แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Diskette ทั่วไป ขนาด 3.5 นิ้ว เก็บข้อมูลได้เท่าใด
1000 MB
1000 KB
1.44 MB
1.44 KB
256 MB
128 MB
2. สมองของคอมพิวเตอร์ คืออะไร
CPU
Monitor
Mouse
Disk
Keyboard
HandyDrive
3. ต้องมีอุปกรณ์ใด จึงจะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกันได้
Monitor
Hub
CPU
Keyboard
Mouse
Microphone
4. เครื่อง Hang ต้องกดปุ่มใดต่อไปนี้
Ctrl+Delete
Scroll Lock
Delete
Ctrl+Break
Num Lock
Ctrl+Alt+Delete
5. แฟ้มนามสกุล MDB เป็นของโปรแกรมใด
Access
Word
Excel
VB
PowerPoint
Mail
6. นามสกุลใด เป็นของแฟ้มที่มีภาพ และเสียง
jpg
mp3
avi
wav
mid
gif
7. Ctrl+V ใน Microsoft Word คืออะไร
Copy
Paste
Delete
Visible
Virtual
Vector
8. Resolution ของจอภาพ VGA มีขนาดเท่าใด
640*480
300*400
1024*800
640*400
800*1000
1000*1024
9. การกู้แฟ้มคืนจาก Recycle Bin ต้องเลือกอะไร
Backup
Restore
Insert
Alt+Shift
Page Up
Del
10. ปุ่ม Start อยู่บนส่วนใด
Help
Scroll Bar
Icon
Desktop
Taskbar
Title
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-04-18 6:50:24 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::