แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. A:……...do you take a bath? B: Two time a day.
How long
How much
How Many
How
How Often
2. There are many ………... on the farm.
rice
student
oxen
book
books
3. The sun………...in the west.
sets
setting
set
seted
setes
4. Are you afraid…………….fox?
under
at
in
of
on
5. My mother Is a teacher.
Who is your mother ?
What is your mother?
How is your mother?
where is your mother ?
Is your mother a teacher?
6. Malee always…………...the book at the terrace.
to read
red
read
are read
is read
7. ………..You a student?
I
Is
You
The
Are
8. The………….sell meat.
teacher
grocer
student
docter
butcher
9. He…………..to work by car every day.
gone
go
goes
get
went
10. Please give me a………...of soap.
kilo
bowl
plate
bar
bottle
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 22-06-18 10:21:46 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::