แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. They ……….. In this office in 1998.
was working
worked
work
have worked
working
2. John built this house three years ………… .
since
before
later
ago
tomorrow
3. My brother and I ……….. Our parents last week.
were visited
visit
visited
visiting
have visited
4. Mark ………… Chiang Mai when he was a boy.
visit
was visited
visited
has rained
visiting
5. He couldn't go out because it …………. .
am rained
was rained
has rained
rained
is raining
6. He will not forget ………… next Monday.
came
to come
come
to came
coming
7. She …………. Here from 1987 to 1990.
live
lived
were living
living
has lived
8. We drink when we feet ……………. .
sadly
tired
sad
hungry
thirsty
9. Let him …………… it by himself .
to do
do
doing
did
to did
10. What …………… time did he arriive yesterday ?
no word is needed
the
an
a
the
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 22-01-20 4:39:19 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::