แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. He was afraid ……….. his mother.
the
of
on
in
at
2. Manee has been absent ……….. working three times this week.
from
in
off
at
the
3. The bus is coming …………high speed.
by
in
with
at
the
4. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
the
from
for
of
off
5. There is a great difference ……….. that car and this one.
the
between
of
from
among
6. He was ………… a hurry.
the
in
to
at
on
7. There was something wrong ……….. the radio.
at
about
with
in
the
8. I’m going to ask him …………. my money.
the
to
with
for
on
9. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
on
in
by
with
the
10. I will do that ………. pleasure.
the
at
of
with
on
11. Somsak speaks …………. Low voice.
the
With
At
In
On
12. We are very fond ………… music.
at
over
the
on
of
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 2-06-20 2:50:34 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::