แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกโอเปก
ซาอุดิอาระเบีย
สหราชอาณาจักร
ปาปัวนิวกินี
สิงค์โปร์
เครือรัฐออสเตรเลีย
2. ข้อใดเป็นปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค
การลงทุนในประเทศลดลง
ยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้น
การลงทุนในประเทศ
การส่งออกสิ่งทอลดลง
ราคาข้าวเปลือกต่ำ
3. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหน่วยเศรษฐกิจใดทำหน้าที่จัดสรรปัจจัยการผลิตไปให้ผู้ผลิต
ธนาคาร
ผู้บริโภค
หน่วยธุรกิจ
ครัวเรือน
รัฐบาล
4. สิ่งใดเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
ระบบตลาด
ระบบราคา
ระบบการค้า
ระบบการเงิน
ระบบภาษี
5. วิชาที่ว่าด้วยการผลิตการจำหน่ายหมายถึงวิชาใด
การบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์
โภชนาการ
ภาษาไทย
6. วิชาเศรษฐศาสตร์เดิมเรียกว่าอะไร
เศรษฐกิจครอบครัว
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
เศรษฐกิจการเมือง
เศรษฐศาสตร์ในบ้าน
เศรษฐศาสตร์ตลาด
7. สินค้าใดถือว่าเป็นทรัพเสรี
แสงแดด
โรงงาน
วัตถุดิบ
อุปกรณ์
ที่ดิน
8. ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่รัฐเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิตทุกชนิด
คอมมิวนิสต์
สังคมนิยม
ทุนนิยม
เสรีนิยม
ทุนเสรี
9. อาชีพใดมีหน้าที่ในการผลิตสินค้า
ครู-อาจารณ์สอนหนังสือ
แพทย์รักษาโรค
ชาวสวนทำสวน
นักร้อง
ทนายความว่าความ
10. วิชาเศรษฐศาสตร์เน้นถึงสิ่งใด
ที่ดิน
เงินตรา
มนุษย์
เวลา
ทรัพยากร
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-12-19 11:20:27 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::