แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. What ………… time should we leave?
is
a
is
an
the
2. Let us ………. At 6 o'clock tomorrow morning.
going
to go
go
the
going
3. We should have some water; we shall get ……………. .
thristy
thirsty
thirty
thisty
the
4. Thay would like to go ……….. .
the
out doors.
out door.
outdoors.
out door .
5. We shall need …………… time
lots of
a lot
the
lot of
lots
6. Don't forget ………… your lunch .
bring
to bringing
the
bringing
to bring
7. I would like ………..outdoors.
been
being
to be
be
the
8. We can't be ………… all day.
in doors
indoors
in door
indoor
the
9. We could go for …………. Long walk.
am
the
an
a
is
10. I have been …………. all week.
the
indoor
in doors
indoors
in door
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-10-18 2:38:09 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::