แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. I will do that ………. pleasure.
the
at
of
with
on
2. Somsak speaks …………. Low voice.
In
With
On
At
the
3. The bus is coming …………high speed.
by
in
with
at
the
4. There is a great difference ……….. that car and this one.
the
between
of
from
among
5. I’m going to ask him …………. my money.
with
on
for
to
the
6. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
from
of
off
for
the
7. We are very fond ………… music.
at
on
of
over
the
8. He was ………… a hurry.
at
in
on
to
the
9. There was something wrong ……….. the radio.
the
in
at
with
about
10. He was afraid ……….. his mother.
of
on
the
in
at
11. Manee has been absent ……….. working three times this week.
the
at
from
off
in
12. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
by
on
with
in
the
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-02-17 12:33:06 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::