แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
to
Must doing
To do
Do
Should do
2. Father told surat ……….. much money.
Not spending
Not spend
Not to spending
spend
Not to spend
3. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
much
Some of
Many of
Much of
Lots of
4. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
get
Got up
Gets up
Is getting up
Get up
5. My parents told me ………… .
Not to smoke
Don’ t smoke
Not smoke
smoke
Do Not smoke
6. Surin looked sad when he ……….. money.
Lose
Loses
Lost
Loses
Losing
7. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
To pack
Having packed
Packing
Have been packing
8. Everybody …………… hot and thirsty.
Is
Were
Are
Has been
been
9. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
Happenad
Is happened
Happens
Was happened
happen
10. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
writes
written
to write
write
writing
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-17 6:25:01 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::