แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ผู้ประกอบกอบการมีเป้าหมายสำคัญที่สุดคืออะไร
  เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค
  กำไรสูงสุดจากการประกอบการ
  การนำทรัพยากรมาผลิต
  คุณภาพของสินค้า
  กำไรปานกลางจากการประกอบการ
2. การผลิตขั้นทุติยภูมิ คือข้อใด
  ขนส่งสินค้าทางน้ำ
  การเลี้ยงปลาในกระชัง
  ผลิตยางรถยนต์
  ขนส่งสินค้าทางบก
  ประกันภัยรถยนต์
3. ผู้ใดที่จะได้รับผลตอบแทนที่เรียกว่า ดอกเบี้ย
  เจ้าของแรงงาน
  ผู้ประกอบการ
  ลูกจ้าง
  เจ้าของทุน
  เจ้าของที่ดิน
4. ผลตอบแทนที่เจ้าของที่ดินได้รับจากการให้เช่าที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจคืออะไร
  ดอกเบี้ย
  ค่าจ้าง
  กำไร
  ค่าเช่า
  เงินออม
5. องค์กรใดที่มีหน้าที่ดูแลควบคุมคุณภาพของอาหารและยาให้ได้มาตรฐาน
  ป.ป.ส
  สคบ.
  มอก.
  สมอ.
  อย.
6. หน่วยงานใดมีหน้าที่ควบคุมและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าและประเภทอุตสาหกรรมใต้เครื่องหมาย มอก.
  ป.ป.ส.
  มอก.
  อย.
  สคบ.
  สมอ.
7. ข้อใดไม่ใช่การผลิตในทางเศรษฐศาสตร์
  การขายของในร้านชำข้างบ้าน
  การวาดจานดอกไม้บนจานกระเบื้อง
  การอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
  การส่งน้ำอัดลมไปจำหน่ายต่างจังหวัด
  การปลูกข้าวในนา
8. จุดที่ผู้ซื้อและผู้ขายพอใจที่จะซื้อและพอใจที่จะขายในราคาและปริมาณที่เท่ากัน เรียกว่าอะไร
  ปริมาณดุลยภาพ
  ราคาดุลยภาพ
  ดุลยภาพ
  ตลาดดุลยภาพ
  สินค้าดุลยภาพ
9. ตามกลุ่มของอุปสงค์ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าในเวลาใด
  รายได้ลดลง
  ความต้องการอยากได้
  ราคาสินค้าลดลง
  ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น
  รายได้มากขึ้น
10. แนวคิดอุปสงค์และอุปทาน สามารถนำไปใช้ในตลาดใด
  ตลาดสินค้า
  ทุกตลาด
  ตลาดปัจจัยการผลิต
  ตลาดเงิน
  ตลาดหุ้น
11. ข้อใดเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการผลิตทางเศรษศาสตร์
  ต้นทุนการผลิตสูง
  ความต้องการของผู้บริโภค
  ต้นทุนในการผลิตต่ำ
  รูปแบบของสินค้า
  ความต้องการปัจจัยการผลิต
12. ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อผู้ซื้อมากที่สุด
  สถานที่จำหน่ายสินค้า
  ราคาสินค้า
  ปริมาณสินค้า
  การออมของผู้บริโภค
  รายได้ของผู้บริโภค
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 11:05:48am