แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Who is ………….. tallest boy in your class?
being
be
a
the
am
2. One of my hoddies…………. Golf.
is
are
be
being
am
3. The flight from miami …………. In New york at noon.
is arrive
arrives
will arrived
arriveing
arrive
4. Mr. Anderson ………..from the university in 1990 .
has graduateing
graduates
graduated
has graduated
graduate
5. The weather………… pleasant here in the spring.
be
is being
am
are
is
6. We haven't ………. rice left in our house now.
being
some
any
an
be
7. Look ! Someone ………… .
are jumping
jumps
am jump
jump
is jumping
8. Susan……….. In London two years ago.
lives
lived
the live
living
live
9. The mailman ………… the letter at 10 a.m. everyday.
will deliver
deliver
delivers
is delivering
is deliver
10. Mr. and Mrs. Taylor ………….. back the day after tomorrow.
will get
get
gets
getting
is getting
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-02-18 8:48:35 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::