แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Manee has been absent ……….. working three times this week.
at
from
off
in
the
2. He was afraid ……….. his mother.
of
on
the
in
at
3. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
on
in
by
with
the
4. I will do that ………. pleasure.
at
with
on
of
the
5. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
off
from
for
of
the
6. There was something wrong ……….. the radio.
at
about
with
in
the
7. Somsak speaks …………. Low voice.
the
With
At
In
On
8. I’m going to ask him …………. my money.
the
to
on
with
for
9. He was ………… a hurry.
in
on
the
to
at
10. The bus is coming …………high speed.
with
by
at
in
the
11. There is a great difference ……….. that car and this one.
the
between
of
from
among
12. We are very fond ………… music.
of
at
over
on
the
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-01-17 5:01:37 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::