แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. My brother and I ……….. Our parents last week.
were visited
visit
visited
visiting
have visited
2. He will not forget ………… next Monday.
to come
come
coming
came
to came
3. He couldn't go out because it …………. .
was rained
has rained
rained
is raining
am rained
4. They ……….. In this office in 1998.
have worked
was working
work
worked
working
5. We drink when we feet ……………. .
sad
thirsty
hungry
tired
sadly
6. What …………… time did he arriive yesterday ?
no word is needed
the
an
a
the
7. She …………. Here from 1987 to 1990.
live
lived
were living
living
has lived
8. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
was visited
has rained
visit
visited
visiting
9. Let him …………… it by himself .
do
doing
to did
did
to do
10. John built this house three years ………… .
tomorrow
before
later
ago
since
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 13-10-19 10:27:31 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::