แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุแห่งการด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ
มีการโกงกัน
ขาดแคลนทรัพยากร
การสะสมทุนน้อย
รายได้ต่อหัวต่ำ
เทคโนโลยีไม่ทันสมัย
2. ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด
แบบผสม
ทุนนิยม
สังคมนิยม
คอมมิวนิสต์
ทุนเสรี
3. สำนักงานใหญ่ของเอเปกอยู่ประเทศใด
แคนาดา
อินโดนีเซีย
สหรัฐอเมริกา
สิงคโปร์
ไทย
4. อาเซียนเริ่มก่อตั้งกี่ประเทศ
5ประเทศ
2ประเทศ
3ประเทศ
6 ประเทศ
4ประเทศ
5. ปฏิญญาอาเซียนได้ลงนามครั้งแรกที่ใด
กรุงเทพ
มะนิลา
โตเกียว
จาการ์ตา
กัมพูชา
6. กิจกรรมใดเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ
ธนาคาร
สหกรณ์
โรงรับจำนำ
ธุรกิจการเงิน
ร้านค้า
7. ประเทศใดในกลุ่มอาเซียนที่เป็นสมาชิกโอเปก
ลาว
อินโดนีเซีย
กัมพูชา
เวียดนาม
ไทย
8. กิจกรรมใดยึดหลักความเสมอภาคของสมาชิกเป็นสำคัญ
บริษัท
สหกรณ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ธนาคาร
ร้านค้า
9. ประชาชนในชนบทของไทยมีปัญหาสำคัญด้านใด
ระดับรายได้ต่ำ
ขาดที่ดินทำกิน
ขาดแคลนน้ำไว้ปลูกพืช
การใช้ปุ๋ย
ขาดแคลนเตียงนอน
10. เขตการค้าเสรีอาเซียนจัดตั้งขึ้นโดยข้อเสนอของประเทศใด
ลาว
อินโดนีเซีย
กัมพูชา
เวียดนาม
ไทย
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 25-10-20 8:22:10 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::