แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. จำนวนปุ่มบนแป้นพิมพ์ โดยทั่วไปมีกี่ปุ่ม
156
64
102
256
128
356
2. ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรภาษาอังกฤษ ต้องกดปุ่มใดบนแป้นพิมพ์
Break
Caps Lock
Scroll Lock
Home
Num Lock
Pause
3. "ต้องการเข้า DOS ต้องพิมพ์คำสั่งใดใน Start, Run"
execute
msdos
command
os
go
dos
4. ใช้ Mouse กด Right Click บน Desktop จะไม่พบตัวเลือกใด
Paste
Minimize
New
Arrange Icons By
Refresh
Properties
5. ต้องการเปลี่ยนภาพฉากหลังใน Windows ต้องเลือก Tab ชื่ออะไรใน Display Properties
Help
Settings
Desktop
Appearance
Themes
Screen Saver
6. แฟ้มที่มีส่วนขยายเป็น PDF ต้องใช้โปรแกรมอะไรเปิด
Illustrator
Microsoft Word
Page Document Flying
Photoshop
Acrobat Reader
Swish
7. ปุ่มกากบาท ที่มุมบนขวาใน Windows หมายถึงอะไร
Save
Print
Maximize
Close
Minimize
Open
8. ต้องการเปิดเว็บไซต์เช่น www.thaiall.com ควรใช้โปรแกรมใด
Paint
Explorer
Notepad
Photoshop
Authorware
Illustrator
9. ชื่อใด ไม่เป็นชื่อ Font
Arial
microsoft sans serif
Cordia New
AngsanaUPC
Symbol
Panda
10. Screen resolution ขนาดเท่าใด ไม่มีจริง
640 * 480
800 * 600
1024 * 768
1280 * 960
1152 * 864
720 * 512
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 13-10-19 10:58:17 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::