แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. He was afraid ……….. his mother.
at
of
on
in
the
2. I’m going to ask him …………. my money.
for
to
on
with
the
3. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
from
of
off
for
the
4. The bus is coming …………high speed.
the
by
in
with
at
5. He was ………… a hurry.
to
on
at
in
the
6. Manee has been absent ……….. working three times this week.
from
off
at
the
in
7. We are very fond ………… music.
the
at
over
on
of
8. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
on
in
by
with
the
9. I will do that ………. pleasure.
with
of
on
at
the
10. There is a great difference ……….. that car and this one.
between
of
the
from
among
11. There was something wrong ……….. the radio.
in
about
the
at
with
12. Somsak speaks …………. Low voice.
At
On
In
With
the
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 2:52:31 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::