แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. He will not forget ………… next Monday.
came
coming
to come
come
to came
2. They ……….. In this office in 1998.
have worked
worked
working
was working
work
3. She …………. Here from 1987 to 1990.
living
lived
has lived
were living
live
4. He couldn't go out because it …………. .
am rained
was rained
has rained
rained
is raining
5. My brother and I ……….. Our parents last week.
were visited
have visited
visit
visited
visiting
6. Let him …………… it by himself .
did
to do
do
to did
doing
7. John built this house three years ………… .
since
before
later
ago
tomorrow
8. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
visiting
was visited
visited
has rained
visit
9. What …………… time did he arriive yesterday ?
a
the
the
no word is needed
an
10. We drink when we feet ……………. .
sad
thirsty
hungry
tired
sadly
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-06-21 10:31:47 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::