แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Are you afraid…………….fox?
under
at
in
of
on
2. ………..You a student?
The
Are
I
You
Is
3. Please give me a………...of soap.
kilo
bowl
plate
bar
bottle
4. The sun………...in the west.
sets
seted
setes
setting
set
5. There are many ………... on the farm.
book
rice
oxen
student
books
6. Malee always…………...the book at the terrace.
read
to read
red
is read
are read
7. The………….sell meat.
teacher
grocer
student
docter
butcher
8. My mother Is a teacher.
where is your mother ?
How is your mother?
Who is your mother ?
What is your mother?
Is your mother a teacher?
9. A:……...do you take a bath? B: Two time a day.
How Many
How Often
How
How long
How much
10. He…………..to work by car every day.
go
goes
went
gone
get
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-05-19 5:42:31 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::