แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด
ทุนเสรี
ทุนนิยม
คอมมิวนิสต์
แบบผสม
สังคมนิยม
2. ประเทศใดในกลุ่มอาเซียนที่เป็นสมาชิกโอเปก
เวียดนาม
ไทย
ลาว
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
3. เขตการค้าเสรีอาเซียนจัดตั้งขึ้นโดยข้อเสนอของประเทศใด
ลาว
เวียดนาม
ไทย
อินโดนีเซีย
กัมพูชา
4. ปฏิญญาอาเซียนได้ลงนามครั้งแรกที่ใด
กัมพูชา
กรุงเทพ
มะนิลา
โตเกียว
จาการ์ตา
5. กิจกรรมใดยึดหลักความเสมอภาคของสมาชิกเป็นสำคัญ
ร้านค้า
บริษัท
ธนาคาร
สหกรณ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
6. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุแห่งการด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รายได้ต่อหัวต่ำ
การสะสมทุนน้อย
เทคโนโลยีไม่ทันสมัย
ขาดแคลนทรัพยากร
มีการโกงกัน
7. อาเซียนเริ่มก่อตั้งกี่ประเทศ
3ประเทศ
4ประเทศ
6 ประเทศ
5ประเทศ
2ประเทศ
8. ประชาชนในชนบทของไทยมีปัญหาสำคัญด้านใด
ขาดที่ดินทำกิน
ขาดแคลนน้ำไว้ปลูกพืช
ขาดแคลนเตียงนอน
การใช้ปุ๋ย
ระดับรายได้ต่ำ
9. กิจกรรมใดเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ
สหกรณ์
ธุรกิจการเงิน
ธนาคาร
โรงรับจำนำ
ร้านค้า
10. สำนักงานใหญ่ของเอเปกอยู่ประเทศใด
แคนาดา
อินโดนีเซีย
สหรัฐอเมริกา
สิงคโปร์
ไทย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-02-17 12:32:32 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::