แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ประเทศใดในกลุ่มอาเซียนที่เป็นสมาชิกโอเปก
กัมพูชา
ลาว
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
ไทย
2. ประชาชนในชนบทของไทยมีปัญหาสำคัญด้านใด
ขาดแคลนเตียงนอน
ขาดที่ดินทำกิน
การใช้ปุ๋ย
ระดับรายได้ต่ำ
ขาดแคลนน้ำไว้ปลูกพืช
3. เขตการค้าเสรีอาเซียนจัดตั้งขึ้นโดยข้อเสนอของประเทศใด
เวียดนาม
ไทย
ลาว
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
4. ปฏิญญาอาเซียนได้ลงนามครั้งแรกที่ใด
กรุงเทพ
จาการ์ตา
กัมพูชา
มะนิลา
โตเกียว
5. ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด
คอมมิวนิสต์
สังคมนิยม
แบบผสม
ทุนนิยม
ทุนเสรี
6. สำนักงานใหญ่ของเอเปกอยู่ประเทศใด
แคนาดา
อินโดนีเซีย
สหรัฐอเมริกา
สิงคโปร์
ไทย
7. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุแห่งการด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รายได้ต่อหัวต่ำ
การสะสมทุนน้อย
เทคโนโลยีไม่ทันสมัย
ขาดแคลนทรัพยากร
มีการโกงกัน
8. กิจกรรมใดเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ
ธุรกิจการเงิน
โรงรับจำนำ
ธนาคาร
สหกรณ์
ร้านค้า
9. กิจกรรมใดยึดหลักความเสมอภาคของสมาชิกเป็นสำคัญ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
บริษัท
ธนาคาร
สหกรณ์
ร้านค้า
10. อาเซียนเริ่มก่อตั้งกี่ประเทศ
3ประเทศ
5ประเทศ
2ประเทศ
4ประเทศ
6 ประเทศ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 11-04-21 4:56:17 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::