แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. A:……...do you take a bath? B: Two time a day.
How long
How Often
How much
How Many
How
2. He…………..to work by car every day.
gone
go
goes
get
went
3. ………..You a student?
You
I
The
Are
Is
4. The………….sell meat.
butcher
teacher
grocer
docter
student
5. The sun………...in the west.
setting
set
sets
setes
seted
6. My mother Is a teacher.
How is your mother?
Is your mother a teacher?
where is your mother ?
Who is your mother ?
What is your mother?
7. Please give me a………...of soap.
kilo
bowl
plate
bar
bottle
8. Are you afraid…………….fox?
in
on
of
at
under
9. There are many ………... on the farm.
book
rice
oxen
student
books
10. Malee always…………...the book at the terrace.
read
is read
are read
to read
red
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-08-18 4:47:49 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::