แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Are you afraid…………….fox?
in
of
at
under
on
2. Malee always…………...the book at the terrace.
read
to read
red
is read
are read
3. ………..You a student?
I
Is
You
The
Are
4. A:……...do you take a bath? B: Two time a day.
How long
How much
How Many
How
How Often
5. The sun………...in the west.
setes
sets
setting
set
seted
6. Please give me a………...of soap.
plate
kilo
bar
bowl
bottle
7. There are many ………... on the farm.
book
rice
oxen
student
books
8. The………….sell meat.
butcher
teacher
grocer
docter
student
9. My mother Is a teacher.
Who is your mother ?
Is your mother a teacher?
What is your mother?
How is your mother?
where is your mother ?
10. He…………..to work by car every day.
goes
gone
go
went
get
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-11-19 5:42:24 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::