แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหน่วยเศรษฐกิจใดทำหน้าที่จัดสรรปัจจัยการผลิตไปให้ผู้ผลิต
ธนาคาร
ผู้บริโภค
รัฐบาล
หน่วยธุรกิจ
ครัวเรือน
2. สิ่งใดเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
ระบบตลาด
ระบบราคา
ระบบการเงิน
ระบบภาษี
ระบบการค้า
3. วิชาที่ว่าด้วยการผลิตการจำหน่ายหมายถึงวิชาใด
ภาษาไทย
โภชนาการ
เศรษฐศาสตร์
การบริหารธุรกิจ
ภูมิศาสตร์
4. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิตทุกชนิด
เสรีนิยม
สังคมนิยม
ทุนเสรี
คอมมิวนิสต์
ทุนนิยม
5. วิชาเศรษฐศาสตร์เดิมเรียกว่าอะไร
เศรษฐกิจการเมือง
เศรษฐกิจครอบครัว
เศรษฐศาสตร์ในบ้าน
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
เศรษฐศาสตร์ตลาด
6. สินค้าใดถือว่าเป็นทรัพเสรี
แสงแดด
โรงงาน
วัตถุดิบ
อุปกรณ์
ที่ดิน
7. ข้อใดเป็นปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
ราคาข้าวเปลือกต่ำ
การลงทุนในประเทศลดลง
ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้น
การส่งออกสิ่งทอลดลง
การลงทุนในประเทศ
8. ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกโอเปก
สิงค์โปร์
ปาปัวนิวกินี
เครือรัฐออสเตรเลีย
สหราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย
9. วิชาเศรษฐศาสตร์เน้นถึงสิ่งใด
เวลา
ทรัพยากร
เงินตรา
ที่ดิน
มนุษย์
10. อาชีพใดมีหน้าที่ในการผลิตสินค้า
แพทย์รักษาโรค
ชาวสวนทำสวน
ทนายความว่าความ
ครู-อาจารณ์สอนหนังสือ
นักร้อง
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 22-01-20 5:13:08 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::