แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Mr. Anderson ………..from the university in 1990 .
has graduated
graduated
graduate
graduates
has graduateing
2. Susan……….. In London two years ago.
lives
living
live
lived
the live
3. Mr. and Mrs. Taylor ………….. back the day after tomorrow.
will get
get
gets
getting
is getting
4. The mailman ………… the letter at 10 a.m. everyday.
delivers
is deliver
is delivering
will deliver
deliver
5. Look ! Someone ………… .
am jump
are jumping
jumps
jump
is jumping
6. The weather………… pleasant here in the spring.
am
be
is being
are
is
7. The flight from miami …………. In New york at noon.
arrive
arrives
will arrived
arriveing
is arrive
8. One of my hoddies…………. Golf.
am
are
be
being
is
9. We haven't ………. rice left in our house now.
an
any
be
being
some
10. Who is ………….. tallest boy in your class?
am
the
be
being
a
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-02-19 7:34:42 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::