รวมศัพท์จากข้อสอบระดับอุดมศึกษา

พบข้อสอบระดับอุดมศึกษา ในข้อสอบชุดนี้เป็น Exit Examination จำนวน 50 ข้อ ถูกจัดทำขึ้นประกอบการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาแบบ Practice ที่เป็นหลักสูตร Self Study ไม่มีผู้สอน  ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองไปทีละ lesson ผ่านการทำแบบฝึกหัด แล้วมีการประเมินผลนอกระบบ ซึ่งศัพท์ชุดนี้ได้จากการรวบรวมจากชุดข้อสอบประเมินผล จึงนำมาแบ่งปันรวมทั้งหมด 200 คำ แบ่งเป็น 10 ชุด ๆ ละ 20 คำ ให้ได้ฝึกฝนก่อนเข้าทำข้อสอบ

ข้อสอบชุดที่ 1
ข้อสอบชุดที่ 1
 รวม 20 คำศัพท์จากข้อสอบ ชุดที่ 1
1achievement = ความสำเร็จ
2archaeologist = นักโบราณคดี
3civilization = อารยธรรม
4cliff dwelling = ที่อยู่อาศัยบนหน้าผา
5crowd = ฝูงชน
6dairy = จากนม
7dietary = การบริโภคอาหาร
8extinct = สูญพันธ์
9fascination = ความตรึงใจ
10increase = เพิ่ม
11looting = การแย่งชิง
12neat = เรียบร้อย
13penetrate = เจาะ
14poultry = สัตว์ปีก
15ranchers = เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
16rise = ขึ้น
17ruin = ทำลาย
18sacrifice = เสียสละ
19stubborn = หัวดื้อ
20supplement = เสริม