แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. My mother Is a teacher.
where is your mother ?
How is your mother?
Is your mother a teacher?
Who is your mother ?
What is your mother?
2. Are you afraid…………….fox?
under
at
in
of
on
3. The sun………...in the west.
setting
set
sets
setes
seted
4. Please give me a………...of soap.
bowl
bar
plate
kilo
bottle
5. The………….sell meat.
docter
butcher
teacher
student
grocer
6. Malee always…………...the book at the terrace.
are read
read
is read
to read
red
7. He…………..to work by car every day.
get
goes
gone
go
went
8. A:……...do you take a bath? B: Two time a day.
How
How Many
How long
How much
How Often
9. There are many ………... on the farm.
book
student
books
rice
oxen
10. ………..You a student?
I
The
Are
Is
You
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 27-03-17 9:27:36 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::