แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
Got up
Gets up
get
Is getting up
Get up
2. Surin looked sad when he ……….. money.
Loses
Lost
Losing
Lose
Loses
3. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
Happenad
Is happened
Happens
Was happened
happen
4. My parents told me ………… .
Not to smoke
Don’ t smoke
Not smoke
smoke
Do Not smoke
5. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
written
writing
writes
to write
write
6. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
To pack
Having packed
Packing
Have been packing
7. Father told surat ……….. much money.
Not spend
Not to spending
Not to spend
Not spending
spend
8. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
Much of
Many of
Lots of
Some of
much
9. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
To do
Should do
Do
Must doing
to
10. Everybody …………… hot and thirsty.
Were
Has been
Is
Are
been
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 4-03-21 6:23:56 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::