แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Screen resolution ขนาดเท่าใด ไม่มีจริง
640 * 480
800 * 600
1024 * 768
1280 * 960
1152 * 864
720 * 512
2. จำนวนปุ่มบนแป้นพิมพ์ โดยทั่วไปมีกี่ปุ่ม
356
256
102
156
64
128
3. "ต้องการเข้า DOS ต้องพิมพ์คำสั่งใดใน Start, Run"
os
execute
dos
go
command
msdos
4. ต้องการเปลี่ยนภาพฉากหลังใน Windows ต้องเลือก Tab ชื่ออะไรใน Display Properties
Appearance
Help
Screen Saver
Themes
Desktop
Settings
5. ปุ่มกากบาท ที่มุมบนขวาใน Windows หมายถึงอะไร
Print
Open
Minimize
Save
Close
Maximize
6. ใช้ Mouse กด Right Click บน Desktop จะไม่พบตัวเลือกใด
Minimize
Properties
Refresh
Paste
Arrange Icons By
New
7. แฟ้มที่มีส่วนขยายเป็น PDF ต้องใช้โปรแกรมอะไรเปิด
Illustrator
Microsoft Word
Page Document Flying
Photoshop
Acrobat Reader
Swish
8. ต้องการเปิดเว็บไซต์เช่น www.thaiall.com ควรใช้โปรแกรมใด
Explorer
Notepad
Paint
Illustrator
Photoshop
Authorware
9. ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรภาษาอังกฤษ ต้องกดปุ่มใดบนแป้นพิมพ์
Break
Caps Lock
Scroll Lock
Home
Num Lock
Pause
10. ชื่อใด ไม่เป็นชื่อ Font
Symbol
microsoft sans serif
Cordia New
AngsanaUPC
Arial
Panda
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 30-11-20 12:47:59 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::