แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. วิชาเศรษฐศาสตร์เดิมเรียกว่าอะไร
เศรษฐศาสตร์ตลาด
เศรษฐกิจครอบครัว
เศรษฐศาสตร์ในบ้าน
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
เศรษฐกิจการเมือง
2. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหน่วยเศรษฐกิจใดทำหน้าที่จัดสรรปัจจัยการผลิตไปให้ผู้ผลิต
ครัวเรือน
ผู้บริโภค
รัฐบาล
หน่วยธุรกิจ
ธนาคาร
3. ข้อใดเป็นปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
ราคาข้าวเปลือกต่ำ
การลงทุนในประเทศลดลง
ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้น
การส่งออกสิ่งทอลดลง
การลงทุนในประเทศ
4. สินค้าใดถือว่าเป็นทรัพเสรี
ที่ดิน
อุปกรณ์
แสงแดด
วัตถุดิบ
โรงงาน
5. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิตทุกชนิด
เสรีนิยม
คอมมิวนิสต์
ทุนนิยม
สังคมนิยม
ทุนเสรี
6. ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกโอเปก
สหราชอาณาจักร
ปาปัวนิวกินี
ซาอุดิอาระเบีย
สิงค์โปร์
เครือรัฐออสเตรเลีย
7. วิชาเศรษฐศาสตร์เน้นถึงสิ่งใด
ทรัพยากร
เงินตรา
มนุษย์
เวลา
ที่ดิน
8. อาชีพใดมีหน้าที่ในการผลิตสินค้า
แพทย์รักษาโรค
ชาวสวนทำสวน
ทนายความว่าความ
ครู-อาจารณ์สอนหนังสือ
นักร้อง
9. สิ่งใดเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
ระบบราคา
ระบบการเงิน
ระบบภาษี
ระบบการค้า
ระบบตลาด
10. วิชาที่ว่าด้วยการผลิตการจำหน่ายหมายถึงวิชาใด
ภูมิศาสตร์
โภชนาการ
เศรษฐศาสตร์
การบริหารธุรกิจ
ภาษาไทย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 29-03-20 3:30:34 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::