แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. My parents told me ………… .
smoke
Not smoke
Not to smoke
Don’ t smoke
Do Not smoke
2. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
Is getting up
Gets up
Get up
Got up
get
3. Surin looked sad when he ……….. money.
Lost
Losing
Loses
Lose
Loses
4. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
much
Some of
Many of
Much of
Lots of
5. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
To do
Do
Must doing
to
Should do
6. Everybody …………… hot and thirsty.
Is
Were
Are
Has been
been
7. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
Was happened
Happenad
Happens
Is happened
happen
8. Father told surat ……….. much money.
Not spending
Not spend
Not to spending
spend
Not to spend
9. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
write
written
writing
to write
writes
10. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
Having packed
Packing
Have been packing
To pack
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-01-17 5:02:35 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::