แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. We should have some water; we shall get ……………. .
thirsty
thisty
thirty
thristy
the
2. What ………… time should we leave?
is
the
an
a
is
3. We could go for …………. Long walk.
am
the
an
a
is
4. Don't forget ………… your lunch .
to bring
bring
to bringing
bringing
the
5. I have been …………. all week.
indoors
in doors
in door
indoor
the
6. We can't be ………… all day.
in door
in doors
indoor
indoors
the
7. We shall need …………… time
lots of
a lot
the
lot of
lots
8. I would like ………..outdoors.
be
been
to be
being
the
9. Let us ………. At 6 o'clock tomorrow morning.
going
to go
go
the
going
10. Thay would like to go ……….. .
the
out doors.
out door.
outdoors.
out door .
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 2-06-20 3:11:36 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::