แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Mr. and Mrs. Taylor ………….. back the day after tomorrow.
gets
will get
get
is getting
getting
2. The flight from miami …………. In New york at noon.
arrive
arrives
will arrived
arriveing
is arrive
3. The mailman ………… the letter at 10 a.m. everyday.
will deliver
is deliver
deliver
delivers
is delivering
4. We haven't ………. rice left in our house now.
an
any
be
being
some
5. Look ! Someone ………… .
am jump
are jumping
jump
is jumping
jumps
6. Who is ………….. tallest boy in your class?
being
a
the
am
be
7. Susan……….. In London two years ago.
living
lived
live
lives
the live
8. Mr. Anderson ………..from the university in 1990 .
graduates
graduated
has graduateing
has graduated
graduate
9. The weather………… pleasant here in the spring.
is
be
is being
are
am
10. One of my hoddies…………. Golf.
am
are
being
is
be
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 24-05-17 4:38:33 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::