แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. They ……….. In this office in 1998.
working
have worked
was working
work
worked
2. We drink when we feet ……………. .
hungry
tired
thirsty
sad
sadly
3. My brother and I ……….. Our parents last week.
visiting
visited
were visited
visit
have visited
4. He will not forget ………… next Monday.
to came
come
came
to come
coming
5. Let him …………… it by himself .
to did
do
did
to do
doing
6. He couldn't go out because it …………. .
has rained
is raining
rained
was rained
am rained
7. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
visiting
was visited
visited
has rained
visit
8. She …………. Here from 1987 to 1990.
live
lived
has lived
were living
living
9. What …………… time did he arriive yesterday ?
the
a
the
no word is needed
an
10. John built this house three years ………… .
since
before
later
ago
tomorrow
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-01-17 4:59:12 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::