แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
was visited
has rained
visit
visited
visiting
2. They ……….. In this office in 1998.
have worked
was working
work
worked
working
3. What …………… time did he arriive yesterday ?
the
a
the
no word is needed
an
4. He couldn't go out because it …………. .
was rained
is raining
am rained
has rained
rained
5. Let him …………… it by himself .
to did
do
did
to do
doing
6. We drink when we feet ……………. .
sadly
tired
sad
hungry
thirsty
7. John built this house three years ………… .
tomorrow
before
later
ago
since
8. She …………. Here from 1987 to 1990.
were living
living
lived
live
has lived
9. He will not forget ………… next Monday.
come
coming
to came
came
to come
10. My brother and I ……….. Our parents last week.
were visited
visit
visited
visiting
have visited
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-04-18 6:50:03 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::