แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. We can't be ………… all day.
the
in doors
indoor
indoors
in door
2. We could go for …………. Long walk.
is
a
the
am
an
3. I have been …………. all week.
in door
indoor
in doors
indoors
the
4. What ………… time should we leave?
a
is
an
the
is
5. I would like ………..outdoors.
be
being
the
been
to be
6. Thay would like to go ……….. .
out door .
out doors.
out door.
outdoors.
the
7. We shall need …………… time
lot of
a lot
lots
lots of
the
8. Don't forget ………… your lunch .
the
bring
to bringing
bringing
to bring
9. Let us ………. At 6 o'clock tomorrow morning.
the
go
going
going
to go
10. We should have some water; we shall get ……………. .
the
thristy
thisty
thirsty
thirty
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-17 6:29:17 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::