แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิตทุกชนิด
ทุนเสรี
เสรีนิยม
สังคมนิยม
คอมมิวนิสต์
ทุนนิยม
2. วิชาที่ว่าด้วยการผลิตการจำหน่ายหมายถึงวิชาใด
การบริหารธุรกิจ
ภูมิศาสตร์
โภชนาการ
ภาษาไทย
เศรษฐศาสตร์
3. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหน่วยเศรษฐกิจใดทำหน้าที่จัดสรรปัจจัยการผลิตไปให้ผู้ผลิต
ธนาคาร
ผู้บริโภค
หน่วยธุรกิจ
ครัวเรือน
รัฐบาล
4. วิชาเศรษฐศาสตร์เน้นถึงสิ่งใด
ทรัพยากร
เงินตรา
มนุษย์
เวลา
ที่ดิน
5. สินค้าใดถือว่าเป็นทรัพเสรี
แสงแดด
วัตถุดิบ
อุปกรณ์
ที่ดิน
โรงงาน
6. วิชาเศรษฐศาสตร์เดิมเรียกว่าอะไร
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
เศรษฐศาสตร์ในบ้าน
เศรษฐกิจการเมือง
เศรษฐกิจครอบครัว
เศรษฐศาสตร์ตลาด
7. ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกโอเปก
สิงค์โปร์
ปาปัวนิวกินี
เครือรัฐออสเตรเลีย
สหราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย
8. ข้อใดเป็นปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
การลงทุนในประเทศ
การลงทุนในประเทศลดลง
การส่งออกสิ่งทอลดลง
ราคาข้าวเปลือกต่ำ
ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้น
9. สิ่งใดเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
ระบบการเงิน
ระบบภาษี
ระบบราคา
ระบบตลาด
ระบบการค้า
10. อาชีพใดมีหน้าที่ในการผลิตสินค้า
นักร้อง
ชาวสวนทำสวน
ครู-อาจารณ์สอนหนังสือ
แพทย์รักษาโรค
ทนายความว่าความ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-06-21 12:41:26 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::