pdf

the conversation prism

ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์

จากบทความวิชาการ เรื่อง สื่อสังคมออนไลน์กับการศึกษา โดย ธนะวัฒน์ วรรณประภา (2017) ตีพิมพ์ใน วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 7 – 20 พบว่า ในหน้า 10 ได้สรุป ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ไว้ 25 กลุ่ม ที่อ้างอิงจากแผนภาพ The conversation prism ของ Solis B. (2016) ดังนี้ 1) เครือข่ายสังคม – Social networks 2) บล็อก – Blog/Microblogs 3) กลุ่มคนที่มีความรู้ – Crowd wisdom 4) ถามตอบ – Question & Answer 5) ข้อเสนอแนะ – Comments 6) สังคมการค้า – Social commerce 7) สังคมตลาดออนไลน์ – Social marketplace 8) บริการตามกระแสสังคม – Social streams 9) ตำแหน่งที่ตั้ง – Location 10) งานเฉพาะ – Niche working 11) องค์กร – Enterprise 12) วิกิ – Wiki 13) อภิปราย ประชุม – Discussion & Forums 14) ธุรกิจ – Business 15) รีวิว จัดอันดับ – Review & Ratings 16) ผู้จัดการทางสังคม – Social Curation 17) วิดีโอ – Video 18) เนื้อหา/เอกสาร – Content/Documents 19) เหตุการณ์ – Events 20) ดนตรี – Music 21) ถ่ายทอดสด – Live casting 22) รูปภาพ – Pictures 23) บุ๊กมาร์ค – Social Bookmarks 24) วัดระดับอิทธิพล – Influence 25) ดูแลสุขภาพ – Quantified self

http://edu.msu.ac.th/journal/home/journal_file/316.pdf

Social media

https://www.thaiall.com/socialmedia/

7 เครื่องมือนำเสนอและแชร์แฟ้ม PDF ออนไลน์
โดย EMMA GAROFALO – OCT 18, 2021
การนำเสนอแฟ้มได้เร็วและง่าย เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ มี 7 แหล่ง

 1. scribd.com
 2. google drive
 3. box.com
 4. beamium.com
 5. publitas.com
 6. flipsnack.com
 7. slides.com

https://www.makeuseof.com/tag/7-best-tools-present-share-pdf-files-online/

google docs

การแปลงจาก pdf ภาษาไทยเป็น word (2/2)

การทดสอบแปลงแฟ้ม word เป็น pdf แล้วแปลงจาก pdf กลับไปเป็น word ในทันที โดยแฟ้ม pdf นี้สร้างขึ้นมาจาก word มี 3 วิธี ใช้ office 2 รุ่น แล้วแปลงด้วยเครื่องมือแบบออนไลน์ 7 เครื่องมือ พบว่า รูปแบบตัวอักษรเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้ผลการแปลงยอมรับได้ตั้งแต่ 50-90% แต่ไม่มีวิธีใดยอมรับได้ถึง 100% แต่วิธีที่ 8 ที่ทำให้ผลการแปลงยอมรับได้เกือบ 100% คือ การแปลงจาก pdf เป็นภาพแบบ png ก่อน ตัวอย่างนี้ใช้บริการของ pdf2png.com แล้วส่งเข้า google drive แล้วเลือก open with : google docs จะได้แฟ้ม .docx ที่แสดงการเปรียบเทียบต้นฉบับกับผลการแปลง (convert) เป็นตัวอักษรที่อยู่ในแฟ้มเดียวกัน ซึ่งในแฟ้มตัวอย่างมีข้อความว่า “ที่นี่มีดำจำนวนน้อยฤดูนี้ที่มีน้ำผึ้งใส่ไหให้ไวขึ้นนะ” และมีผลงาน 3 หน้า แยกแสดงเป็นตัวอย่างตามลิงค์ด้านล่างนี้

ขั้นตอนการแปลงจาก pdf เป็น word

 1. ส่ง pdf ไปแปลงเป็น png ที่ pdf2png.com จะได้ภาพ png เท่าจำนวนหน้าในแฟ้ม pdf
 2. แตกแฟ้ม .zip จะได้ภาพ .png แล้ว upload ภาพไปยัง google drive
 3. คลิ๊กขวาบนแฟ้มภาพใน google drive แล้วเลือก open with : google docs
 4. ในหน้าต่างจะแสดงข้อความที่ถูกแปลงใน google docs และได้แฟ้มชื่อเดียวกับแฟ้มภาพ คู่กัน
 5. คลิ๊กขวา : Download เพื่อนำแฟ้มไปใช้งาน แก้ไข หรือส่งต่อได้
  สรุปว่า การ convert เป็นตัวอักษร สำเร็จได้เกือบ 100% แต่รูปแบบตารางเสียทั้งหมด ต้องจัด format ใหม่
  doc2pdf19_pdfcreator-1.docx
  doc2pdf19_pdfcreator-2.docx
  doc2pdf19_pdfcreator-3.docx

https://drive.google.com/drive/folders/1o-DlDLGJDLqNpFzJKvuSi_cBDGaTbwRT

https://www.thaiall.com/fonts

pdf2doc และ pdfcandy

การแปลงจาก pdf ภาษาไทยเป็น word (1/2)

