แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. She was playing the piano when we………….. Last night.
arrived
to arrive
arrive
arriving
to arriving
2. I…… abroad next year.
study
am going study
am going to study
studying
am going studying
3. He usually …………… in green ink.
write
writes
writing
to write
to writes
4. The man who is unkind will have …………. Friends.
little
a lot of
few
many
got
5. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
few
many
a lot of
some
any
6. The chidren hurt …………. When they fell.
himself
herself
many
few
themselves
7. The thief easily …………into my room last Friday.
get
gets
got
getting
gotting
8. ………….. People dislike skunk.
few
a lot of
little
got
many
9. My glasses are broken but ………… aren't.
Them
her
Toy
Toy ' s
hers glasses
10. Listen! Who ……………. At the door ?
knock
is knocking
is knocks
are knocking
knocks
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 25-04-17 3:16:38 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::