If you can't explain it simple, you don't understand it well enough.

ชวนผู้เรียนฝึกซ้อมการอธิบายบ่อย ๆ

ชวนผู้เรียนฝึกซ้อมการอธิบายบ่อย ๆ .. ดังคำกล่าวที่ว่า “ถ้าคุณไม่สามารถอธิบายสิ่งใด ให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่าย นั่นหมายความว่าตัวคุณเอง ยังไม่เข้าใจมันดีพอ (If you can’t explain it simple, you don’t understand it well enough.)” โดย อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ทำให้นึกถึงความพยายามของคนกลุ่มหนึ่งในสื่อสังคม มักเรียกคนกลุ่มนี้ว่า ชาวโซเชียล พบว่า #ชาวโซเชียล จุดประกาย ปลุกกระแส ตาม “ข่าวในแต่ละช่วงเวลา” ให้ชาวโซเชียลช่วยกันอธิบาย สืบค้น อย่างมีความสุขตามสายอาชีพ หมอก็อธิบายแบบหนึ่ง ทนายก็อธิบายแบบหนึ่ง นักข่าวก็อธิบายแบบหนึ่ง อินฟูเอ็นเซอร์ก็อธิบายอีกแบบ ผู้อ่านก็เข้ามาช่วยอธิบายในแบบของตน เป็นกรณีศึกษาในห้องเรียน ให้เข้าไปดูพฤติกรรมชาวโซเชียล ที่ช่วยอธิบายเหตุการณ์ตามประสบการณ์ หรือฐานสมรรถนะเฉพาะตน ที่ได้อ่าน ได้ดู ได้ฟังมา แล้วก็อธิบายตามความเชื่อ ซึ่งเป้าหมายของการสื่อสาร เลือกนำเสนอผ่านการเขียน/พูดแสดงออก คือ เพื่อให้ข้อมูล ทั้งเชิงบวก เชิงลบ หรือสร้างสรรค์ มีที่มาของการแสดงความเห็นได้หลายสาเหตุ

http://www.thaiall.com/futureclassroom/

Albert Einstein Quotes. (n.d.). Quotes.net. Retrieved March 14, 2022, from https://www.quotes.net/quote/9276.