แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. The thief easily …………into my room last Friday.
gets
getting
get
got
gotting
2. Listen! Who ……………. At the door ?
are knocking
knocks
knock
is knocks
is knocking
3. ………….. People dislike skunk.
few
a lot of
little
got
many
4. She was playing the piano when we………….. Last night.
arrived
arriving
to arriving
to arrive
arrive
5. My glasses are broken but ………… aren't.
hers glasses
Toy ' s
her
Them
Toy
6. The man who is unkind will have …………. Friends.
little
a lot of
few
many
got
7. The chidren hurt …………. When they fell.
herself
few
himself
many
themselves
8. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
any
some
few
a lot of
many
9. I…… abroad next year.
am going studying
study
am going study
am going to study
studying
10. He usually …………… in green ink.
to write
writing
write
writes
to writes
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 21-10-21 1:14:57 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::