แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. I would like ………..outdoors.
been
to be
be
the
being
2. We can't be ………… all day.
the
in doors
indoors
in door
indoor
3. Don't forget ………… your lunch .
the
bring
to bringing
bringing
to bring
4. We shall need …………… time
lot of
lots
lots of
the
a lot
5. Let us ………. At 6 o'clock tomorrow morning.
going
to go
go
the
going
6. We should have some water; we shall get ……………. .
thirsty
thisty
thirty
thristy
the
7. I have been …………. all week.
indoor
indoors
in door
in doors
the
8. What ………… time should we leave?
a
the
is
is
an
9. Thay would like to go ……….. .
out door .
out doors.
out door.
outdoors.
the
10. We could go for …………. Long walk.
is
a
am
an
the
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-02-18 8:35:54 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::