แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สินค้าใดถือว่าเป็นทรัพเสรี
แสงแดด
โรงงาน
วัตถุดิบ
อุปกรณ์
ที่ดิน
2. สิ่งใดเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
ระบบการเงิน
ระบบภาษี
ระบบราคา
ระบบตลาด
ระบบการค้า
3. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหน่วยเศรษฐกิจใดทำหน้าที่จัดสรรปัจจัยการผลิตไปให้ผู้ผลิต
ผู้บริโภค
รัฐบาล
ธนาคาร
หน่วยธุรกิจ
ครัวเรือน
4. อาชีพใดมีหน้าที่ในการผลิตสินค้า
นักร้อง
ชาวสวนทำสวน
ทนายความว่าความ
ครู-อาจารณ์สอนหนังสือ
แพทย์รักษาโรค
5. ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกโอเปก
สิงค์โปร์
เครือรัฐออสเตรเลีย
สหราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย
ปาปัวนิวกินี
6. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิตทุกชนิด
คอมมิวนิสต์
สังคมนิยม
ทุนนิยม
เสรีนิยม
ทุนเสรี
7. วิชาเศรษฐศาสตร์เดิมเรียกว่าอะไร
เศรษฐกิจครอบครัว
เศรษฐศาสตร์ในบ้าน
เศรษฐศาสตร์ตลาด
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
เศรษฐกิจการเมือง
8. ข้อใดเป็นปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
การลงทุนในประเทศ
การลงทุนในประเทศลดลง
ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้น
การส่งออกสิ่งทอลดลง
ราคาข้าวเปลือกต่ำ
9. วิชาที่ว่าด้วยการผลิตการจำหน่ายหมายถึงวิชาใด
การบริหารธุรกิจ
ภูมิศาสตร์
โภชนาการ
ภาษาไทย
เศรษฐศาสตร์
10. วิชาเศรษฐศาสตร์เน้นถึงสิ่งใด
เงินตรา
เวลา
ทรัพยากร
มนุษย์
ที่ดิน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 27-03-17 9:32:10 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::