แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สินค้าใดถือว่าเป็นทรัพเสรี
อุปกรณ์
โรงงาน
ที่ดิน
แสงแดด
วัตถุดิบ
2. ข้อใดเป็นปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
การส่งออกสิ่งทอลดลง
ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้น
ราคาข้าวเปลือกต่ำ
การลงทุนในประเทศลดลง
การลงทุนในประเทศ
3. วิชาเศรษฐศาสตร์เดิมเรียกว่าอะไร
เศรษฐกิจครอบครัว
เศรษฐศาสตร์ในบ้าน
เศรษฐศาสตร์ตลาด
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
เศรษฐกิจการเมือง
4. อาชีพใดมีหน้าที่ในการผลิตสินค้า
นักร้อง
ชาวสวนทำสวน
ครู-อาจารณ์สอนหนังสือ
แพทย์รักษาโรค
ทนายความว่าความ
5. สิ่งใดเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
ระบบภาษี
ระบบราคา
ระบบการค้า
ระบบการเงิน
ระบบตลาด
6. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหน่วยเศรษฐกิจใดทำหน้าที่จัดสรรปัจจัยการผลิตไปให้ผู้ผลิต
ธนาคาร
ผู้บริโภค
รัฐบาล
หน่วยธุรกิจ
ครัวเรือน
7. วิชาที่ว่าด้วยการผลิตการจำหน่ายหมายถึงวิชาใด
ภาษาไทย
โภชนาการ
การบริหารธุรกิจ
ภูมิศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
8. วิชาเศรษฐศาสตร์เน้นถึงสิ่งใด
เวลา
ทรัพยากร
เงินตรา
ที่ดิน
มนุษย์
9. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิตทุกชนิด
ทุนเสรี
เสรีนิยม
คอมมิวนิสต์
ทุนนิยม
สังคมนิยม
10. ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกโอเปก
ซาอุดิอาระเบีย
สหราชอาณาจักร
ปาปัวนิวกินี
สิงค์โปร์
เครือรัฐออสเตรเลีย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 13-10-19 11:57:50 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::