แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. My parents told me ………… .
Don’ t smoke
Not smoke
Do Not smoke
Not to smoke
smoke
2. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
write
written
writing
to write
writes
3. Everybody …………… hot and thirsty.
Were
Are
been
Has been
Is
4. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
much
Some of
Much of
Lots of
Many of
5. Surin looked sad when he ……….. money.
Loses
Lost
Lose
Loses
Losing
6. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
Was happened
Happenad
Happens
Is happened
happen
7. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
Having packed
Packing
Have been packing
To pack
8. Father told surat ……….. much money.
spend
Not to spending
Not spending
Not spend
Not to spend
9. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
Must doing
Should do
to
To do
Do
10. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
Is getting up
Gets up
Get up
Got up
get
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 24-05-17 4:39:35 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::