แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. We are very fond ………… music.
on
over
of
at
the
2. Manee has been absent ……….. working three times this week.
off
at
in
from
the
3. I’m going to ask him …………. my money.
to
with
for
on
the
4. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
on
in
by
with
the
5. There was something wrong ……….. the radio.
in
at
with
about
the
6. He was afraid ……….. his mother.
in
on
at
of
the
7. The bus is coming …………high speed.
the
by
in
with
at
8. I will do that ………. pleasure.
at
of
the
with
on
9. There is a great difference ……….. that car and this one.
among
between
of
from
the
10. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
of
for
off
from
the
11. He was ………… a hurry.
in
on
the
to
at
12. Somsak speaks …………. Low voice.
With
At
In
On
the
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-08-19 11:10:58 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::