แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. สำนักงานใหญ่ของเอเปกอยู่ประเทศใด
ไทย
แคนาดา
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
สหรัฐอเมริกา
2. กิจกรรมใดเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ
ธนาคาร
สหกรณ์
โรงรับจำนำ
ธุรกิจการเงิน
ร้านค้า
3. ปฏิญญาอาเซียนได้ลงนามครั้งแรกที่ใด
กัมพูชา
กรุงเทพ
มะนิลา
โตเกียว
จาการ์ตา
4. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุแห่งการด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีไม่ทันสมัย
ขาดแคลนทรัพยากร
การสะสมทุนน้อย
รายได้ต่อหัวต่ำ
มีการโกงกัน
5. ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด
ทุนนิยม
คอมมิวนิสต์
แบบผสม
สังคมนิยม
ทุนเสรี
6. ประชาชนในชนบทของไทยมีปัญหาสำคัญด้านใด
ระดับรายได้ต่ำ
ขาดที่ดินทำกิน
ขาดแคลนน้ำไว้ปลูกพืช
การใช้ปุ๋ย
ขาดแคลนเตียงนอน
7. อาเซียนเริ่มก่อตั้งกี่ประเทศ
5ประเทศ
2ประเทศ
3ประเทศ
6 ประเทศ
4ประเทศ
8. เขตการค้าเสรีอาเซียนจัดตั้งขึ้นโดยข้อเสนอของประเทศใด
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
ไทย
ลาว
กัมพูชา
9. ประเทศใดในกลุ่มอาเซียนที่เป็นสมาชิกโอเปก
เวียดนาม
ไทย
ลาว
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
10. กิจกรรมใดยึดหลักความเสมอภาคของสมาชิกเป็นสำคัญ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บริษัท
ธนาคาร
สหกรณ์
ร้านค้า
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 22-01-20 4:39:28 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::