แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. แนวคิดอุปสงค์และอุปทาน สามารถนำไปใช้ในตลาดใด
ตลาดหุ้น
ตลาดสินค้า
ทุกตลาด
ตลาดปัจจัยการผลิต
ตลาดเงิน
2. หน่วยงานใดมีหน้าที่ควบคุมและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าและประเภทอุตสาหกรรมใต้เครื่องหมาย มอก.
สคบ.
มอก.
สมอ.
ป.ป.ส.
อย.
3. ตามกลุ่มของอุปสงค์ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าในเวลาใด
ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น
ราคาสินค้าลดลง
รายได้มากขึ้น
รายได้ลดลง
ความต้องการอยากได้
4. จุดที่ผู้ซื้อและผู้ขายพอใจที่จะซื้อและพอใจที่จะขายในราคาและปริมาณที่เท่ากัน เรียกว่าอะไร
ปริมาณดุลยภาพ
ราคาดุลยภาพ
ดุลยภาพ
ตลาดดุลยภาพ
สินค้าดุลยภาพ
5. ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ผู้ประกอบกอบการมีเป้าหมายสำคัญที่สุดคืออะไร
กำไรปานกลางจากการประกอบการ
กำไรสูงสุดจากการประกอบการ
การนำทรัพยากรมาผลิต
คุณภาพของสินค้า
เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค
6. ข้อใดเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดในการผลิตทางเศรษศาสตร์
ความต้องการของผู้บริโภค
ความต้องการปัจจัยการผลิต
ต้นทุนการผลิตสูง
ต้นทุนในการผลิตต่ำ
รูปแบบของสินค้า
7. ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อผู้ซื้อมากที่สุด
สถานที่จำหน่ายสินค้า
รายได้ของผู้บริโภค
ราคาสินค้า
ปริมาณสินค้า
การออมของผู้บริโภค
8. ผลตอบแทนที่เจ้าของที่ดินได้รับจากการให้เช่าที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจคืออะไร
เงินออม
ค่าเช่า
ค่าจ้าง
ดอกเบี้ย
กำไร
9. ผู้ใดที่จะได้รับผลตอบแทนที่เรียกว่า ดอกเบี้ย
ลูกจ้าง
เจ้าของแรงงาน
ผู้ประกอบการ
เจ้าของทุน
เจ้าของที่ดิน
10. การผลิตขั้นทุติยภูมิ คือข้อใด
ผลิตยางรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์
ขนส่งสินค้าทางบก
ขนส่งสินค้าทางน้ำ
การเลี้ยงปลาในกระชัง
11. องค์กรใดที่มีหน้าที่ดูแลควบคุมคุณภาพของอาหารและยาให้ได้มาตรฐาน
ป.ป.ส
สคบ.
สมอ.
อย.
มอก.
12. ข้อใดไม่ใช่การผลิตในทางเศรษฐศาสตร์
การขายของในร้านชำข้างบ้าน
การวาดจานดอกไม้บนจานกระเบื้อง
การอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
การส่งน้ำอัดลมไปจำหน่ายต่างจังหวัด
การปลูกข้าวในนา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-08-18 4:49:44 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::