แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
was visited
visited
visiting
has rained
visit
2. Let him …………… it by himself .
do
doing
to did
did
to do
3. They ……….. In this office in 1998.
working
have worked
worked
was working
work
4. My brother and I ……….. Our parents last week.
visited
have visited
visiting
were visited
visit
5. We drink when we feet ……………. .
tired
thirsty
sadly
sad
hungry
6. He will not forget ………… next Monday.
to come
come
coming
came
to came
7. What …………… time did he arriive yesterday ?
no word is needed
an
a
the
the
8. She …………. Here from 1987 to 1990.
were living
has lived
living
lived
live
9. He couldn't go out because it …………. .
rained
was rained
is raining
has rained
am rained
10. John built this house three years ………… .
since
before
later
ago
tomorrow
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-02-19 7:34:02 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::