แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Look ! Someone ………… .
is jumping
are jumping
jumps
jump
am jump
2. Who is ………….. tallest boy in your class?
am
the
be
being
a
3. Mr. and Mrs. Taylor ………….. back the day after tomorrow.
gets
is getting
getting
will get
get
4. Susan……….. In London two years ago.
live
lives
lived
living
the live
5. The mailman ………… the letter at 10 a.m. everyday.
delivers
is deliver
is delivering
will deliver
deliver
6. We haven't ………. rice left in our house now.
an
any
being
some
be
7. Mr. Anderson ………..from the university in 1990 .
has graduateing
graduates
graduated
has graduated
graduate
8. The weather………… pleasant here in the spring.
is
be
is being
are
am
9. One of my hoddies…………. Golf.
being
is
are
am
be
10. The flight from miami …………. In New york at noon.
is arrive
arrives
arriveing
arrive
will arrived
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 25-04-17 3:13:54 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::