แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. วิชาเศรษฐศาสตร์เน้นถึงสิ่งใด
เงินตรา
มนุษย์
ที่ดิน
เวลา
ทรัพยากร
2. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิตทุกชนิด
ทุนเสรี
เสรีนิยม
คอมมิวนิสต์
ทุนนิยม
สังคมนิยม
3. สิ่งใดเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
ระบบภาษี
ระบบราคา
ระบบการค้า
ระบบการเงิน
ระบบตลาด
4. ข้อใดเป็นปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
การลงทุนในประเทศลดลง
ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้น
การลงทุนในประเทศ
การส่งออกสิ่งทอลดลง
ราคาข้าวเปลือกต่ำ
5. วิชาที่ว่าด้วยการผลิตการจำหน่ายหมายถึงวิชาใด
ภาษาไทย
โภชนาการ
เศรษฐศาสตร์
การบริหารธุรกิจ
ภูมิศาสตร์
6. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหน่วยเศรษฐกิจใดทำหน้าที่จัดสรรปัจจัยการผลิตไปให้ผู้ผลิต
ครัวเรือน
ผู้บริโภค
รัฐบาล
หน่วยธุรกิจ
ธนาคาร
7. วิชาเศรษฐศาสตร์เดิมเรียกว่าอะไร
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
เศรษฐกิจการเมือง
เศรษฐกิจครอบครัว
เศรษฐศาสตร์ตลาด
เศรษฐศาสตร์ในบ้าน
8. สินค้าใดถือว่าเป็นทรัพเสรี
อุปกรณ์
โรงงาน
ที่ดิน
แสงแดด
วัตถุดิบ
9. ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกโอเปก
สหราชอาณาจักร
สิงค์โปร์
เครือรัฐออสเตรเลีย
ปาปัวนิวกินี
ซาอุดิอาระเบีย
10. อาชีพใดมีหน้าที่ในการผลิตสินค้า
ครู-อาจารณ์สอนหนังสือ
ทนายความว่าความ
แพทย์รักษาโรค
ชาวสวนทำสวน
นักร้อง
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 22-06-18 10:16:28 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::