แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. He couldn't go out because it …………. .
was rained
is raining
am rained
has rained
rained
2. My brother and I ……….. Our parents last week.
visited
were visited
visit
have visited
visiting
3. She …………. Here from 1987 to 1990.
were living
has lived
living
lived
live
4. He will not forget ………… next Monday.
to came
come
came
to come
coming
5. What …………… time did he arriive yesterday ?
no word is needed
the
an
a
the
6. Let him …………… it by himself .
do
doing
to did
did
to do
7. They ……….. In this office in 1998.
have worked
worked
working
was working
work
8. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
has rained
visit
was visited
visiting
visited
9. We drink when we feet ……………. .
sad
thirsty
hungry
tired
sadly
10. John built this house three years ………… .
tomorrow
before
ago
since
later
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-19 9:28:21 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::