แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. What …………… time did he arriive yesterday ?
no word is needed
the
an
a
the
2. He will not forget ………… next Monday.
come
came
to come
coming
to came
3. John built this house three years ………… .
before
ago
since
later
tomorrow
4. Let him …………… it by himself .
did
doing
to do
do
to did
5. We drink when we feet ……………. .
hungry
tired
thirsty
sad
sadly
6. They ……….. In this office in 1998.
work
have worked
worked
was working
working
7. He couldn't go out because it …………. .
am rained
was rained
has rained
rained
is raining
8. My brother and I ……….. Our parents last week.
visited
have visited
visiting
were visited
visit
9. She …………. Here from 1987 to 1990.
live
lived
were living
living
has lived
10. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
was visited
has rained
visit
visited
visiting
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-08-19 9:59:00 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::