แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. แฟ้มที่มีส่วนขยายเป็น PDF ต้องใช้โปรแกรมอะไรเปิด
Microsoft Word
Page Document Flying
Illustrator
Photoshop
Acrobat Reader
Swish
2. ต้องการเปลี่ยนภาพฉากหลังใน Windows ต้องเลือก Tab ชื่ออะไรใน Display Properties
Desktop
Appearance
Themes
Screen Saver
Help
Settings
3. ใช้ Mouse กด Right Click บน Desktop จะไม่พบตัวเลือกใด
Minimize
Properties
Refresh
Paste
Arrange Icons By
New
4. ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรภาษาอังกฤษ ต้องกดปุ่มใดบนแป้นพิมพ์
Caps Lock
Home
Num Lock
Scroll Lock
Pause
Break
5. ปุ่มกากบาท ที่มุมบนขวาใน Windows หมายถึงอะไร
Minimize
Save
Close
Maximize
Print
Open
6. "ต้องการเข้า DOS ต้องพิมพ์คำสั่งใดใน Start, Run"
os
execute
dos
go
command
msdos
7. ชื่อใด ไม่เป็นชื่อ Font
AngsanaUPC
Panda
Cordia New
Arial
microsoft sans serif
Symbol
8. Screen resolution ขนาดเท่าใด ไม่มีจริง
720 * 512
1280 * 960
1024 * 768
640 * 480
800 * 600
1152 * 864
9. จำนวนปุ่มบนแป้นพิมพ์ โดยทั่วไปมีกี่ปุ่ม
156
356
128
64
102
256
10. ต้องการเปิดเว็บไซต์เช่น www.thaiall.com ควรใช้โปรแกรมใด
Paint
Explorer
Notepad
Photoshop
Authorware
Illustrator
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-10-18 1:39:57 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::