แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหน่วยเศรษฐกิจใดทำหน้าที่จัดสรรปัจจัยการผลิตไปให้ผู้ผลิต
ครัวเรือน
ผู้บริโภค
รัฐบาล
หน่วยธุรกิจ
ธนาคาร
2. ข้อใดเป็นปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
การส่งออกสิ่งทอลดลง
ราคาข้าวเปลือกต่ำ
การลงทุนในประเทศลดลง
การลงทุนในประเทศ
ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้น
3. สินค้าใดถือว่าเป็นทรัพเสรี
วัตถุดิบ
อุปกรณ์
โรงงาน
แสงแดด
ที่ดิน
4. วิชาเศรษฐศาสตร์เดิมเรียกว่าอะไร
เศรษฐศาสตร์ตลาด
เศรษฐกิจครอบครัว
เศรษฐศาสตร์ในบ้าน
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
เศรษฐกิจการเมือง
5. วิชาเศรษฐศาสตร์เน้นถึงสิ่งใด
เวลา
มนุษย์
ทรัพยากร
เงินตรา
ที่ดิน
6. ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกโอเปก
ซาอุดิอาระเบีย
สหราชอาณาจักร
สิงค์โปร์
เครือรัฐออสเตรเลีย
ปาปัวนิวกินี
7. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิตทุกชนิด
เสรีนิยม
สังคมนิยม
ทุนเสรี
คอมมิวนิสต์
ทุนนิยม
8. อาชีพใดมีหน้าที่ในการผลิตสินค้า
ชาวสวนทำสวน
ครู-อาจารณ์สอนหนังสือ
แพทย์รักษาโรค
ทนายความว่าความ
นักร้อง
9. สิ่งใดเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
ระบบราคา
ระบบการค้า
ระบบตลาด
ระบบการเงิน
ระบบภาษี
10. วิชาที่ว่าด้วยการผลิตการจำหน่ายหมายถึงวิชาใด
โภชนาการ
การบริหารธุรกิจ
ภูมิศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ภาษาไทย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-04-19 6:16:59 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::