แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. They ……….. In this office in 1998.
  was working
  work
  have worked
  working
  worked
2. He will not forget ………… next Monday.
  came
  to come
  come
  to came
  coming
3. He couldn't go out because it …………. .
  rained
  was rained
  is raining
  has rained
  am rained
4. What …………… time did he arriive yesterday ?
  the
  a
  no word is needed
  an
  the
5. John built this house three years ………… .
  tomorrow
  before
  ago
  since
  later
6. We drink when we feet ……………. .
  sad
  hungry
  tired
  sadly
  thirsty
7. Let him …………… it by himself .
  to did
  do
  did
  to do
  doing
8. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
  has rained
  visit
  was visited
  visiting
  visited
9. My brother and I ……….. Our parents last week.
  visiting
  visited
  were visited
  visit
  have visited
10. She …………. Here from 1987 to 1990.
  were living
  living
  lived
  live
  has lived
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:13:34am