แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. ข้อใดเป็นปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
  การลงทุนในประเทศ
  การลงทุนในประเทศลดลง
  ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้น
  การส่งออกสิ่งทอลดลง
  ราคาข้าวเปลือกต่ำ
2. สิ่งใดเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
  ระบบตลาด
  ระบบราคา
  ระบบการเงิน
  ระบบภาษี
  ระบบการค้า
3. ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกโอเปก
  สหราชอาณาจักร
  สิงค์โปร์
  เครือรัฐออสเตรเลีย
  ปาปัวนิวกินี
  ซาอุดิอาระเบีย
4. สินค้าใดถือว่าเป็นทรัพเสรี
  อุปกรณ์
  แสงแดด
  วัตถุดิบ
  โรงงาน
  ที่ดิน
5. อาชีพใดมีหน้าที่ในการผลิตสินค้า
  นักร้อง
  ชาวสวนทำสวน
  ครู-อาจารณ์สอนหนังสือ
  แพทย์รักษาโรค
  ทนายความว่าความ
6. วิชาเศรษฐศาสตร์เดิมเรียกว่าอะไร
  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
  เศรษฐศาสตร์ในบ้าน
  เศรษฐกิจการเมือง
  เศรษฐกิจครอบครัว
  เศรษฐศาสตร์ตลาด
7. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิตทุกชนิด
  เสรีนิยม
  คอมมิวนิสต์
  ทุนนิยม
  สังคมนิยม
  ทุนเสรี
8. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหน่วยเศรษฐกิจใดทำหน้าที่จัดสรรปัจจัยการผลิตไปให้ผู้ผลิต
  ธนาคาร
  ผู้บริโภค
  รัฐบาล
  หน่วยธุรกิจ
  ครัวเรือน
9. วิชาที่ว่าด้วยการผลิตการจำหน่ายหมายถึงวิชาใด
  ภาษาไทย
  โภชนาการ
  เศรษฐศาสตร์
  การบริหารธุรกิจ
  ภูมิศาสตร์
10. วิชาเศรษฐศาสตร์เน้นถึงสิ่งใด
  ที่ดิน
  เงินตรา
  มนุษย์
  เวลา
  ทรัพยากร
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 11:22:38am