แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. My mother Is a teacher.
where is your mother ?
How is your mother?
Who is your mother ?
What is your mother?
Is your mother a teacher?
2. The sun………...in the west.
setting
set
sets
setes
seted
3. Malee always…………...the book at the terrace.
read
to read
red
is read
are read
4. Are you afraid…………….fox?
of
at
on
in
under
5. ………..You a student?
You
I
Is
The
Are
6. There are many ………... on the farm.
book
rice
oxen
student
books
7. He…………..to work by car every day.
goes
went
get
gone
go
8. The………….sell meat.
docter
grocer
butcher
teacher
student
9. Please give me a………...of soap.
bottle
kilo
bar
bowl
plate
10. A:……...do you take a bath? B: Two time a day.
How Many
How long
How much
How Often
How
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-06-17 3:25:31 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::