แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Screen resolution ขนาดเท่าใด ไม่มีจริง
1024 * 768
640 * 480
800 * 600
1152 * 864
720 * 512
1280 * 960
2. ต้องการเปิดเว็บไซต์เช่น www.thaiall.com ควรใช้โปรแกรมใด
Illustrator
Paint
Photoshop
Explorer
Notepad
Authorware
3. ปุ่มกากบาท ที่มุมบนขวาใน Windows หมายถึงอะไร
Save
Close
Minimize
Open
Maximize
Print
4. "ต้องการเข้า DOS ต้องพิมพ์คำสั่งใดใน Start, Run"
msdos
command
dos
os
go
execute
5. ใช้ Mouse กด Right Click บน Desktop จะไม่พบตัวเลือกใด
Properties
Refresh
New
Paste
Arrange Icons By
Minimize
6. จำนวนปุ่มบนแป้นพิมพ์ โดยทั่วไปมีกี่ปุ่ม
102
156
64
128
356
256
7. ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรภาษาอังกฤษ ต้องกดปุ่มใดบนแป้นพิมพ์
Pause
Break
Caps Lock
Home
Num Lock
Scroll Lock
8. ชื่อใด ไม่เป็นชื่อ Font
Symbol
microsoft sans serif
Cordia New
AngsanaUPC
Arial
Panda
9. ต้องการเปลี่ยนภาพฉากหลังใน Windows ต้องเลือก Tab ชื่ออะไรใน Display Properties
Desktop
Appearance
Themes
Screen Saver
Help
Settings
10. แฟ้มที่มีส่วนขยายเป็น PDF ต้องใช้โปรแกรมอะไรเปิด
Acrobat Reader
Microsoft Word
Page Document Flying
Photoshop
Illustrator
Swish
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-02-18 8:34:21 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::