แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ประเทศใดในกลุ่มอาเซียนที่เป็นสมาชิกโอเปก
กัมพูชา
ลาว
เวียดนาม
ไทย
อินโดนีเซีย
2. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุแห่งการด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ
มีการโกงกัน
ขาดแคลนทรัพยากร
รายได้ต่อหัวต่ำ
เทคโนโลยีไม่ทันสมัย
การสะสมทุนน้อย
3. ประชาชนในชนบทของไทยมีปัญหาสำคัญด้านใด
ขาดแคลนเตียงนอน
ขาดที่ดินทำกิน
ขาดแคลนน้ำไว้ปลูกพืช
การใช้ปุ๋ย
ระดับรายได้ต่ำ
4. ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด
ทุนนิยม
สังคมนิยม
ทุนเสรี
คอมมิวนิสต์
แบบผสม
5. เขตการค้าเสรีอาเซียนจัดตั้งขึ้นโดยข้อเสนอของประเทศใด
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
ไทย
ลาว
กัมพูชา
6. ปฏิญญาอาเซียนได้ลงนามครั้งแรกที่ใด
กรุงเทพ
มะนิลา
โตเกียว
จาการ์ตา
กัมพูชา
7. อาเซียนเริ่มก่อตั้งกี่ประเทศ
3ประเทศ
4ประเทศ
6 ประเทศ
5ประเทศ
2ประเทศ
8. กิจกรรมใดยึดหลักความเสมอภาคของสมาชิกเป็นสำคัญ
สหกรณ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บริษัท
ร้านค้า
ธนาคาร
9. สำนักงานใหญ่ของเอเปกอยู่ประเทศใด
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
สหรัฐอเมริกา
แคนาดา
ไทย
10. กิจกรรมใดเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ
ธุรกิจการเงิน
โรงรับจำนำ
ธนาคาร
สหกรณ์
ร้านค้า
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-02-18 8:42:10 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::