แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ระบบเศรษฐกิจแบบใดให้เสรีทางเศรษกิจมากที่สุด
  ระบบเศรษฐกิจแบบบังคับ
  ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
  ระบบแบบเสรี
  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
2. อุตสาหกรรมที่สำคัญของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้คืออะไร
  อุตสาหกรรมยารักษาโรค
  อุตสาหกรรมเหล็ก
  อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน
  อุตสาหกรรมอาหาร
  อุตสาหกรรมไม้
3. องค์กรณ์ใดที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับผู้บริโภค
  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
  มูลนิธิสุขภาพไทย
  สมาคมหยาดฝน
  อ.ย.
  เครือข่ายเกษตรกรรม
4. ข้อใดจัดเป็นเศรษศาสตร์มหภาค
  นโยบายร้านขายของชำ
  นโยบายด้านการเงินและการคลังของรัฐบาล
  การกำหนดราคาปัจจัยการผลิต
  การตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้า
  การกำหนดราคาสินค้าของโรงงานอุตสาหกรรม
5. ข้อใดเป็นข้อดีของห้างหุ้นส่วน
  ป้องกันการรั่วไหลความลับทางธุรกิจได้ง่าย
  มีโอกาสเกิดความขัดแย้งได้ง่าย
  กระจายความเสียงที่มีต่อธุรกิจ
  ไม่มีข้อโต้แย้ง
  ควบคุมพนักงานได้ง่าย
6. เศรษฐกิจแบบใดที่เอกชนไม่สามารถเป็นเจ้าของได้
  ระบบเศรษฐกิจแบบบังคับ
  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
  ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์
  ระบบเศรษฐกิจแบบผสม
  ระบบแบบเสรี
7. ข้อใดเป็นความหมายของอุปทาน
  ความสามารถของผู้บริโภคในการซื้ส้นค้า
  ความสามารถของผู้ผลิตในการผลิตสินค้า
  ความต้องการของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า
  ความต้องการเสนอขายสินค้า
  ความต้องการคืนสินค้า
8. ข้อใดเป็นข้อเสียของธุรกิจเจ้าของคนเดียว
  สามารถเลิกกิจการได้ง่าย
  มีอายุการดำเนินกิจการจำกัด
  มีข้อจำกัดในการจัดหาแหล่งเงินทุน
  มีโอกาศเกิดความขัดแย้งได้
  หาเงินทุนได้ง่าย
9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นทุนในปัจจัยการผลิตทางเศรษฐกิจ
  ที่ดิน
  เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการปลูก
  อุปกรณ์การผลิต
  เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
  วัตถุดิบ
10. ข้อใดเป็นความหมายของราคาดุลยภาพ
  ราคาที่ผู้บริโภคไม่พอใจ
  ราคาสินค้าหรือบริการของอุปสงค์เท่ากับอุปทาน
  ราคาที่กำหนดอุปทาน
  ราคาสินค้าที่ผู้ผลิตกำหนดขึ้นตามกลไกการตลาด
  ราคาที่กำหนดอุปสงค์
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 11:13:41am