แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
writes
written
to write
write
writing
2. Everybody …………… hot and thirsty.
Is
Were
Are
Has been
been
3. Surin looked sad when he ……….. money.
Lost
Lose
Loses
Losing
Loses
4. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
To do
Should do
Do
Must doing
to
5. Father told surat ……….. much money.
Not spend
Not to spending
Not to spend
Not spending
spend
6. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
much
Some of
Much of
Lots of
Many of
7. My parents told me ………… .
smoke
Not smoke
Do Not smoke
Not to smoke
Don’ t smoke
8. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
happen
Was happened
Happenad
Happens
Is happened
9. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
Is getting up
Gets up
Get up
Got up
get
10. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
Having packed
Packing
Have been packing
To pack
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-07-20 4:33:47 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::