แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. She …………. Here from 1987 to 1990.
living
lived
has lived
were living
live
2. We drink when we feet ……………. .
sad
thirsty
hungry
tired
sadly
3. He will not forget ………… next Monday.
come
came
to come
coming
to came
4. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
has rained
visited
visit
was visited
visiting
5. What …………… time did he arriive yesterday ?
a
no word is needed
an
the
the
6. They ……….. In this office in 1998.
working
have worked
worked
was working
work
7. My brother and I ……….. Our parents last week.
were visited
have visited
visit
visited
visiting
8. Let him …………… it by himself .
did
doing
to do
do
to did
9. John built this house three years ………… .
before
later
tomorrow
ago
since
10. He couldn't go out because it …………. .
has rained
is raining
rained
was rained
am rained
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-08-18 4:48:58 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::