แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Surin looked sad when he ……….. money.
Lost
Losing
Loses
Lose
Loses
2. Everybody …………… hot and thirsty.
Has been
Is
Were
been
Are
3. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
happen
Was happened
Is happened
Happenad
Happens
4. Father told surat ……….. much money.
Not to spending
Not to spend
spend
Not spending
Not spend
5. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
Lots of
Some of
Many of
Much of
much
6. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
Do
Must doing
Should do
To do
to
7. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
Having packed
Have been packing
To pack
Packing
8. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
Got up
Is getting up
Get up
Gets up
get
9. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
write
written
writing
to write
writes
10. My parents told me ………… .
smoke
Not smoke
Do Not smoke
Not to smoke
Don’ t smoke
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-06-21 12:31:56 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::