แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ปุ่มกากบาท ที่มุมบนขวาใน Windows หมายถึงอะไร
Close
Minimize
Maximize
Save
Open
Print
2. แฟ้มที่มีส่วนขยายเป็น PDF ต้องใช้โปรแกรมอะไรเปิด
Microsoft Word
Page Document Flying
Illustrator
Photoshop
Acrobat Reader
Swish
3. "ต้องการเข้า DOS ต้องพิมพ์คำสั่งใดใน Start, Run"
go
command
dos
os
msdos
execute
4. Screen resolution ขนาดเท่าใด ไม่มีจริง
640 * 480
720 * 512
1152 * 864
800 * 600
1024 * 768
1280 * 960
5. ใช้ Mouse กด Right Click บน Desktop จะไม่พบตัวเลือกใด
Paste
Minimize
New
Arrange Icons By
Refresh
Properties
6. จำนวนปุ่มบนแป้นพิมพ์ โดยทั่วไปมีกี่ปุ่ม
156
356
128
64
102
256
7. ต้องการเปลี่ยนภาพฉากหลังใน Windows ต้องเลือก Tab ชื่ออะไรใน Display Properties
Appearance
Themes
Desktop
Settings
Screen Saver
Help
8. ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรภาษาอังกฤษ ต้องกดปุ่มใดบนแป้นพิมพ์
Num Lock
Caps Lock
Scroll Lock
Home
Break
Pause
9. ต้องการเปิดเว็บไซต์เช่น www.thaiall.com ควรใช้โปรแกรมใด
Notepad
Paint
Photoshop
Explorer
Illustrator
Authorware
10. ชื่อใด ไม่เป็นชื่อ Font
Arial
microsoft sans serif
Cordia New
AngsanaUPC
Symbol
Panda
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-17 6:12:32 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::