แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. She …………. Here from 1987 to 1990.
were living
has lived
living
lived
live
2. My brother and I ……….. Our parents last week.
visiting
visited
were visited
visit
have visited
3. John built this house three years ………… .
tomorrow
before
later
ago
since
4. They ……….. In this office in 1998.
was working
work
have worked
working
worked
5. We drink when we feet ……………. .
sadly
tired
thirsty
sad
hungry
6. He will not forget ………… next Monday.
to came
come
coming
came
to come
7. What …………… time did he arriive yesterday ?
an
a
the
no word is needed
the
8. He couldn't go out because it …………. .
has rained
is raining
rained
was rained
am rained
9. Let him …………… it by himself .
do
doing
to did
did
to do
10. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
has rained
visit
was visited
visiting
visited
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-17 6:20:04 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::