แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
on
in
by
with
the
2. Somsak speaks …………. Low voice.
At
On
In
With
the
3. I will do that ………. pleasure.
with
of
on
at
the
4. He was ………… a hurry.
in
on
the
to
at
5. There was something wrong ……….. the radio.
in
about
the
at
with
6. We are very fond ………… music.
on
over
of
at
the
7. I’m going to ask him …………. my money.
for
to
on
with
the
8. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
of
off
from
the
for
9. He was afraid ……….. his mother.
the
of
in
at
on
10. Manee has been absent ……….. working three times this week.
at
from
off
in
the
11. There is a great difference ……….. that car and this one.
the
between
from
among
of
12. The bus is coming …………high speed.
in
with
by
the
at
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 25-10-20 9:44:46 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::