แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. We are very fond ………… music.
at
over
the
on
of
2. He was afraid ……….. his mother.
at
of
on
in
the
3. Manee has been absent ……….. working three times this week.
off
at
in
from
the
4. He was ………… a hurry.
at
in
on
to
the
5. I will do that ………. pleasure.
with
on
at
the
of
6. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
in
by
on
the
with
7. I’m going to ask him …………. my money.
with
for
to
the
on
8. There was something wrong ……….. the radio.
at
with
in
the
about
9. Somsak speaks …………. Low voice.
At
In
With
the
On
10. The bus is coming …………high speed.
in
at
with
by
the
11. There is a great difference ……….. that car and this one.
the
between
of
from
among
12. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
from
for
the
of
off
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 16-12-18 1:44:39 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::