แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. The mailman ………… the letter at 10 a.m. everyday.
delivers
will deliver
deliver
is deliver
is delivering
2. Look ! Someone ………… .
jump
jumps
is jumping
are jumping
am jump
3. The flight from miami …………. In New york at noon.
arrives
arriveing
arrive
will arrived
is arrive
4. Susan……….. In London two years ago.
living
live
lives
the live
lived
5. Mr. and Mrs. Taylor ………….. back the day after tomorrow.
will get
is getting
get
gets
getting
6. Who is ………….. tallest boy in your class?
the
being
a
be
am
7. One of my hoddies…………. Golf.
being
is
are
am
be
8. Mr. Anderson ………..from the university in 1990 .
graduates
has graduated
graduate
graduated
has graduateing
9. The weather………… pleasant here in the spring.
be
are
is
is being
am
10. We haven't ………. rice left in our house now.
being
some
any
an
be
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-08-17 7:55:59 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::