แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. We can't be ………… all day.
  the
  in doors
  indoor
  indoors
  in door
2. I would like ………..outdoors.
  be
  been
  to be
  being
  the
3. We shall need …………… time
  lot of
  a lot
  lots
  lots of
  the
4. Don't forget ………… your lunch .
  the
  bring
  to bringing
  bringing
  to bring
5. Thay would like to go ……….. .
  out doors.
  out door.
  the
  outdoors.
  out door .
6. What ………… time should we leave?
  a
  is
  an
  the
  is
7. Let us ………. At 6 o'clock tomorrow morning.
  the
  go
  going
  to go
  going
8. We could go for …………. Long walk.
  an
  a
  the
  am
  is
9. I have been …………. all week.
  indoors
  in doors
  in door
  indoor
  the
10. We should have some water; we shall get ……………. .
  thirty
  thristy
  thisty
  thirsty
  the
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 11:21:36am