แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. He…………..to work by car every day.
get
goes
went
gone
go
2. ………..You a student?
I
The
Are
Is
You
3. Malee always…………...the book at the terrace.
read
is read
are read
to read
red
4. The sun………...in the west.
setting
seted
set
sets
setes
5. Are you afraid…………….fox?
under
at
on
in
of
6. A:……...do you take a bath? B: Two time a day.
How
How Many
How Often
How long
How much
7. Please give me a………...of soap.
plate
kilo
bar
bowl
bottle
8. The………….sell meat.
student
teacher
docter
butcher
grocer
9. There are many ………... on the farm.
books
book
student
rice
oxen
10. My mother Is a teacher.
where is your mother ?
How is your mother?
Who is your mother ?
What is your mother?
Is your mother a teacher?
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 24-03-19 6:15:12 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::