แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหน่วยเศรษฐกิจใดทำหน้าที่จัดสรรปัจจัยการผลิตไปให้ผู้ผลิต
ธนาคาร
ผู้บริโภค
รัฐบาล
หน่วยธุรกิจ
ครัวเรือน
2. วิชาที่ว่าด้วยการผลิตการจำหน่ายหมายถึงวิชาใด
ภูมิศาสตร์
โภชนาการ
เศรษฐศาสตร์
การบริหารธุรกิจ
ภาษาไทย
3. สินค้าใดถือว่าเป็นทรัพเสรี
แสงแดด
วัตถุดิบ
อุปกรณ์
ที่ดิน
โรงงาน
4. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิตทุกชนิด
คอมมิวนิสต์
ทุนนิยม
เสรีนิยม
ทุนเสรี
สังคมนิยม
5. วิชาเศรษฐศาสตร์เน้นถึงสิ่งใด
เงินตรา
มนุษย์
ที่ดิน
เวลา
ทรัพยากร
6. สิ่งใดเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
ระบบราคา
ระบบการค้า
ระบบตลาด
ระบบการเงิน
ระบบภาษี
7. วิชาเศรษฐศาสตร์เดิมเรียกว่าอะไร
เศรษฐกิจการเมือง
เศรษฐกิจครอบครัว
เศรษฐศาสตร์ในบ้าน
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
เศรษฐศาสตร์ตลาด
8. อาชีพใดมีหน้าที่ในการผลิตสินค้า
ชาวสวนทำสวน
ครู-อาจารณ์สอนหนังสือ
แพทย์รักษาโรค
ทนายความว่าความ
นักร้อง
9. ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกโอเปก
เครือรัฐออสเตรเลีย
สหราชอาณาจักร
ปาปัวนิวกินี
สิงค์โปร์
ซาอุดิอาระเบีย
10. ข้อใดเป็นปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
การส่งออกสิ่งทอลดลง
ราคาข้าวเปลือกต่ำ
การลงทุนในประเทศลดลง
การลงทุนในประเทศ
ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้น
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-08-18 4:49:49 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::