แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. The mailman ………… the letter at 10 a.m. everyday.
will deliver
is deliver
deliver
delivers
is delivering
2. Mr. and Mrs. Taylor ………….. back the day after tomorrow.
will get
get
gets
getting
is getting
3. Who is ………….. tallest boy in your class?
am
the
be
being
a
4. The weather………… pleasant here in the spring.
be
is being
am
are
is
5. Mr. Anderson ………..from the university in 1990 .
graduates
has graduated
graduate
graduated
has graduateing
6. The flight from miami …………. In New york at noon.
is arrive
arrives
will arrived
arriveing
arrive
7. Susan……….. In London two years ago.
lives
living
live
lived
the live
8. We haven't ………. rice left in our house now.
some
any
be
being
an
9. One of my hoddies…………. Golf.
am
are
be
being
is
10. Look ! Someone ………… .
is jumping
are jumping
jumps
jump
am jump
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-07-20 2:36:21 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::