แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
the
from
of
off
for
2. I will do that ………. pleasure.
on
at
of
with
the
3. He was afraid ……….. his mother.
of
in
at
on
the
4. There is a great difference ……….. that car and this one.
between
of
the
from
among
5. The bus is coming …………high speed.
the
by
in
with
at
6. He was ………… a hurry.
at
in
on
to
the
7. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
by
on
with
in
the
8. Somsak speaks …………. Low voice.
the
With
On
At
In
9. There was something wrong ……….. the radio.
the
in
about
at
with
10. I’m going to ask him …………. my money.
the
to
with
for
on
11. Manee has been absent ……….. working three times this week.
at
from
off
in
the
12. We are very fond ………… music.
of
at
over
on
the
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-04-19 6:04:38 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::