แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. The weather………… pleasant here in the spring.
  are
  is
  be
  am
  is being
2. Mr. Anderson ………..from the university in 1990 .
  graduates
  graduated
  has graduateing
  has graduated
  graduate
3. The flight from miami …………. In New york at noon.
  is arrive
  arrives
  arriveing
  arrive
  will arrived
4. The mailman ………… the letter at 10 a.m. everyday.
  delivers
  will deliver
  deliver
  is deliver
  is delivering
5. Susan……….. In London two years ago.
  live
  lives
  lived
  living
  the live
6. Look ! Someone ………… .
  am jump
  are jumping
  jumps
  jump
  is jumping
7. Mr. and Mrs. Taylor ………….. back the day after tomorrow.
  getting
  gets
  will get
  get
  is getting
8. We haven't ………. rice left in our house now.
  any
  be
  an
  being
  some
9. Who is ………….. tallest boy in your class?
  the
  be
  am
  being
  a
10. One of my hoddies…………. Golf.
  am
  are
  being
  is
  be
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:26:19am