แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. The flight from miami …………. In New york at noon.
arrive
arrives
will arrived
arriveing
is arrive
2. The mailman ………… the letter at 10 a.m. everyday.
delivers
is deliver
is delivering
will deliver
deliver
3. Mr. and Mrs. Taylor ………….. back the day after tomorrow.
gets
is getting
getting
will get
get
4. We haven't ………. rice left in our house now.
being
some
any
an
be
5. Susan……….. In London two years ago.
live
lives
lived
living
the live
6. One of my hoddies…………. Golf.
is
are
be
being
am
7. Who is ………….. tallest boy in your class?
the
be
am
being
a
8. Mr. Anderson ………..from the university in 1990 .
has graduateing
graduates
has graduated
graduate
graduated
9. The weather………… pleasant here in the spring.
am
be
are
is
is being
10. Look ! Someone ………… .
is jumping
are jumping
jumps
jump
am jump
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 6-04-20 10:55:36 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::