แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. He was ………… a hurry.
the
in
on
to
at
2. I’m going to ask him …………. my money.
to
with
for
on
the
3. I will do that ………. pleasure.
with
of
on
at
the
4. The bus is coming …………high speed.
by
at
the
in
with
5. There is a great difference ……….. that car and this one.
between
from
among
of
the
6. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
by
on
with
in
the
7. Somsak speaks …………. Low voice.
In
With
On
At
the
8. We are very fond ………… music.
the
at
on
of
over
9. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
the
from
for
of
off
10. He was afraid ……….. his mother.
the
of
in
at
on
11. There was something wrong ……….. the radio.
the
in
about
at
with
12. Manee has been absent ……….. working three times this week.
at
from
off
in
the
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-06-17 3:27:13 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::