แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. There are many ………... on the farm.
books
book
student
rice
oxen
2. The………….sell meat.
butcher
teacher
grocer
docter
student
3. Are you afraid…………….fox?
at
in
of
on
under
4. A:……...do you take a bath? B: Two time a day.
How much
How Many
How Often
How long
How
5. Malee always…………...the book at the terrace.
are read
read
is read
to read
red
6. ………..You a student?
I
The
Are
Is
You
7. My mother Is a teacher.
where is your mother ?
How is your mother?
Who is your mother ?
What is your mother?
Is your mother a teacher?
8. The sun………...in the west.
sets
setting
set
seted
setes
9. He…………..to work by car every day.
get
goes
gone
go
went
10. Please give me a………...of soap.
kilo
bar
bottle
bowl
plate
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-01-18 2:37:30 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::