แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. เครื่อง Hang ต้องกดปุ่มใดต่อไปนี้
Delete
Ctrl+Delete
Ctrl+Break
Scroll Lock
Ctrl+Alt+Delete
Num Lock
2. ต้องมีอุปกรณ์ใด จึงจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกันได้
Keyboard
Microphone
CPU
Mouse
Hub
Monitor
3. Diskette ทั่วไป ขนาด 3.5 นิ้ว เก็บข้อมูลได้เท่าใด
1000 KB
1.44 KB
1000 MB
1.44 MB
128 MB
256 MB
4. สมองของคอมพิวเตอร์ คืออะไร
Disk
Keyboard
Mouse
CPU
HandyDrive
Monitor
5. นามสกุลใด เป็นของแฟ้มที่มีภาพ และเสียง
jpg
mp3
avi
wav
mid
gif
6. การกู้แฟ้มคืนจาก Recycle Bin ต้องเลือกอะไร
Alt+Shift
Page Up
Insert
Backup
Del
Restore
7. ปุ่ม Start อยู่บนส่วนใด
Scroll Bar
Title
Taskbar
Help
Desktop
Icon
8. แฟ้มนามสกุล MDB เป็นของโปรแกรมใด
Excel
Access
Word
PowerPoint
Mail
VB
9. Ctrl+V ใน Microsoft Word คืออะไร
Paste
Delete
Virtual
Visible
Copy
Vector
10. Resolution ของจอภาพ VGA มีขนาดเท่าใด
300*400
1024*800
640*480
640*400
800*1000
1000*1024
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-17 6:20:56 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::