แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ประชาชนในชนบทของไทยมีปัญหาสำคัญด้านใด
การใช้ปุ๋ย
ขาดแคลนน้ำไว้ปลูกพืช
ระดับรายได้ต่ำ
ขาดที่ดินทำกิน
ขาดแคลนเตียงนอน
2. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุแห่งการด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รายได้ต่อหัวต่ำ
เทคโนโลยีไม่ทันสมัย
ขาดแคลนทรัพยากร
มีการโกงกัน
การสะสมทุนน้อย
3. อาเซียนเริ่มก่อตั้งกี่ประเทศ
2ประเทศ
3ประเทศ
4ประเทศ
5ประเทศ
6 ประเทศ
4. กิจกรรมใดยึดหลักความเสมอภาคของสมาชิกเป็นสำคัญ
สหกรณ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บริษัท
ร้านค้า
ธนาคาร
5. เขตการค้าเสรีอาเซียนจัดตั้งขึ้นโดยข้อเสนอของประเทศใด
ลาว
อินโดนีเซีย
กัมพูชา
เวียดนาม
ไทย
6. กิจกรรมใดเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ
ธนาคาร
สหกรณ์
โรงรับจำนำ
ธุรกิจการเงิน
ร้านค้า
7. สำนักงานใหญ่ของเอเปกอยู่ประเทศใด
แคนาดา
สิงคโปร์
ไทย
อินโดนีเซีย
สหรัฐอเมริกา
8. ปฏิญญาอาเซียนได้ลงนามครั้งแรกที่ใด
กรุงเทพ
จาการ์ตา
กัมพูชา
มะนิลา
โตเกียว
9. ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด
คอมมิวนิสต์
สังคมนิยม
แบบผสม
ทุนนิยม
ทุนเสรี
10. ประเทศใดในกลุ่มอาเซียนที่เป็นสมาชิกโอเปก
ไทย
ลาว
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
กัมพูชา
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-08-17 7:58:41 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::