แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. The bus is coming …………high speed.
in
with
by
the
at
2. We are very fond ………… music.
of
at
over
on
the
3. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
from
for
the
of
off
4. I’m going to ask him …………. my money.
for
to
on
with
the
5. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
by
on
with
in
the
6. Manee has been absent ……….. working three times this week.
from
in
off
at
the
7. He was ………… a hurry.
in
to
at
on
the
8. There is a great difference ……….. that car and this one.
between
from
among
of
the
9. I will do that ………. pleasure.
at
with
on
of
the
10. Somsak speaks …………. Low voice.
the
With
On
At
In
11. He was afraid ……….. his mother.
in
at
of
the
on
12. There was something wrong ……….. the radio.
in
at
with
about
the
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-10-18 2:21:32 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::