แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเป็นปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
การลงทุนในประเทศ
การลงทุนในประเทศลดลง
ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้น
การส่งออกสิ่งทอลดลง
ราคาข้าวเปลือกต่ำ
2. อาชีพใดมีหน้าที่ในการผลิตสินค้า
ชาวสวนทำสวน
ทนายความว่าความ
นักร้อง
ครู-อาจารณ์สอนหนังสือ
แพทย์รักษาโรค
3. วิชาเศรษฐศาสตร์เดิมเรียกว่าอะไร
เศรษฐศาสตร์ตลาด
เศรษฐกิจครอบครัว
เศรษฐศาสตร์ในบ้าน
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
เศรษฐกิจการเมือง
4. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิตทุกชนิด
เสรีนิยม
คอมมิวนิสต์
ทุนนิยม
สังคมนิยม
ทุนเสรี
5. ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกโอเปก
สหราชอาณาจักร
ปาปัวนิวกินี
ซาอุดิอาระเบีย
สิงค์โปร์
เครือรัฐออสเตรเลีย
6. วิชาเศรษฐศาสตร์เน้นถึงสิ่งใด
เงินตรา
มนุษย์
ที่ดิน
เวลา
ทรัพยากร
7. สิ่งใดเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
ระบบการเงิน
ระบบการค้า
ระบบภาษี
ระบบราคา
ระบบตลาด
8. สินค้าใดถือว่าเป็นทรัพเสรี
แสงแดด
โรงงาน
วัตถุดิบ
อุปกรณ์
ที่ดิน
9. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหน่วยเศรษฐกิจใดทำหน้าที่จัดสรรปัจจัยการผลิตไปให้ผู้ผลิต
หน่วยธุรกิจ
ครัวเรือน
ผู้บริโภค
ธนาคาร
รัฐบาล
10. วิชาที่ว่าด้วยการผลิตการจำหน่ายหมายถึงวิชาใด
ภาษาไทย
โภชนาการ
เศรษฐศาสตร์
การบริหารธุรกิจ
ภูมิศาสตร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 11-04-21 6:50:45 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::