แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Manee has been absent ……….. working three times this week.
the
at
from
off
in
2. Somsak speaks …………. Low voice.
the
With
At
In
On
3. I’m going to ask him …………. my money.
the
to
on
with
for
4. The bus is coming …………high speed.
by
in
with
at
the
5. He was afraid ……….. his mother.
at
of
on
in
the
6. We are very fond ………… music.
at
on
of
over
the
7. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
in
by
on
the
with
8. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
of
for
off
from
the
9. He was ………… a hurry.
in
to
at
on
the
10. I will do that ………. pleasure.
on
at
of
with
the
11. There was something wrong ……….. the radio.
at
about
with
in
the
12. There is a great difference ……….. that car and this one.
the
between
from
among
of
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 11-04-21 6:33:26 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::