แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. She …………. Here from 1987 to 1990.
lived
were living
living
has lived
live
2. What …………… time did he arriive yesterday ?
a
the
the
no word is needed
an
3. We drink when we feet ……………. .
sadly
tired
thirsty
sad
hungry
4. He couldn't go out because it …………. .
am rained
was rained
has rained
rained
is raining
5. Let him …………… it by himself .
to do
do
doing
did
to did
6. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
has rained
visited
visit
was visited
visiting
7. My brother and I ……….. Our parents last week.
were visited
visit
visited
visiting
have visited
8. He will not forget ………… next Monday.
came
to come
come
to came
coming
9. John built this house three years ………… .
before
ago
since
later
tomorrow
10. They ……….. In this office in 1998.
have worked
worked
working
was working
work
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-04-19 5:15:01 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::