แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ………..You a student?
Are
I
Is
The
You
2. Please give me a………...of soap.
bowl
plate
kilo
bottle
bar
3. Malee always…………...the book at the terrace.
red
read
is read
to read
are read
4. The………….sell meat.
docter
butcher
teacher
student
grocer
5. The sun………...in the west.
sets
seted
setes
setting
set
6. He…………..to work by car every day.
get
goes
gone
go
went
7. Are you afraid…………….fox?
under
at
on
in
of
8. My mother Is a teacher.
Who is your mother ?
What is your mother?
How is your mother?
where is your mother ?
Is your mother a teacher?
9. There are many ………... on the farm.
rice
oxen
book
books
student
10. A:……...do you take a bath? B: Two time a day.
How
How Many
How Often
How long
How much
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 17-07-19 1:31:47 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::