แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. What ………… time should we leave?
a
is
an
the
is
2. We shall need …………… time
lot of
a lot
lots
lots of
the
3. Thay would like to go ……….. .
out doors.
out door.
the
outdoors.
out door .
4. Don't forget ………… your lunch .
bring
to bringing
the
bringing
to bring
5. We should have some water; we shall get ……………. .
thirty
thristy
thisty
thirsty
the
6. We can't be ………… all day.
indoors
in door
in doors
the
indoor
7. I have been …………. all week.
indoors
in doors
in door
indoor
the
8. We could go for …………. Long walk.
a
the
is
am
an
9. Let us ………. At 6 o'clock tomorrow morning.
go
going
the
going
to go
10. I would like ………..outdoors.
the
be
been
to be
being
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 22-01-20 5:12:24 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::