แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1
1. เครื่อง Hang ต้องกดปุ่มใดต่อไปนี้
  Delete
  Ctrl+Delete
  Ctrl+Break
  Scroll Lock
  Ctrl+Alt+Delete
  Num Lock
2. Diskette ทั่วไป ขนาด 3.5 นิ้ว เก็บข้อมูลได้เท่าใด
  1.44 KB
  128 MB
  1.44 MB
  1000 MB
  1000 KB
  256 MB
3. ต้องมีอุปกรณ์ใด จึงจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกันได้
  Mouse
  Hub
  CPU
  Keyboard
  Monitor
  Microphone
4. นามสกุลใด เป็นของแฟ้มที่มีภาพ และเสียง
  mid
  mp3
  avi
  wav
  jpg
  gif
5. Resolution ของจอภาพ VGA มีขนาดเท่าใด
  640*480
  300*400
  1024*800
  640*400
  800*1000
  1000*1024
6. สมองของคอมพิวเตอร์ คืออะไร
  HandyDrive
  Keyboard
  Mouse
  CPU
  Disk
  Monitor
7. แฟ้มนามสกุล MDB เป็นของโปรแกรมใด
  Excel
  Access
  Word
  PowerPoint
  Mail
  VB
8. ปุ่ม Start อยู่บนส่วนใด
  Help
  Scroll Bar
  Icon
  Desktop
  Taskbar
  Title
9. การกู้แฟ้มคืนจาก Recycle Bin ต้องเลือกอะไร
  Backup
  Alt+Shift
  Page Up
  Del
  Insert
  Restore
10. Ctrl+V ใน Microsoft Word คืออะไร
  Paste
  Visible
  Copy
  Delete
  Vector
  Virtual
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 27 Mar 2023 8:51:53am