แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหน่วยเศรษฐกิจใดทำหน้าที่จัดสรรปัจจัยการผลิตไปให้ผู้ผลิต
ผู้บริโภค
รัฐบาล
ธนาคาร
หน่วยธุรกิจ
ครัวเรือน
2. อาชีพใดมีหน้าที่ในการผลิตสินค้า
ครู-อาจารณ์สอนหนังสือ
ทนายความว่าความ
แพทย์รักษาโรค
ชาวสวนทำสวน
นักร้อง
3. วิชาที่ว่าด้วยการผลิตการจำหน่ายหมายถึงวิชาใด
โภชนาการ
เศรษฐศาสตร์
ภาษาไทย
การบริหารธุรกิจ
ภูมิศาสตร์
4. สิ่งใดเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
ระบบตลาด
ระบบราคา
ระบบการค้า
ระบบการเงิน
ระบบภาษี
5. ข้อใดเป็นปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
การส่งออกสิ่งทอลดลง
ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้น
ราคาข้าวเปลือกต่ำ
การลงทุนในประเทศลดลง
การลงทุนในประเทศ
6. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิตทุกชนิด
คอมมิวนิสต์
ทุนนิยม
เสรีนิยม
ทุนเสรี
สังคมนิยม
7. วิชาเศรษฐศาสตร์เดิมเรียกว่าอะไร
เศรษฐศาสตร์ตลาด
เศรษฐกิจครอบครัว
เศรษฐศาสตร์ในบ้าน
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
เศรษฐกิจการเมือง
8. วิชาเศรษฐศาสตร์เน้นถึงสิ่งใด
ที่ดิน
เงินตรา
มนุษย์
เวลา
ทรัพยากร
9. สินค้าใดถือว่าเป็นทรัพเสรี
อุปกรณ์
แสงแดด
วัตถุดิบ
โรงงาน
ที่ดิน
10. ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกโอเปก
เครือรัฐออสเตรเลีย
สหราชอาณาจักร
ปาปัวนิวกินี
สิงค์โปร์
ซาอุดิอาระเบีย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 5-08-20 1:42:22 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::