แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Who is ………….. tallest boy in your class?
a
the
be
being
am
2. Susan……….. In London two years ago.
the live
lives
lived
living
live
3. Mr. and Mrs. Taylor ………….. back the day after tomorrow.
will get
is getting
get
gets
getting
4. The flight from miami …………. In New york at noon.
arrives
arriveing
arrive
will arrived
is arrive
5. The weather………… pleasant here in the spring.
are
is being
is
be
am
6. One of my hoddies…………. Golf.
am
are
being
is
be
7. We haven't ………. rice left in our house now.
any
being
some
be
an
8. Look ! Someone ………… .
is jumping
are jumping
jumps
jump
am jump
9. Mr. Anderson ………..from the university in 1990 .
graduates
graduated
has graduateing
has graduated
graduate
10. The mailman ………… the letter at 10 a.m. everyday.
will deliver
is deliver
deliver
delivers
is delivering
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 28-01-20 7:07:58 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::