แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. She was playing the piano when we………….. Last night.
arrived
to arrive
arrive
arriving
to arriving
2. My glasses are broken but ………… aren't.
Toy ' s
Them
Toy
her
hers glasses
3. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
a lot of
some
many
few
any
4. The man who is unkind will have …………. Friends.
little
a lot of
few
many
got
5. The thief easily …………into my room last Friday.
getting
got
get
gets
gotting
6. He usually …………… in green ink.
writes
writing
to writes
to write
write
7. ………….. People dislike skunk.
little
many
got
few
a lot of
8. The chidren hurt …………. When they fell.
himself
herself
many
few
themselves
9. I…… abroad next year.
study
studying
am going studying
am going study
am going to study
10. Listen! Who ……………. At the door ?
are knocking
knocks
knock
is knocks
is knocking
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-06-19 1:41:58 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::