แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Susan……….. In London two years ago.
the live
lives
living
live
lived
2. Mr. and Mrs. Taylor ………….. back the day after tomorrow.
will get
is getting
get
gets
getting
3. The flight from miami …………. In New york at noon.
arriveing
will arrived
arrive
arrives
is arrive
4. The weather………… pleasant here in the spring.
is
be
is being
are
am
5. Who is ………….. tallest boy in your class?
am
the
being
a
be
6. Look ! Someone ………… .
am jump
are jumping
jumps
jump
is jumping
7. One of my hoddies…………. Golf.
being
be
is
are
am
8. Mr. Anderson ………..from the university in 1990 .
has graduated
graduate
graduates
has graduateing
graduated
9. We haven't ………. rice left in our house now.
any
be
an
being
some
10. The mailman ………… the letter at 10 a.m. everyday.
is delivering
delivers
is deliver
will deliver
deliver
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-02-17 12:33:38 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::