
bar
plate
kilo
bottle
10. Are you afraid…………….fox?
under
at
on
in
of
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 29-03-20 2:15:22 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::