แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ชื่อใด ไม่เป็นชื่อ Font
Arial
microsoft sans serif
Cordia New
AngsanaUPC
Symbol
Panda
2. จำนวนปุ่มบนแป้นพิมพ์ โดยทั่วไปมีกี่ปุ่ม
156
356
128
64
102
256
3. Screen resolution ขนาดเท่าใด ไม่มีจริง
1024 * 768
1152 * 864
1280 * 960
640 * 480
800 * 600
720 * 512
4. แฟ้มที่มีส่วนขยายเป็น PDF ต้องใช้โปรแกรมอะไรเปิด
Microsoft Word
Photoshop
Acrobat Reader
Page Document Flying
Swish
Illustrator
5. "ต้องการเข้า DOS ต้องพิมพ์คำสั่งใดใน Start, Run"
execute
msdos
command
os
go
dos
6. ต้องการเปิดเว็บไซต์เช่น www.thaiall.com ควรใช้โปรแกรมใด
Notepad
Paint
Photoshop
Explorer
Illustrator
Authorware
7. ปุ่มกากบาท ที่มุมบนขวาใน Windows หมายถึงอะไร
Save
Print
Maximize
Close
Minimize
Open
8. ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรภาษาอังกฤษ ต้องกดปุ่มใดบนแป้นพิมพ์
Pause
Break
Caps Lock
Home
Num Lock
Scroll Lock
9. ต้องการเปลี่ยนภาพฉากหลังใน Windows ต้องเลือก Tab ชื่ออะไรใน Display Properties
Appearance
Help
Screen Saver
Themes
Desktop
Settings
10. ใช้ Mouse กด Right Click บน Desktop จะไม่พบตัวเลือกใด
Paste
Arrange Icons By
Refresh
Properties
New
Minimize
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-19 9:30:22 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::