แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. กิจกรรมใดยึดหลักความเสมอภาคของสมาชิกเป็นสำคัญ
สหกรณ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บริษัท
ร้านค้า
ธนาคาร
2. ปฏิญญาอาเซียนได้ลงนามครั้งแรกที่ใด
โตเกียว
กรุงเทพ
จาการ์ตา
มะนิลา
กัมพูชา
3. เขตการค้าเสรีอาเซียนจัดตั้งขึ้นโดยข้อเสนอของประเทศใด
ลาว
เวียดนาม
ไทย
อินโดนีเซีย
กัมพูชา
4. กิจกรรมใดเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ
สหกรณ์
โรงรับจำนำ
ร้านค้า
ธุรกิจการเงิน
ธนาคาร
5. สำนักงานใหญ่ของเอเปกอยู่ประเทศใด
ไทย
แคนาดา
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
สหรัฐอเมริกา
6. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุแห่งการด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ขาดแคลนทรัพยากร
การสะสมทุนน้อย
มีการโกงกัน
รายได้ต่อหัวต่ำ
เทคโนโลยีไม่ทันสมัย
7. ประเทศใดในกลุ่มอาเซียนที่เป็นสมาชิกโอเปก
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
ไทย
ลาว
กัมพูชา
8. อาเซียนเริ่มก่อตั้งกี่ประเทศ
2ประเทศ
3ประเทศ
4ประเทศ
5ประเทศ
6 ประเทศ
9. ประชาชนในชนบทของไทยมีปัญหาสำคัญด้านใด
การใช้ปุ๋ย
ขาดแคลนน้ำไว้ปลูกพืช
ระดับรายได้ต่ำ
ขาดที่ดินทำกิน
ขาดแคลนเตียงนอน
10. ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด
ทุนเสรี
ทุนนิยม
สังคมนิยม
คอมมิวนิสต์
แบบผสม
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-04-18 6:49:03 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::