แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Don't forget ………… your lunch .
bringing
to bring
bring
the
to bringing
2. We shall need …………… time
the
lots of
a lot
lot of
lots
3. Let us ………. At 6 o'clock tomorrow morning.
the
go
going
to go
going
4. I would like ………..outdoors.
the
be
been
to be
being
5. We can't be ………… all day.
indoors
indoor
in door
in doors
the
6. We could go for …………. Long walk.
a
the
is
am
an
7. I have been …………. all week.
indoor
in doors
the
indoors
in door
8. Thay would like to go ……….. .
the
out doors.
out door.
outdoors.
out door .
9. We should have some water; we shall get ……………. .
the
thristy
thirsty
thirty
thisty
10. What ………… time should we leave?
a
is
an
the
is
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 11-04-21 6:50:06 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::