แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. We drink when we feet ……………. .
sad
hungry
tired
sadly
thirsty
2. Let him …………… it by himself .
did
doing
to do
do
to did
3. He will not forget ………… next Monday.
to came
come
coming
came
to come
4. My brother and I ……….. Our parents last week.
were visited
have visited
visit
visited
visiting
5. She …………. Here from 1987 to 1990.
live
lived
were living
living
has lived
6. They ……….. In this office in 1998.
working
have worked
was working
work
worked
7. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
has rained
visit
was visited
visiting
visited
8. John built this house three years ………… .
tomorrow
before
later
ago
since
9. What …………… time did he arriive yesterday ?
the
a
no word is needed
an
the
10. He couldn't go out because it …………. .
am rained
was rained
is raining
has rained
rained
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 5-08-20 12:01:18 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::