แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. She was playing the piano when we………….. Last night.
arrive
arrived
arriving
to arrive
to arriving
2. The thief easily …………into my room last Friday.
getting
got
get
gets
gotting
3. Listen! Who ……………. At the door ?
is knocks
knock
is knocking
are knocking
knocks
4. I…… abroad next year.
study
studying
am going studying
am going study
am going to study
5. The man who is unkind will have …………. Friends.
got
little
a lot of
few
many
6. ………….. People dislike skunk.
few
a lot of
little
got
many
7. My glasses are broken but ………… aren't.
hers glasses
Toy ' s
Them
Toy
her
8. The chidren hurt …………. When they fell.
herself
few
himself
many
themselves
9. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
any
some
few
a lot of
many
10. He usually …………… in green ink.
to writes
writes
writing
to write
write
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 11-04-21 5:06:26 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::