แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Are you afraid…………….fox?
in
of
at
under
on
2. A:……...do you take a bath? B: Two time a day.
How Many
How Often
How
How long
How much
3. There are many ………... on the farm.
rice
oxen
book
books
student
4. Malee always…………...the book at the terrace.
are read
read
to read
red
is read
5. ………..You a student?
I
The
Are
Is
You
6. The sun………...in the west.
setes
sets
setting
set
seted
7. My mother Is a teacher.
What is your mother?
How is your mother?
Is your mother a teacher?
Who is your mother ?
where is your mother ?
8. He…………..to work by car every day.
goes
gone
go
went
get
9. The………….sell meat.
butcher
teacher
grocer
docter
student
10. Please give me a………...of soap.
plate
kilo
bar
bowl
bottle
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-09-18 2:12:33 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::