แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Susan……….. In London two years ago.
living
lived
live
lives
the live
2. Who is ………….. tallest boy in your class?
being
be
a
the
am
3. The mailman ………… the letter at 10 a.m. everyday.
is delivering
delivers
will deliver
deliver
is deliver
4. One of my hoddies…………. Golf.
am
are
be
being
is
5. Look ! Someone ………… .
is jumping
are jumping
jumps
jump
am jump
6. Mr. and Mrs. Taylor ………….. back the day after tomorrow.
gets
is getting
getting
will get
get
7. Mr. Anderson ………..from the university in 1990 .
has graduated
graduated
graduate
graduates
has graduateing
8. The flight from miami …………. In New york at noon.
arriveing
arrive
arrives
is arrive
will arrived
9. The weather………… pleasant here in the spring.
be
are
is
is being
am
10. We haven't ………. rice left in our house now.
being
be
some
any
an
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 28-09-20 8:07:07 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::