แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Are you afraid…………….fox?
under
at
on
in
of
2. ………..You a student?
I
Is
You
The
Are
3. The sun………...in the west.
sets
setting
set
seted
setes
4. He…………..to work by car every day.
gone
went
go
goes
get
5. The………….sell meat.
butcher
teacher
grocer
docter
student
6. A:……...do you take a bath? B: Two time a day.
How Many
How Often
How
How long
How much
7. Malee always…………...the book at the terrace.
to read
is read
red
read
are read
8. There are many ………... on the farm.
books
book
rice
oxen
student
9. Please give me a………...of soap.
bottle
kilo
bowl
plate
bar
10. My mother Is a teacher.
How is your mother?
Who is your mother ?
What is your mother?
Is your mother a teacher?
where is your mother ?
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-11-17 8:38:46 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::