แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. My parents told me ………… .
Don’ t smoke
Not smoke
Do Not smoke
Not to smoke
smoke
2. Surin looked sad when he ……….. money.
Loses
Lost
Losing
Lose
Loses
3. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
Having packed
Packing
Have been packing
To pack
4. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
writes
written
writing
to write
write
5. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
Must doing
Should do
to
To do
Do
6. Everybody …………… hot and thirsty.
Were
Are
been
Has been
Is
7. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
get
Got up
Is getting up
Get up
Gets up
8. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
Happenad
Happens
Was happened
happen
Is happened
9. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
Some of
Many of
much
Much of
Lots of
10. Father told surat ……….. much money.
Not spending
Not spend
Not to spending
spend
Not to spend
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 28-01-20 7:35:38 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::