แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Look ! Someone ………… .
are jumping
jumps
am jump
jump
is jumping
2. Mr. and Mrs. Taylor ………….. back the day after tomorrow.
will get
is getting
get
gets
getting
3. Mr. Anderson ………..from the university in 1990 .
graduates
graduated
has graduateing
has graduated
graduate
4. The flight from miami …………. In New york at noon.
arrives
arriveing
arrive
will arrived
is arrive
5. Who is ………….. tallest boy in your class?
the
being
a
be
am
6. Susan……….. In London two years ago.
lives
lived
the live
living
live
7. We haven't ………. rice left in our house now.
being
be
some
any
an
8. The weather………… pleasant here in the spring.
am
be
is being
are
is
9. The mailman ………… the letter at 10 a.m. everyday.
is delivering
delivers
will deliver
deliver
is deliver
10. One of my hoddies…………. Golf.
being
is
are
am
be
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-08-19 9:59:36 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::