การทดสอบแปลงแฟ้ม pdf ภาษาไทยเป็น word โดยใช้แฟ้มต้นฉบับที่สร้างจากทั้ง Word 2010 และ 2019 ให้ผลไม่ต่างกันมาก พบว่า pdf2doc.com , pdfcandy.com , google docs ให้ผลลัพธ์ดี มีความสมบูรณ์ประมาณ 80% ซึ่งใกล้เคียงกันกับแฟ้มที่สร้างด้วยโปรแกรม pdfcreator หรือ save as หรือ microsoft print โดยผลลัพธ์จาก 3 บริการข้างต้น ให้ผลดีกว่า adobe online, ilovepdf, pdftoword และ smallpdf สำหรับผลงานที่สร้างจาก Word ประเด็นที่น่าสนใจ คือ 1) การใช้ google docs มีปัญหา error convertion กับการแปลงแฟ้ม pdf ที่สร้างมาจาก pdfcreator 2) ฟอนต์จุฬาภรณ์ลิขิตนั้น มีเพียง pdf2doc.com ที่อ่านแฟ้มที่ีได้จาก pdfcreator มาเป็นตัวอักษร ส่วนต้นฉบับที่ได้จาก save as จะเห็นฟอนต์นี้เป็นวัตถุที่ไม่สามารถแปลงเป็นตัวอักษรได้ตามปกติ

พบว่าบางบริการจำกัดจำนวนการใช้งานฟรี 1 ครั้ง สามารถเปิด browser โปรแกรมตัวใหม่ หรือ Clear history ก่อนใช้รอบต่อไป หรือใช้โหมดไม่ระบุตัวตน (incognito) ปิดแล้วเปิดใหม่ จะใช้งานฟรีรอบใหม่ได้ แต่การปิดเปิด browser ใหม่นั้นเว็บไซต์ยังตรวจพบอยู่และถูกจำกัดการใช้งาน จนกว่าจะสมัครสมาชิก จึงต้องเลือกแบบที่จำไม่ได้ ล้างสิ่งที่จำ หรือเลือกใช้แบบไม่จำสถานะเดิม

 • adobe.com (1 ฟรี)
 • drive.google.com (ฟรี)
 • ilovepdf.com (ฟรี)
 • pdf2doc.com (ฟรี)
 • pdfcandy.com (1 ฟรี)
 • pdftoword.com (ฟรีในอีเมล)
 • smallpdf.com (1 ฟรี)

เปรียบเทียบผลของ smallpdf.com และ google docs

Smallpdf.com : ทดสอบส่ง pdf 3 ประเภทเพื่อแปลงเป็น word คือ save as, microsoft print และ pdfcreator โดยมีรูปแบบตัวอักษรทั้งหมด 12 รูปแบบ พบว่า อันดับหนึ่ง คือ save as นั้นจะได้ผลการ convert ที่ดีที่สุด ที่ยอมรับได้มากกว่า 90% ทั้งตารางและย่อหน้า คือ TH Sarabun PSK ทั้ง 1) Normal และ 2) Bold ส่วน Chulabhorn Likit Lite เป็นแบบ 3) Bold ที่ยอมรับได้มากกว่า 80% ในส่วนย่อหน้า คือ TH Niramit AS 16 แบบ Bold แต่ในตารางจะแปลงได้ไม่ดี รองลงมา คือ microsoft print ที่ยอมรับได้มากกว่า 80% ทั้งตารางและย่อหน้า คือ TH Sarabun PSK ทั้ง 1) Normal และ 2) Bold ที่ยอมรับได้มากกว่า 70% ในส่วนย่อหน้า คือ TH Niramit AS 16 แบบ 1) Normal และ 2) Bold แต่ในตารางจะแปลงได้ไม่ดี สุดท้าย คือ pdfcreator ที่เกือบทุกแบบยอมรับได้ไม่ถึง 50%

Google docs : ทดสอบส่ง pdf 3 ประเภทเพื่อแปลงเป็น word คือ save as, microsoft print และ pdfcreator โดยมีรูปแบบตัวอักษรทั้งหมด 12 รูปแบบ พบว่า อันดับหนึ่ง คือ save as นั้นจะได้ผลการ convert ที่ดีที่สุด ที่ยอมรับได้ 90-100% ทั้งตารางและย่อหน้า คือ TH Sarabun PSK และ TH Niramit AS ที่ยอมรับได้ 50-90% สำหรับรูปแบบที่เหลือ รองลงมา คือ microsoft print ที่ยอมรับได้มากกว่า 90% แบบย่อหน้า คือ TH Sarabun PSK และ TH Niramit AS ที่ยอมรับได้ 70-80% แบบตาราง คือ TH Sarabun PSK และ TH Niramit AS ที่ยอมรับได้ 50-60% สำหรับรูปแบบที่เหลือ สุดท้าย คือ pdfcreator ระดับการแปลงเท่ากับ 0 %

https://www.thaiall.com/fonts/

https://drive.google.com/drive/folders/1o-DlDLGJDLqNpFzJKvuSi_cBDGaTbwRT?usp=sharing