แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. My brother and I ……….. Our parents last week.
visiting
visited
were visited
visit
have visited
2. John built this house three years ………… .
before
ago
since
later
tomorrow
3. What …………… time did he arriive yesterday ?
no word is needed
an
a
the
the
4. We drink when we feet ……………. .
sad
thirsty
hungry
tired
sadly
5. He couldn't go out because it …………. .
was rained
is raining
am rained
has rained
rained
6. She …………. Here from 1987 to 1990.
living
lived
has lived
were living
live
7. He will not forget ………… next Monday.
to come
come
coming
came
to came
8. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
has rained
visit
was visited
visiting
visited
9. Let him …………… it by himself .
did
doing
to do
do
to did
10. They ……….. In this office in 1998.
have worked
was working
work
worked
working
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-08-17 7:59:06 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::