รวมศัพท์จากข้อสอบระดับอุดมศึกษา

พบข้อสอบระดับอุดมศึกษา ในข้อสอบชุดนี้เป็น Exit Examination จำนวน 50 ข้อ ถูกจัดทำขึ้นประกอบการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาแบบ Practice ที่เป็นหลักสูตร Self Study ไม่มีผู้สอน  ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองไปทีละ lesson ผ่านการทำแบบฝึกหัด แล้วมีการประเมินผลนอกระบบ ซึ่งศัพท์ชุดนี้ได้จากการรวบรวมจากชุดข้อสอบประเมินผล จึงนำมาแบ่งปันรวมทั้งหมด 200 คำ แบ่งเป็น 10 ชุด ๆ ละ 20 คำ ให้ได้ฝึกฝนก่อนเข้าทำข้อสอบ

ข้อสอบชุดที่ 1
ข้อสอบชุดที่ 1

 

รวม 20 คำศัพท์จากข้อสอบ ชุดที่ 1
1 achievement = ความสำเร็จ
2 archaeologist = นักโบราณคดี
3 civilization = อารยธรรม
4 cliff dwelling = ที่อยู่อาศัยบนหน้าผา
5 crowd = ฝูงชน
6 dairy = จากนม
7 dietary = การบริโภคอาหาร
8 extinct = สูญพันธ์
9 fascination = ความตรึงใจ
10 increase = เพิ่ม
11 looting = การแย่งชิง
12 neat = เรียบร้อย
13 penetrate = เจาะ
14 poultry = สัตว์ปีก
15 ranchers = เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
16 rise = ขึ้น
17 ruin = ทำลาย
18 sacrifice = เสียสละ
19 stubborn = หัวดื้อ
20 supplement = เสริม

 

ข้อสอบชุดที่ 2
ข้อสอบชุดที่ 2
รวม 20 คำศัพท์จากข้อสอบ ชุดที่ 2
1 dealer = เจ้ามือ
2 drawer = นักวาด
3 exactly = อย่างแท้จริง
4 allergy = โรคภูมิแพ้
5 communication = การสื่อสาร
6 landscape = ภูมิประเทศ
7 manipulate = จัดการ
8 around = รอบ
9 broke = แตกหัก
10 footsteps = รอยเท้า
11 employ = จ้าง
12 inquired = สอบถาม
13 abroad = ต่างประเทศ
14 girlfriend = เพื่อนหญิง
15 harvest = เก็บเกี่ยว
16 boss = นาย
17 attempt = พยายาม
18 exterior = ภายนอก
19 intern = แพทย์ฝึกหัด
20 develop = พัฒนา

 

 

ข้อสอบชุดที่ 3
ข้อสอบชุดที่ 3

 

ข้อสอบชุดที่ 4
ข้อสอบชุดที่ 4

 

ข้อสอบชุดที่ 5
ข้อสอบชุดที่ 5

 

ข้อสอบชุดที่ 6
ข้อสอบชุดที่ 6
ข้อสอบชุดที่ 7
ข้อสอบชุดที่ 7

 

ข้อสอบชุดที่ 8
ข้อสอบชุดที่ 8

 

ข้อสอบชุดที่ 9
ข้อสอบชุดที่ 9

 

ข้อสอบชุดที่ 10
ข้อสอบชุดที่ 10

Leave a Comment