แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. วิชาที่ว่าด้วยการผลิตการจำหน่ายหมายถึงวิชาใด
โภชนาการ
เศรษฐศาสตร์
ภาษาไทย
การบริหารธุรกิจ
ภูมิศาสตร์
2. วิชาเศรษฐศาสตร์เน้นถึงสิ่งใด
เวลา
มนุษย์
ทรัพยากร
เงินตรา
ที่ดิน
3. ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกโอเปก
สิงค์โปร์
ปาปัวนิวกินี
เครือรัฐออสเตรเลีย
สหราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย
4. ข้อใดเป็นปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
การลงทุนในประเทศลดลง
ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้น
การลงทุนในประเทศ
การส่งออกสิ่งทอลดลง
ราคาข้าวเปลือกต่ำ
5. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหน่วยเศรษฐกิจใดทำหน้าที่จัดสรรปัจจัยการผลิตไปให้ผู้ผลิต
ธนาคาร
ผู้บริโภค
รัฐบาล
หน่วยธุรกิจ
ครัวเรือน
6. สิ่งใดเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
ระบบตลาด
ระบบราคา
ระบบการค้า
ระบบการเงิน
ระบบภาษี
7. อาชีพใดมีหน้าที่ในการผลิตสินค้า
ชาวสวนทำสวน
ครู-อาจารณ์สอนหนังสือ
แพทย์รักษาโรค
ทนายความว่าความ
นักร้อง
8. สินค้าใดถือว่าเป็นทรัพเสรี
อุปกรณ์
โรงงาน
ที่ดิน
แสงแดด
วัตถุดิบ
9. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิตทุกชนิด
ทุนเสรี
เสรีนิยม
สังคมนิยม
คอมมิวนิสต์
ทุนนิยม
10. วิชาเศรษฐศาสตร์เดิมเรียกว่าอะไร
เศรษฐกิจครอบครัว
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
เศรษฐกิจการเมือง
เศรษฐศาสตร์ในบ้าน
เศรษฐศาสตร์ตลาด
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-06-19 2:48:44 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::