แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. There was something wrong ……….. the radio.
the
in
about
at
with
2. We are very fond ………… music.
at
on
of
over
the
3. He was afraid ……….. his mother.
the
of
in
at
on
4. I will do that ………. pleasure.
at
of
the
with
on
5. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
by
on
with
in
the
6. The bus is coming …………high speed.
by
in
with
at
the
7. I’m going to ask him …………. my money.
with
on
for
to
the
8. Somsak speaks …………. Low voice.
the
With
At
In
On
9. There is a great difference ……….. that car and this one.
the
between
from
among
of
10. Manee has been absent ……….. working three times this week.
off
at
in
from
the
11. He was ………… a hurry.
to
at
in
the
on
12. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
the
from
of
off
for
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-02-19 8:36:36 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::