แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. วิชาที่ว่าด้วยการผลิตการจำหน่ายหมายถึงวิชาใด
การบริหารธุรกิจ
ภูมิศาสตร์
โภชนาการ
ภาษาไทย
เศรษฐศาสตร์
2. สิ่งใดเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
ระบบตลาด
ระบบราคา
ระบบการเงิน
ระบบภาษี
ระบบการค้า
3. วิชาเศรษฐศาสตร์เน้นถึงสิ่งใด
เงินตรา
เวลา
ทรัพยากร
มนุษย์
ที่ดิน
4. อาชีพใดมีหน้าที่ในการผลิตสินค้า
แพทย์รักษาโรค
ชาวสวนทำสวน
ทนายความว่าความ
ครู-อาจารณ์สอนหนังสือ
นักร้อง
5. ข้อใดเป็นปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
การลงทุนในประเทศลดลง
การส่งออกสิ่งทอลดลง
ราคาข้าวเปลือกต่ำ
ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้น
การลงทุนในประเทศ
6. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิตทุกชนิด
ทุนเสรี
เสรีนิยม
สังคมนิยม
คอมมิวนิสต์
ทุนนิยม
7. สินค้าใดถือว่าเป็นทรัพเสรี
อุปกรณ์
แสงแดด
วัตถุดิบ
โรงงาน
ที่ดิน
8. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหน่วยเศรษฐกิจใดทำหน้าที่จัดสรรปัจจัยการผลิตไปให้ผู้ผลิต
ครัวเรือน
ผู้บริโภค
รัฐบาล
หน่วยธุรกิจ
ธนาคาร
9. ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกโอเปก
ซาอุดิอาระเบีย
สหราชอาณาจักร
สิงค์โปร์
เครือรัฐออสเตรเลีย
ปาปัวนิวกินี
10. วิชาเศรษฐศาสตร์เดิมเรียกว่าอะไร
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
เศรษฐกิจการเมือง
เศรษฐกิจครอบครัว
เศรษฐศาสตร์ตลาด
เศรษฐศาสตร์ในบ้าน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-17 6:24:11 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::