แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
visiting
was visited
visited
has rained
visit
2. John built this house three years ………… .
before
later
tomorrow
ago
since
3. My brother and I ……….. Our parents last week.
visited
have visited
visiting
were visited
visit
4. Let him …………… it by himself .
to did
do
did
to do
doing
5. He will not forget ………… next Monday.
came
coming
to come
come
to came
6. What …………… time did he arriive yesterday ?
no word is needed
an
a
the
the
7. They ……….. In this office in 1998.
have worked
was working
work
worked
working
8. We drink when we feet ……………. .
tired
thirsty
sadly
sad
hungry
9. He couldn't go out because it …………. .
was rained
is raining
am rained
has rained
rained
10. She …………. Here from 1987 to 1990.
lived
has lived
live
were living
living
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 25-10-20 8:19:40 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::