แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
Is getting up
Get up
Got up
get
Gets up
2. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
Was happened
Is happened
happen
Happenad
Happens
3. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
to
Must doing
Should do
To do
Do
4. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
Lots of
Some of
Many of
Much of
much
5. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
Have been packing
To pack
Having packed
Packing
6. Father told surat ……….. much money.
Not spending
Not to spend
Not spend
Not to spending
spend
7. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
writes
written
to write
write
writing
8. Everybody …………… hot and thirsty.
Were
Has been
Is
Are
been
9. Surin looked sad when he ……….. money.
Loses
Lost
Losing
Lose
Loses
10. My parents told me ………… .
Not to smoke
Don’ t smoke
Not smoke
smoke
Do Not smoke
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 22-06-18 10:20:07 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::