แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Jennifer told Earl ………… his bag last night.
Having packed
Packing
Have been packing
To pack
2. Wilai ……….. at six o’clock everyday.
Is getting up
Get up
Got up
get
Gets up
3. Do you know what you ……….. if you are bitten by a snake ?
to
Must doing
To do
Do
Should do
4. My parents told me ………… .
Not to smoke
Do Not smoke
Don’ t smoke
Not smoke
smoke
5. Everybody …………… hot and thirsty.
Were
Are
been
Has been
Is
6. Jennifer asked her mother ………… Earl’s name.
written
to write
write
writing
writes
7. On Sundays you’ ll find ………… people at the seaside.
Some of
Many of
much
Much of
Lots of
8. Father told surat ……….. much money.
Not to spending
Not to spend
spend
Not spending
Not spend
9. The accident ………. at the square about 11:30 last night.
Was happened
Is happened
happen
Happenad
Happens
10. Surin looked sad when he ……….. money.
Lost
Lose
Loses
Losing
Loses
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-04-18 6:50:16 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::