แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. Listen! Who ……………. At the door ?
knock
is knocking
is knocks
are knocking
knocks
2. The chidren hurt …………. When they fell.
themselves
herself
many
few
himself
3. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
any
some
few
a lot of
many
4. The thief easily …………into my room last Friday.
gets
got
gotting
getting
get
5. He usually …………… in green ink.
writes
writing
to writes
to write
write
6. My glasses are broken but ………… aren't.
Toy ' s
her
hers glasses
Them
Toy
7. I…… abroad next year.
am going to study
study
studying
am going study
am going studying
8. The man who is unkind will have …………. Friends.
got
little
a lot of
few
many
9. ………….. People dislike skunk.
little
many
got
few
a lot of
10. She was playing the piano when we………….. Last night.
arrived
arriving
to arriving
to arrive
arrive
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-04-18 6:49:47 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::