แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
Get up
Got up
Gets up
Is getting up
get
2. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
to write
write
written
writes
writing
3. Surin looked sad when he ……….. money.
Loses
Lost
Lose
Loses
Losing
4. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
Having packed
Have been packing
To pack
Packing
5. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
To do
Do
Must doing
to
Should do
6. Father told surat ……….. much money.
Not spending
Not spend
Not to spending
spend
Not to spend
7. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
Lots of
Some of
Many of
Much of
much
8. My parents told me ………… .
Not to smoke
Do Not smoke
Don’ t smoke
Not smoke
smoke
9. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
Happens
Was happened
Is happened
Happenad
happen
10. Everybody …………… hot and thirsty.
Were
Has been
Is
Are
been
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 30-11-20 1:38:15 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::