แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. "I’m very sorry,I don’t agree ………… you."
the
on
with
in
by
2. He was afraid ……….. his mother.
in
on
at
of
the
3. We are very fond ………… music.
the
at
on
of
over
4. Manee has been absent ……….. working three times this week.
from
in
off
at
the
5. There aren’t enough ticket ……..... all of us.
from
for
the
of
off
6. I will do that ………. pleasure.
on
at
of
with
the
7. Somsak speaks …………. Low voice.
At
On
In
With
the
8. There was something wrong ……….. the radio.
at
about
with
in
the
9. I’m going to ask him …………. my money.
with
for
to
the
on
10. The bus is coming …………high speed.
the
by
at
in
with
11. There is a great difference ……….. that car and this one.
the
between
from
among
of
12. He was ………… a hurry.
in
on
the
to
at
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-01-21 5:11:01 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::