แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
get
Got up
Gets up
Is getting up
Get up
2. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
to write
write
written
writes
writing
3. Surin looked sad when he ……….. money.
Loses
Lost
Lose
Loses
Losing
4. Father told surat ……….. much money.
Not spend
Not to spending
Not to spend
Not spending
spend
5. Everybody …………… hot and thirsty.
Has been
Are
Is
Were
been
6. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
Having packed
Have been packing
To pack
Packing
7. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
Was happened
Is happened
happen
Happenad
Happens
8. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
to
Must doing
To do
Do
Should do
9. My parents told me ………… .
Not smoke
Not to smoke
Don’ t smoke
Do Not smoke
smoke
10. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
Much of
Many of
Lots of
Some of
much
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-08-18 4:48:36 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::