แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. John built this house three years ………… .
since
before
later
ago
tomorrow
2. She …………. Here from 1987 to 1990.
were living
living
lived
live
has lived
3. They ……….. In this office in 1998.
have worked
worked
working
was working
work
4. Let him …………… it by himself .
did
doing
to do
do
to did
5. He will not forget ………… next Monday.
to come
come
coming
came
to came
6. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
visit
was visited
visited
has rained
visiting
7. We drink when we feet ……………. .
tired
thirsty
sadly
sad
hungry
8. My brother and I ……….. Our parents last week.
were visited
visit
visited
visiting
have visited
9. What …………… time did he arriive yesterday ?
no word is needed
an
a
the
the
10. He couldn't go out because it …………. .
was rained
is raining
am rained
has rained
rained
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 22-06-18 10:19:15 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::