cover image

แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา

ภาษาอังกฤษ (M) ชุดที่ 1
คำแนะนำ: ข้อสอบชุดเอ็ม วิชาภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 เกี่ยวกับ คำศัพท์ คำถาม กริยา และบุพบท (Preposition) ได้แก่ หน่วยของสบู่, of หลังกลัว, รู้ว่าใครขายอะไร, พหูพจน์และเอกพจน์, ในฟาร์มมีอะไร, ถามความบ่อย, ถามอาชีพ
1. The ... sell meat.
2. The sun ... in the west.
3. Are you afraid ... fox?
4. He ... to work by car every day.
5. A: ... do you take a bath? B: Two time a day.
6. My mother is a teacher.
7. There are many ... on the farm.
8. Nirund always ... the book at the terrace.
9. ... you a student?
10. Please give me a ... of soap.
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ
สกุล
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล บันทึกในรายงานสถิติผู้เข้าสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง / เวลา : 30 May 2024 10:54:31pm
Open source: github.com / view answer / view no answer