แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. My brother and I ……….. Our parents last week.
visited
have visited
visiting
were visited
visit
2. What …………… time did he arriive yesterday ?
no word is needed
the
an
a
the
3. He couldn't go out because it …………. .
was rained
is raining
am rained
has rained
rained
4. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
was visited
has rained
visit
visited
visiting
5. She …………. Here from 1987 to 1990.
live
lived
has lived
were living
living
6. He will not forget ………… next Monday.
came
to come
come
to came
coming
7. John built this house three years ………… .
before
later
tomorrow
ago
since
8. Let him …………… it by himself .
do
did
to do
doing
to did
9. They ……….. In this office in 1998.
was working
worked
work
have worked
working
10. We drink when we feet ……………. .
tired
thirsty
sadly
sad
hungry
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 11-04-21 4:55:13 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::