แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. There is a great difference ……….. that car and this one.
from
of
among
between
the
2. He was ………… a hurry.
to
on
at
in
the
3. The bus is coming …………high speed.
by
at
the
in
with
4. Manee has been absent ……….. working three times this week.
the
at
in
from
off
5. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
on
in
by
with
the
6. We are very fond ………… music.
at
on
of
over
the
7. Somsak speaks …………. Low voice.
With
At
In
On
the
8. I’m going to ask him …………. my money.
to
on
the
with
for
9. There was something wrong ……….. the radio.
at
about
with
in
the
10. He was afraid ……….. his mother.
of
on
the
in
at
11. I will do that ………. pleasure.
at
of
the
with
on
12. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
from
for
the
of
off
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-10-17 12:36:19 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::