แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. The………….sell meat.
student
teacher
docter
butcher
grocer
2. ………..You a student?
The
Is
Are
I
You
3. Malee always…………...the book at the terrace.
red
read
is read
to read
are read
4. The sun………...in the west.
setting
seted
set
sets
setes
5. He…………..to work by car every day.
gone
went
go
goes
get
6. Please give me a………...of soap.
bottle
kilo
bowl
plate
bar
7. My mother Is a teacher.
How is your mother?
Who is your mother ?
What is your mother?
Is your mother a teacher?
where is your mother ?
8. There are many ………... on the farm.
rice
oxen
book
books
student
9. A:……...do you take a bath? B: Two time a day.
How
How Many
How Often
How long
How much
10. Are you afraid…………….fox?
at
in
of
on
under
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-08-17 8:05:09 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::