แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. We are very fond ………… music.
at
over
the
on
of
2. Manee has been absent ……….. working three times this week.
from
off
at
the
in
3. There was something wrong ……….. the radio.
with
in
about
at
the
4. Somsak speaks …………. Low voice.
the
With
At
In
On
5. The bus is coming …………high speed.
the
by
in
with
at
6. There is a great difference ……….. that car and this one.
the
between
from
among
of
7. He was ………… a hurry.
the
in
on
to
at
8. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
from
for
the
of
off
9. I will do that ………. pleasure.
at
with
on
of
the
10. He was afraid ……….. his mother.
in
at
of
the
on
11. I’m going to ask him …………. my money.
for
to
on
with
the
12. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
on
in
by
with
the
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-04-18 6:49:59 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::