แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
was visited
has rained
visit
visited
visiting
2. They ……….. In this office in 1998.
work
have worked
worked
was working
working
3. My brother and I ……….. Our parents last week.
visited
have visited
visiting
were visited
visit
4. She …………. Here from 1987 to 1990.
were living
has lived
living
lived
live
5. We drink when we feet ……………. .
hungry
tired
thirsty
sad
sadly
6. John built this house three years ………… .
tomorrow
before
later
ago
since
7. What …………… time did he arriive yesterday ?
the
a
the
no word is needed
an
8. He couldn't go out because it …………. .
has rained
rained
was rained
am rained
is raining
9. He will not forget ………… next Monday.
came
to come
come
to came
coming
10. Let him …………… it by himself .
to do
do
doing
did
to did
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-10-17 12:36:33 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::