แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. John built this house three years ………… .
tomorrow
before
later
ago
since
2. What …………… time did he arriive yesterday ?
the
a
the
no word is needed
an
3. We drink when we feet ……………. .
sadly
tired
sad
hungry
thirsty
4. They ……….. In this office in 1998.
have worked
worked
working
was working
work
5. My brother and I ……….. Our parents last week.
were visited
have visited
visit
visited
visiting
6. He couldn't go out because it …………. .
am rained
was rained
is raining
has rained
rained
7. She …………. Here from 1987 to 1990.
live
lived
were living
living
has lived
8. He will not forget ………… next Monday.
to came
come
came
to come
coming
9. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
was visited
visited
visiting
has rained
visit
10. Let him …………… it by himself .
to do
do
doing
did
to did
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-06-19 1:41:05 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::