แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. He was ………… a hurry.
to
on
at
in
the
2. There was something wrong ……….. the radio.
in
about
the
at
with
3. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
off
from
for
of
the
4. Manee has been absent ……….. working three times this week.
at
in
the
from
off
5. He was afraid ……….. his mother.
in
on
at
of
the
6. I’m going to ask him …………. my money.
the
to
on
with
for
7. I will do that ………. pleasure.
the
at
of
with
on
8. The bus is coming …………high speed.
in
with
by
the
at
9. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
the
on
with
in
by
10. Somsak speaks …………. Low voice.
the
With
On
At
In
11. There is a great difference ……….. that car and this one.
from
among
between
the
of
12. We are very fond ………… music.
the
at
over
on
of
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-06-21 12:22:29 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::