แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สิ่งใดเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
ระบบการเงิน
ระบบการค้า
ระบบภาษี
ระบบราคา
ระบบตลาด
2. ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกโอเปก
ซาอุดิอาระเบีย
สหราชอาณาจักร
สิงค์โปร์
เครือรัฐออสเตรเลีย
ปาปัวนิวกินี
3. สินค้าใดถือว่าเป็นทรัพเสรี
แสงแดด
วัตถุดิบ
อุปกรณ์
ที่ดิน
โรงงาน
4. อาชีพใดมีหน้าที่ในการผลิตสินค้า
แพทย์รักษาโรค
ชาวสวนทำสวน
ทนายความว่าความ
ครู-อาจารณ์สอนหนังสือ
นักร้อง
5. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิตทุกชนิด
ทุนนิยม
เสรีนิยม
สังคมนิยม
คอมมิวนิสต์
ทุนเสรี
6. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหน่วยเศรษฐกิจใดทำหน้าที่จัดสรรปัจจัยการผลิตไปให้ผู้ผลิต
ธนาคาร
ผู้บริโภค
รัฐบาล
หน่วยธุรกิจ
ครัวเรือน
7. ข้อใดเป็นปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
การส่งออกสิ่งทอลดลง
ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้น
ราคาข้าวเปลือกต่ำ
การลงทุนในประเทศลดลง
การลงทุนในประเทศ
8. วิชาเศรษฐศาสตร์เน้นถึงสิ่งใด
ที่ดิน
เงินตรา
เวลา
ทรัพยากร
มนุษย์
9. วิชาที่ว่าด้วยการผลิตการจำหน่ายหมายถึงวิชาใด
โภชนาการ
เศรษฐศาสตร์
ภาษาไทย
การบริหารธุรกิจ
ภูมิศาสตร์
10. วิชาเศรษฐศาสตร์เดิมเรียกว่าอะไร
เศรษฐศาสตร์ตลาด
เศรษฐกิจครอบครัว
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
เศรษฐกิจการเมือง
เศรษฐศาสตร์ในบ้าน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-04-18 6:49:48 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::