แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. What …………… time did he arriive yesterday ?
the
a
the
no word is needed
an
2. He will not forget ………… next Monday.
came
coming
to come
come
to came
3. My brother and I ……….. Our parents last week.
visited
have visited
visiting
were visited
visit
4. She …………. Here from 1987 to 1990.
lived
has lived
live
were living
living
5. They ……….. In this office in 1998.
have worked
was working
work
worked
working
6. Let him …………… it by himself .
do
doing
to did
did
to do
7. John built this house three years ………… .
before
ago
since
later
tomorrow
8. He couldn't go out because it …………. .
was rained
is raining
am rained
has rained
rained
9. We drink when we feet ……………. .
tired
thirsty
sadly
sad
hungry
10. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
visiting
was visited
visited
has rained
visit
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 16-12-18 12:24:15 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::