แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ชื่อใด ไม่เป็นชื่อ Font
microsoft sans serif
AngsanaUPC
Arial
Cordia New
Panda
Symbol
2. ต้องการเปิดเว็บไซต์เช่น www.thaiall.com ควรใช้โปรแกรมใด
Explorer
Notepad
Paint
Illustrator
Photoshop
Authorware
3. ใช้ Mouse กด Right Click บน Desktop จะไม่พบตัวเลือกใด
Refresh
New
Properties
Paste
Arrange Icons By
Minimize
4. แฟ้มที่มีส่วนขยายเป็น PDF ต้องใช้โปรแกรมอะไรเปิด
Acrobat Reader
Microsoft Word
Page Document Flying
Photoshop
Illustrator
Swish
5. ปุ่มกากบาท ที่มุมบนขวาใน Windows หมายถึงอะไร
Save
Print
Maximize
Close
Minimize
Open
6. จำนวนปุ่มบนแป้นพิมพ์ โดยทั่วไปมีกี่ปุ่ม
64
102
128
156
256
356
7. Screen resolution ขนาดเท่าใด ไม่มีจริง
1280 * 960
1024 * 768
1152 * 864
640 * 480
800 * 600
720 * 512
8. "ต้องการเข้า DOS ต้องพิมพ์คำสั่งใดใน Start, Run"
command
os
go
dos
execute
msdos
9. ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรภาษาอังกฤษ ต้องกดปุ่มใดบนแป้นพิมพ์
Pause
Break
Caps Lock
Home
Num Lock
Scroll Lock
10. ต้องการเปลี่ยนภาพฉากหลังใน Windows ต้องเลือก Tab ชื่ออะไรใน Display Properties
Help
Settings
Desktop
Appearance
Themes
Screen Saver
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 6-04-20 11:44:26 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::