แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. The weather………… pleasant here in the spring.
am
be
is being
are
is
2. Mr. and Mrs. Taylor ………….. back the day after tomorrow.
will get
get
gets
getting
is getting
3. One of my hoddies…………. Golf.
being
is
are
am
be
4. We haven't ………. rice left in our house now.
an
any
being
some
be
5. Mr. Anderson ………..from the university in 1990 .
has graduateing
graduates
has graduated
graduate
graduated
6. Susan……….. In London two years ago.
the live
lives
living
live
lived
7. Look ! Someone ………… .
are jumping
jumps
am jump
jump
is jumping
8. The mailman ………… the letter at 10 a.m. everyday.
is delivering
delivers
will deliver
deliver
is deliver
9. Who is ………….. tallest boy in your class?
the
being
a
be
am
10. The flight from miami …………. In New york at noon.
arrive
arrives
will arrived
arriveing
is arrive
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 30-11-20 12:06:34 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::