แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. He usually …………… in green ink.
to writes
writes
to write
write
writing
2. My glasses are broken but ………… aren't.
hers glasses
Toy ' s
her
Them
Toy
3. She was playing the piano when we………….. Last night.
to arriving
arrived
to arrive
arrive
arriving
4. The man who is unkind will have …………. Friends.
a lot of
few
little
got
many
5. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
few
a lot of
some
any
many
6. The thief easily …………into my room last Friday.
get
gets
got
getting
gotting
7. Listen! Who ……………. At the door ?
knocks
knock
is knocking
are knocking
is knocks
8. I…… abroad next year.
am going studying
study
am going study
am going to study
studying
9. ………….. People dislike skunk.
got
little
many
few
a lot of
10. The chidren hurt …………. When they fell.
herself
many
themselves
few
himself
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-01-21 3:41:31 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::