แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. There was something wrong ……….. the radio.
in
at
with
about
the
2. We are very fond ………… music.
the
at
over
on
of
3. Manee has been absent ……….. working three times this week.
the
at
in
from
off
4. He was ………… a hurry.
the
in
to
at
on
5. The bus is coming …………high speed.
by
in
with
at
the
6. Somsak speaks …………. Low voice.
In
With
On
At
the
7. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
in
with
by
on
the
8. I’m going to ask him …………. my money.
to
on
the
with
for
9. I will do that ………. pleasure.
at
with
on
of
the
10. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
off
from
for
of
the
11. He was afraid ……….. his mother.
the
of
in
at
on
12. There is a great difference ……….. that car and this one.
among
between
of
from
the
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-02-18 8:43:51 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::