แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Father told surat ……….. much money.
spend
Not to spending
Not spending
Not spend
Not to spend
2. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
Do
Must doing
Should do
To do
to
3. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
much
Some of
Many of
Much of
Lots of
4. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
Having packed
Have been packing
To pack
Packing
5. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
writes
written
writing
to write
write
6. Surin looked sad when he ……….. money.
Lose
Losing
Loses
Lost
Loses
7. My parents told me ………… .
Not smoke
Not to smoke
Don’ t smoke
Do Not smoke
smoke
8. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
Is getting up
Gets up
Get up
Got up
get
9. Everybody …………… hot and thirsty.
Is
Were
Are
Has been
been
10. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
Happenad
Happens
Was happened
happen
Is happened
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-08-19 11:18:59 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::