แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
Got up
Is getting up
Get up
Gets up
get
2. My parents told me ………… .
smoke
Not smoke
Not to smoke
Don’ t smoke
Do Not smoke
3. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
Happenad
Happens
Was happened
happen
Is happened
4. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
To do
Should do
Do
Must doing
to
5. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
To pack
Having packed
Packing
Have been packing
6. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
writes
written
to write
write
writing
7. Father told surat ……….. much money.
Not spending
Not to spend
Not spend
Not to spending
spend
8. Surin looked sad when he ……….. money.
Lose
Losing
Loses
Lost
Loses
9. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
Much of
Lots of
Some of
much
Many of
10. Everybody …………… hot and thirsty.
Were
Has been
Is
Are
been
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 3:00:48 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::