แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. My parents told me ………… .
smoke
Not smoke
Not to smoke
Don’ t smoke
Do Not smoke
2. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
Got up
Gets up
get
Is getting up
Get up
3. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
Was happened
Is happened
happen
Happenad
Happens
4. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
Do
Must doing
Should do
To do
to
5. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
Have been packing
Packing
To pack
Having packed
6. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
much
Some of
Many of
Much of
Lots of
7. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
written
to write
write
writing
writes
8. Father told surat ……….. much money.
spend
Not to spending
Not spending
Not spend
Not to spend
9. Everybody …………… hot and thirsty.
been
Were
Has been
Is
Are
10. Surin looked sad when he ……….. money.
Lost
Losing
Loses
Lose
Loses
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-02-17 12:33:36 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::