แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. "ต้องการเข้า DOS ต้องพิมพ์คำสั่งใดใน Start, Run"
execute
msdos
command
os
go
dos
2. แฟ้มที่มีส่วนขยายเป็น PDF ต้องใช้โปรแกรมอะไรเปิด
Microsoft Word
Page Document Flying
Illustrator
Photoshop
Acrobat Reader
Swish
3. จำนวนปุ่มบนแป้นพิมพ์ โดยทั่วไปมีกี่ปุ่ม
356
256
102
156
64
128
4. Screen resolution ขนาดเท่าใด ไม่มีจริง
1024 * 768
1152 * 864
1280 * 960
640 * 480
800 * 600
720 * 512
5. ต้องการเปิดเว็บไซต์เช่น www.thaiall.com ควรใช้โปรแกรมใด
Explorer
Notepad
Paint
Illustrator
Photoshop
Authorware
6. ใช้ Mouse กด Right Click บน Desktop จะไม่พบตัวเลือกใด
Paste
Minimize
New
Arrange Icons By
Refresh
Properties
7. ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรภาษาอังกฤษ ต้องกดปุ่มใดบนแป้นพิมพ์
Break
Caps Lock
Scroll Lock
Home
Num Lock
Pause
8. ปุ่มกากบาท ที่มุมบนขวาใน Windows หมายถึงอะไร
Open
Minimize
Maximize
Save
Close
Print
9. ชื่อใด ไม่เป็นชื่อ Font
AngsanaUPC
Panda
Cordia New
Arial
microsoft sans serif
Symbol
10. ต้องการเปลี่ยนภาพฉากหลังใน Windows ต้องเลือก Tab ชื่ออะไรใน Display Properties
Help
Settings
Desktop
Appearance
Themes
Screen Saver
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 16-12-18 12:56:06 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::