แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Who is ………….. tallest boy in your class?
a
the
be
being
am
2. Mr. Anderson ………..from the university in 1990 .
graduates
has graduated
graduate
graduated
has graduateing
3. Susan……….. In London two years ago.
lives
living
live
lived
the live
4. The flight from miami …………. In New york at noon.
is arrive
arrives
arriveing
arrive
will arrived
5. One of my hoddies…………. Golf.
being
be
is
are
am
6. We haven't ………. rice left in our house now.
an
any
being
some
be
7. The mailman ………… the letter at 10 a.m. everyday.
delivers
will deliver
deliver
is deliver
is delivering
8. The weather………… pleasant here in the spring.
am
be
are
is
is being
9. Look ! Someone ………… .
jump
is jumping
are jumping
am jump
jumps
10. Mr. and Mrs. Taylor ………….. back the day after tomorrow.
getting
gets
is getting
will get
get
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 27-03-17 9:32:30 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::