แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. I will do that ………. pleasure.
the
at
of
with
on
2. He was ………… a hurry.
in
on
the
to
at
3. The bus is coming …………high speed.
by
in
with
at
the
4. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
the
on
in
by
with
5. Manee has been absent ……….. working three times this week.
at
in
the
from
off
6. There was something wrong ……….. the radio.
at
with
in
the
about
7. Somsak speaks …………. Low voice.
With
On
the
At
In
8. There is a great difference ……….. that car and this one.
between
from
among
of
the
9. We are very fond ………… music.
the
at
over
on
of
10. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
of
for
off
from
the
11. He was afraid ……….. his mother.
in
at
of
the
on
12. I’m going to ask him …………. my money.
the
to
on
with
for
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 25-04-17 3:12:22 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::