แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. They ……….. In this office in 1998.
working
have worked
worked
was working
work
2. My brother and I ……….. Our parents last week.
visit
visited
have visited
were visited
visiting
3. What …………… time did he arriive yesterday ?
a
no word is needed
an
the
the
4. Let him …………… it by himself .
do
doing
to did
did
to do
5. He couldn't go out because it …………. .
was rained
is raining
am rained
has rained
rained
6. He will not forget ………… next Monday.
come
coming
to came
came
to come
7. John built this house three years ………… .
ago
later
since
before
tomorrow
8. We drink when we feet ……………. .
sad
hungry
tired
sadly
thirsty
9. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
has rained
visited
visit
was visited
visiting
10. She …………. Here from 1987 to 1990.
were living
living
lived
live
has lived
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 24-05-17 4:32:13 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::