แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. There is a great difference ……….. that car and this one.
the
between
of
from
among
2. He was afraid ……….. his mother.
of
on
the
in
at
3. I’m going to ask him …………. my money.
to
on
the
with
for
4. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
on
with
the
in
by
5. I will do that ………. pleasure.
with
of
on
at
the
6. The bus is coming …………high speed.
in
with
by
the
at
7. He was ………… a hurry.
the
in
to
at
on
8. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
from
for
the
of
off
9. We are very fond ………… music.
the
at
over
on
of
10. Manee has been absent ……….. working three times this week.
from
off
at
the
in
11. There was something wrong ……….. the radio.
the
in
about
at
with
12. Somsak speaks …………. Low voice.
the
With
On
At
In
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-06-19 2:36:20 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::