แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
on
in
by
with
the
2. I’m going to ask him …………. my money.
to
on
the
with
for
3. We are very fond ………… music.
the
at
over
on
of
4. There was something wrong ……….. the radio.
the
in
about
at
with
5. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
of
for
off
from
the
6. Somsak speaks …………. Low voice.
With
At
In
On
the
7. I will do that ………. pleasure.
with
on
at
the
of
8. Manee has been absent ……….. working three times this week.
from
in
off
at
the
9. He was ………… a hurry.
the
in
on
to
at
10. The bus is coming …………high speed.
with
by
at
in
the
11. He was afraid ……….. his mother.
at
of
on
in
the
12. There is a great difference ……….. that car and this one.
between
from
among
of
the
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 24-05-17 4:37:15 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::