แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. The thief easily …………into my room last Friday.
getting
get
gets
gotting
got
2. She was playing the piano when we………….. Last night.
to arriving
arrived
arriving
to arrive
arrive
3. Listen! Who ……………. At the door ?
are knocking
is knocking
knocks
knock
is knocks
4. The chidren hurt …………. When they fell.
himself
herself
many
few
themselves
5. ………….. People dislike skunk.
little
few
a lot of
many
got
6. I…… abroad next year.
am going study
am going to study
study
am going studying
studying
7. My glasses are broken but ………… aren't.
Toy
Toy ' s
her
Them
hers glasses
8. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
a lot of
some
many
few
any
9. He usually …………… in green ink.
writes
to write
write
writing
to writes
10. The man who is unkind will have …………. Friends.
few
little
many
a lot of
got
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-12-19 11:08:33 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::