แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ผู้ประกอบกอบการมีเป้าหมายสำคัญที่สุดคืออะไร
กำไรสูงสุดจากการประกอบการ
การนำทรัพยากรมาผลิต
กำไรปานกลางจากการประกอบการ
คุณภาพของสินค้า
เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค
2. ตามกลุ่มของอุปสงค์ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าในเวลาใด
ความต้องการอยากได้
ราคาสินค้าลดลง
รายได้มากขึ้น
รายได้ลดลง
ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น
3. หน่วยงานใดมีหน้าที่ควบคุมและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าและประเภทอุตสาหกรรมใต้เครื่องหมาย มอก.
ป.ป.ส.
มอก.
อย.
สคบ.
สมอ.
4. องค์กรใดที่มีหน้าที่ดูแลควบคุมคุณภาพของอาหารและยาให้ได้มาตรฐาน
สมอ.
อย.
สคบ.
ป.ป.ส
มอก.
5. ข้อใดไม่ใช่การผลิตในทางเศรษฐศาสตร์
การส่งน้ำอัดลมไปจำหน่ายต่างจังหวัด
การอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
การขายของในร้านชำข้างบ้าน
การวาดจานดอกไม้บนจานกระเบื้อง
การปลูกข้าวในนา
6. ข้อใดเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการผลิตทางเศรษศาสตร์
ต้นทุนในการผลิตต่ำ
ความต้องการปัจจัยการผลิต
รูปแบบของสินค้า
ความต้องการของผู้บริโภค
ต้นทุนการผลิตสูง
7. ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อผู้ซื้อมากที่สุด
สถานที่จำหน่ายสินค้า
ราคาสินค้า
ปริมาณสินค้า
การออมของผู้บริโภค
รายได้ของผู้บริโภค
8. แนวคิดอุปสงค์และอุปทาน สามารถนำไปใช้ในตลาดใด
ทุกตลาด
ตลาดเงิน
ตลาดปัจจัยการผลิต
ตลาดสินค้า
ตลาดหุ้น
9. ผลตอบแทนที่เจ้าของที่ดินได้รับจากการให้เช่าที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจคืออะไร
เงินออม
ค่าเช่า
ดอกเบี้ย
กำไร
ค่าจ้าง
10. ผู้ใดที่จะได้รับผลตอบแทนที่เรียกว่า ดอกเบี้ย
เจ้าของทุน
ผู้ประกอบการ
เจ้าของที่ดิน
เจ้าของแรงงาน
ลูกจ้าง
11. การผลิตขั้นทุติยภูมิ คือข้อใด
การเลี้ยงปลาในกระชัง
ผลิตยางรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์
ขนส่งสินค้าทางน้ำ
ขนส่งสินค้าทางบก
12. จุดที่ผู้ซื้อและผู้ขายพอใจที่จะซื้อและพอใจที่จะขายในราคาและปริมาณที่เท่ากัน เรียกว่าอะไร
สินค้าดุลยภาพ
ตลาดดุลยภาพ
ปริมาณดุลยภาพ
ดุลยภาพ
ราคาดุลยภาพ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 27-03-17 9:30:45 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::