คัตเอาต์แแอนิเมชัน

คัตเอาต์แแอนิเมชัน (Cutout animation)
คือ การนำวัสดุสองมิติ เช่น กระดาษ หรือผ้า มาตัดเป็นรูปต่าง ๆ
แล้วนำมาขยับเพื่อถ่ายเก็บไว้ทีละเฟรม แล้วนำเฟรมมาต่อกัน
เล่าเป็นเรื่องราวตามหัวข้อที่กำหนด
แต่ปัจจุบันอาจการวาดหรือสแกนภาพเข้าไปขยับในคอมพิวเตอร์
เช่นการ move, rotate หรือ resize

ต.ย.1 เรือกระดาษจมทะเล
http://www.youtube.com/watch?v=Xt4-EMZSEoM
ต.ย.2 common craft เล่าเรื่อง twitter
http://www.youtube.com/watch?v=jGbLWQYJ6iM
ต.ย.3 Car crash in sketchup
http://www.youtube.com/watch?v=i_S79TwJQ-s