แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. There was something wrong ……….. the radio.
  with
  in
  about
  at
  the
2. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
  on
  in
  by
  with
  the
3. I’m going to ask him …………. my money.
  for
  to
  on
  with
  the
4. Manee has been absent ……….. working three times this week.
  off
  at
  in
  from
  the
5. He was ………… a hurry.
  the
  in
  to
  at
  on
6. There is a great difference ……….. that car and this one.
  between
  of
  the
  from
  among
7. He was afraid ……….. his mother.
  the
  of
  in
  at
  on
8. Somsak speaks …………. Low voice.
  the
  With
  On
  At
  In
9. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
  of
  off
  from
  the
  for
10. The bus is coming …………high speed.
  in
  with
  by
  the
  at
11. I will do that ………. pleasure.
  the
  at
  with
  on
  of
12. We are very fond ………… music.
  the
  at
  on
  of
  over
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 11:02:46am