แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุแห่งการด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รายได้ต่อหัวต่ำ
เทคโนโลยีไม่ทันสมัย
ขาดแคลนทรัพยากร
มีการโกงกัน
การสะสมทุนน้อย
2. ประเทศใดในกลุ่มอาเซียนที่เป็นสมาชิกโอเปก
เวียดนาม
ไทย
ลาว
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
3. กิจกรรมใดยึดหลักความเสมอภาคของสมาชิกเป็นสำคัญ
ร้านค้า
บริษัท
สหกรณ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ธนาคาร
4. ประชาชนในชนบทของไทยมีปัญหาสำคัญด้านใด
ขาดที่ดินทำกิน
ขาดแคลนน้ำไว้ปลูกพืช
ขาดแคลนเตียงนอน
การใช้ปุ๋ย
ระดับรายได้ต่ำ
5. ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด
คอมมิวนิสต์
แบบผสม
ทุนนิยม
ทุนเสรี
สังคมนิยม
6. กิจกรรมใดเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ
ธุรกิจการเงิน
โรงรับจำนำ
ธนาคาร
สหกรณ์
ร้านค้า
7. อาเซียนเริ่มก่อตั้งกี่ประเทศ
6 ประเทศ
3ประเทศ
5ประเทศ
2ประเทศ
4ประเทศ
8. ปฏิญญาอาเซียนได้ลงนามครั้งแรกที่ใด
กัมพูชา
กรุงเทพ
จาการ์ตา
มะนิลา
โตเกียว
9. เขตการค้าเสรีอาเซียนจัดตั้งขึ้นโดยข้อเสนอของประเทศใด
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
ไทย
ลาว
กัมพูชา
10. สำนักงานใหญ่ของเอเปกอยู่ประเทศใด
อินโดนีเซีย
สหรัฐอเมริกา
แคนาดา
ไทย
สิงคโปร์
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 16-12-18 12:24:18 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::