แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Manee has been absent ……….. working three times this week.
the
at
from
off
in
2. The bus is coming …………high speed.
in
at
with
by
the
3. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
of
off
from
the
for
4. We are very fond ………… music.
on
of
at
the
over
5. He was afraid ……….. his mother.
in
at
of
the
on
6. There is a great difference ……….. that car and this one.
between
from
among
of
the
7. I’m going to ask him …………. my money.
the
to
with
for
on
8. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
in
with
by
on
the
9. Somsak speaks …………. Low voice.
At
On
In
With
the
10. He was ………… a hurry.
at
in
on
to
the
11. I will do that ………. pleasure.
with
of
on
at
the
12. There was something wrong ……….. the radio.
in
about
the
at
with
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-08-18 4:49:34 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::