แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. There was something wrong ……….. the radio.
with
in
about
at
the
2. There is a great difference ……….. that car and this one.
between
of
the
from
among
3. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
the
on
in
by
with
4. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
from
for
the
of
off
5. Somsak speaks …………. Low voice.
the
With
On
At
In
6. He was afraid ……….. his mother.
the
of
in
at
on
7. Manee has been absent ……….. working three times this week.
the
at
in
from
off
8. He was ………… a hurry.
the
in
on
to
at
9. I’m going to ask him …………. my money.
the
to
on
with
for
10. The bus is coming …………high speed.
the
by
at
in
with
11. I will do that ………. pleasure.
the
at
with
on
of
12. We are very fond ………… music.
of
at
over
on
the
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 27-03-17 9:32:17 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::