แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Mr. and Mrs. Taylor ………….. back the day after tomorrow.
gets
is getting
getting
will get
get
2. Look ! Someone ………… .
are jumping
jumps
am jump
jump
is jumping
3. The mailman ………… the letter at 10 a.m. everyday.
is delivering
delivers
is deliver
will deliver
deliver
4. The weather………… pleasant here in the spring.
am
be
are
is
is being
5. The flight from miami …………. In New york at noon.
is arrive
arrives
arriveing
arrive
will arrived
6. Mr. Anderson ………..from the university in 1990 .
graduates
graduated
has graduateing
has graduated
graduate
7. Susan……….. In London two years ago.
the live
lives
living
live
lived
8. Who is ………….. tallest boy in your class?
being
a
the
am
be
9. We haven't ………. rice left in our house now.
any
being
some
be
an
10. One of my hoddies…………. Golf.
being
be
is
are
am
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 1:08:15 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::