แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. John built this house three years ………… .
before
later
tomorrow
ago
since
2. Let him …………… it by himself .
do
doing
to did
did
to do
3. He couldn't go out because it …………. .
has rained
rained
was rained
am rained
is raining
4. What …………… time did he arriive yesterday ?
the
a
the
no word is needed
an
5. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
was visited
visited
visiting
has rained
visit
6. We drink when we feet ……………. .
sad
hungry
tired
sadly
thirsty
7. He will not forget ………… next Monday.
come
coming
to came
came
to come
8. My brother and I ……….. Our parents last week.
were visited
have visited
visit
visited
visiting
9. They ……….. In this office in 1998.
have worked
worked
working
was working
work
10. She …………. Here from 1987 to 1990.
lived
has lived
live
were living
living
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 25-04-17 1:34:45 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::