แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
To do
Should do
Do
Must doing
to
2. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
Some of
Many of
much
Much of
Lots of
3. Everybody …………… hot and thirsty.
been
Were
Has been
Is
Are
4. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
written
writing
writes
to write
write
5. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
Got up
Is getting up
Get up
Gets up
get
6. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
Have been packing
To pack
Having packed
Packing
7. Father told surat ……….. much money.
spend
Not to spending
Not spending
Not spend
Not to spend
8. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
happen
Was happened
Happenad
Happens
Is happened
9. My parents told me ………… .
Not smoke
Not to smoke
Don’ t smoke
Do Not smoke
smoke
10. Surin looked sad when he ……….. money.
Lost
Lose
Loses
Losing
Loses
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-10-17 12:37:26 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::