แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
Much of
Lots of
Some of
much
Many of
2. My parents told me ………… .
Don’ t smoke
Not smoke
Do Not smoke
Not to smoke
smoke
3. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
written
to write
write
writing
writes
4. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
Got up
Gets up
get
Is getting up
Get up
5. Everybody …………… hot and thirsty.
Were
Are
been
Has been
Is
6. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
Was happened
Happenad
Happens
Is happened
happen
7. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
To do
Should do
Do
Must doing
to
8. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
Having packed
Have been packing
To pack
Packing
9. Father told surat ……….. much money.
Not spending
Not spend
Not to spending
spend
Not to spend
10. Surin looked sad when he ……….. money.
Lost
Lose
Loses
Losing
Loses
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 13-10-19 11:48:38 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::