แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
happen
Was happened
Is happened
Happenad
Happens
2. Surin looked sad when he ……….. money.
Lose
Loses
Lost
Loses
Losing
3. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
get
Got up
Gets up
Is getting up
Get up
4. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
Must doing
Should do
to
To do
Do
5. Father told surat ……….. much money.
spend
Not to spending
Not spending
Not spend
Not to spend
6. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
written
writing
writes
to write
write
7. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
Have been packing
To pack
Having packed
Packing
8. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
much
Some of
Much of
Lots of
Many of
9. Everybody …………… hot and thirsty.
been
Were
Are
Has been
Is
10. My parents told me ………… .
Not smoke
Do Not smoke
smoke
Not to smoke
Don’ t smoke
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 7-04-20 12:50:35 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::