แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Everybody …………… hot and thirsty.
Were
Has been
Is
Are
been
2. Surin looked sad when he ……….. money.
Lost
Lose
Loses
Losing
Loses
3. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
Having packed
Have been packing
To pack
Packing
4. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
To do
Do
Must doing
to
Should do
5. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
Much of
Many of
Lots of
Some of
much
6. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
writes
written
to write
write
writing
7. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
Got up
Gets up
get
Is getting up
Get up
8. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
happen
Was happened
Happenad
Happens
Is happened
9. My parents told me ………… .
Not smoke
Not to smoke
Don’ t smoke
Do Not smoke
smoke
10. Father told surat ……….. much money.
Not spending
Not to spend
Not spend
Not to spending
spend
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-10-18 2:29:32 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::