แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Look ! Someone ………… .
am jump
are jumping
jumps
jump
is jumping
2. The mailman ………… the letter at 10 a.m. everyday.
deliver
delivers
is deliver
will deliver
is delivering
3. We haven't ………. rice left in our house now.
some
any
be
being
an
4. One of my hoddies…………. Golf.
is
are
be
being
am
5. Who is ………….. tallest boy in your class?
the
be
am
being
a
6. Mr. and Mrs. Taylor ………….. back the day after tomorrow.
will get
is getting
get
gets
getting
7. Susan……….. In London two years ago.
living
lived
live
lives
the live
8. The weather………… pleasant here in the spring.
be
are
is
is being
am
9. Mr. Anderson ………..from the university in 1990 .
graduate
graduates
graduated
has graduated
has graduateing
10. The flight from miami …………. In New york at noon.
is arrive
arrives
arriveing
arrive
will arrived
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-04-18 6:50:13 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::