แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. He was afraid ……….. his mother.
of
in
at
on
the
2. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
of
off
from
the
for
3. He was ………… a hurry.
the
in
on
to
at
4. I’m going to ask him …………. my money.
with
on
for
to
the
5. The bus is coming …………high speed.
by
at
the
in
with
6. We are very fond ………… music.
at
on
of
over
the
7. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
in
by
on
the
with
8. There is a great difference ……….. that car and this one.
the
between
of
from
among
9. Somsak speaks …………. Low voice.
With
At
In
On
the
10. I will do that ………. pleasure.
with
of
on
at
the
11. There was something wrong ……….. the radio.
at
with
in
the
about
12. Manee has been absent ……….. working three times this week.
from
off
at
the
in
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-19 9:31:15 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::