แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
writes
written
to write
write
writing
2. Everybody …………… hot and thirsty.
Is
Were
Are
Has been
been
3. Surin looked sad when he ……….. money.
Loses
Lost
Losing
Lose
Loses
4. Father told surat ……….. much money.
Not spending
Not spend
Not to spending
spend
Not to spend
5. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
to
Must doing
To do
Do
Should do
6. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
much
Some of
Many of
Much of
Lots of
7. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
Having packed
Packing
Have been packing
To pack
8. My parents told me ………… .
Don’ t smoke
Not smoke
Do Not smoke
Not to smoke
smoke
9. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
Got up
Gets up
get
Is getting up
Get up
10. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
Happens
Was happened
Is happened
Happenad
happen
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-12-19 11:12:06 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::