แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. They ……….. In this office in 1998.
was working
worked
work
have worked
working
2. He will not forget ………… next Monday.
came
to come
come
to came
coming
3. He couldn't go out because it …………. .
has rained
is raining
rained
was rained
am rained
4. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
visit
was visited
visited
has rained
visiting
5. What …………… time did he arriive yesterday ?
no word is needed
the
an
a
the
6. My brother and I ……….. Our parents last week.
visited
were visited
visit
have visited
visiting
7. John built this house three years ………… .
before
ago
since
later
tomorrow
8. We drink when we feet ……………. .
sadly
tired
sad
hungry
thirsty
9. She …………. Here from 1987 to 1990.
lived
were living
living
has lived
live
10. Let him …………… it by himself .
to did
do
did
to do
doing
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-06-17 3:26:09 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::