แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Let us ………. At 6 o'clock tomorrow morning.
the
go
going
going
to go
2. We can't be ………… all day.
indoors
in door
in doors
the
indoor
3. Don't forget ………… your lunch .
bringing
to bringing
to bring
bring
the
4. I have been …………. all week.
indoor
indoors
in door
in doors
the
5. Thay would like to go ……….. .
the
out doors.
outdoors.
out door .
out door.
6. We shall need …………… time
lots of
a lot
the
lot of
lots
7. What ………… time should we leave?
is
a
is
an
the
8. We should have some water; we shall get ……………. .
thirty
thristy
thisty
thirsty
the
9. We could go for …………. Long walk.
is
a
the
am
an
10. I would like ………..outdoors.
been
to be
be
the
being
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-08-17 7:54:28 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::