แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Manee has been absent ……….. working three times this week.
off
at
in
from
the
2. The bus is coming …………high speed.
in
with
by
the
at
3. There was something wrong ……….. the radio.
the
in
about
at
with
4. He was ………… a hurry.
in
on
the
to
at
5. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
by
on
with
in
the
6. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
from
of
off
for
the
7. I will do that ………. pleasure.
with
of
on
at
the
8. Somsak speaks …………. Low voice.
the
With
At
In
On
9. He was afraid ……….. his mother.
in
on
at
of
the
10. We are very fond ………… music.
at
on
of
over
the
11. I’m going to ask him …………. my money.
for
to
on
with
the
12. There is a great difference ……….. that car and this one.
between
of
the
from
among
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 13-10-19 11:39:55 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::