แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Surin looked sad when he ……….. money.
Loses
Lost
Losing
Lose
Loses
2. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
Get up
Got up
Gets up
Is getting up
get
3. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
To pack
Having packed
Packing
Have been packing
4. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
Happens
Was happened
Is happened
Happenad
happen
5. Everybody …………… hot and thirsty.
Were
Has been
Is
Are
been
6. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
Must doing
Should do
to
To do
Do
7. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
written
to write
write
writing
writes
8. Father told surat ……….. much money.
Not to spending
Not to spend
spend
Not spending
Not spend
9. My parents told me ………… .
Not smoke
Not to smoke
Don’ t smoke
Do Not smoke
smoke
10. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
Some of
Much of
Lots of
Many of
much
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-08-17 7:57:29 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::