แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. There are many ………... on the farm.
book
rice
oxen
student
books
2. He…………..to work by car every day.
goes
gone
go
went
get
3. Are you afraid…………….fox?
under
at
on
in
of
4. A:……...do you take a bath? B: Two time a day.
How
How Many
How Often
How long
How much
5. Malee always…………...the book at the terrace.
read
is read
are read
to read
red
6. ………..You a student?
You
I
Is
The
Are
7. Please give me a………...of soap.
bottle
kilo
bar
bowl
plate
8. The sun………...in the west.
setting
set
sets
setes
seted
9. My mother Is a teacher.
Who is your mother ?
What is your mother?
How is your mother?
where is your mother ?
Is your mother a teacher?
10. The………….sell meat.
docter
grocer
butcher
teacher
student
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-03-18 7:01:56 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::