แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Mr. Anderson ………..from the university in 1990 .
has graduated
graduated
graduate
graduates
has graduateing
2. Susan……….. In London two years ago.
living
lived
live
lives
the live
3. Look ! Someone ………… .
jump
jumps
is jumping
are jumping
am jump
4. We haven't ………. rice left in our house now.
being
be
some
any
an
5. The flight from miami …………. In New york at noon.
arriveing
arrive
arrives
is arrive
will arrived
6. One of my hoddies…………. Golf.
am
are
be
being
is
7. The weather………… pleasant here in the spring.
are
is
be
am
is being
8. The mailman ………… the letter at 10 a.m. everyday.
deliver
delivers
is deliver
will deliver
is delivering
9. Mr. and Mrs. Taylor ………….. back the day after tomorrow.
gets
will get
get
is getting
getting
10. Who is ………….. tallest boy in your class?
am
the
being
a
be
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-06-21 10:41:03 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::