แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Father told surat ……….. much money.
Not spend
Not to spending
Not to spend
Not spending
spend
2. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
Lots of
Some of
Many of
Much of
much
3. Everybody …………… hot and thirsty.
Were
Has been
Is
Are
been
4. My parents told me ………… .
Not smoke
Do Not smoke
smoke
Not to smoke
Don’ t smoke
5. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
get
Got up
Is getting up
Get up
Gets up
6. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
to write
write
written
writes
writing
7. Surin looked sad when he ……….. money.
Lose
Losing
Loses
Lost
Loses
8. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
Having packed
Have been packing
To pack
Packing
9. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
Must doing
Should do
to
To do
Do
10. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
Was happened
Is happened
happen
Happenad
Happens
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 16-12-18 1:53:19 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::