แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
writes
written
to write
write
writing
2. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
to
Must doing
Should do
To do
Do
3. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
get
Got up
Is getting up
Get up
Gets up
4. Father told surat ……….. much money.
Not spending
Not to spend
Not spend
Not to spending
spend
5. My parents told me ………… .
Not smoke
Not to smoke
Don’ t smoke
Do Not smoke
smoke
6. Surin looked sad when he ……….. money.
Lose
Loses
Lost
Loses
Losing
7. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
Much of
Many of
Lots of
Some of
much
8. Everybody …………… hot and thirsty.
been
Were
Are
Has been
Is
9. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
Having packed
Have been packing
To pack
Packing
10. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
happen
Was happened
Happenad
Happens
Is happened
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-02-19 8:43:28 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::