แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. The thief easily …………into my room last Friday.
getting
got
get
gets
gotting
2. The man who is unkind will have …………. Friends.
little
many
got
a lot of
few
3. She was playing the piano when we………….. Last night.
arrived
arriving
to arriving
to arrive
arrive
4. My glasses are broken but ………… aren't.
hers glasses
Toy ' s
Them
Toy
her
5. I…… abroad next year.
am going study
am going to study
study
am going studying
studying
6. The chidren hurt …………. When they fell.
few
himself
herself
themselves
many
7. He usually …………… in green ink.
to write
writing
write
writes
to writes
8. Listen! Who ……………. At the door ?
knock
are knocking
knocks
is knocking
is knocks
9. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
some
few
a lot of
many
any
10. ………….. People dislike skunk.
little
many
got
few
a lot of
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-02-18 8:42:34 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::