แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. My parents told me ………… .
  Not to smoke
  Do Not smoke
  Don’ t smoke
  Not smoke
  smoke
2. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
  Was happened
  Is happened
  happen
  Happenad
  Happens
3. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
  Having packed
  Packing
  Have been packing
  To pack
4. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
  write
  written
  writing
  to write
  writes
5. Surin looked sad when he ……….. money.
  Lost
  Losing
  Loses
  Lose
  Loses
6. Everybody …………… hot and thirsty.
  Were
  Has been
  Is
  Are
  been
7. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
  Get up
  Got up
  Gets up
  Is getting up
  get
8. Father told surat ……….. much money.
  Not spending
  Not to spend
  Not spend
  Not to spending
  spend
9. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
  Some of
  Much of
  Lots of
  Many of
  much
10. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
  To do
  Should do
  Do
  Must doing
  to
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 11:12:32am