แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Father told surat ……….. much money.
Not to spending
Not to spend
spend
Not spending
Not spend
2. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
to write
writing
write
written
writes
3. Everybody …………… hot and thirsty.
Has been
Are
Is
Were
been
4. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
To pack
Having packed
Packing
Have been packing
5. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
Got up
Is getting up
Get up
Gets up
get
6. Surin looked sad when he ……….. money.
Lose
Losing
Loses
Lost
Loses
7. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
Lots of
Some of
Many of
Much of
much
8. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
happen
Was happened
Happenad
Happens
Is happened
9. My parents told me ………… .
Not to smoke
Don’ t smoke
Not smoke
smoke
Do Not smoke
10. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
to
Must doing
To do
Do
Should do
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-02-18 8:51:46 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::