แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ………….. People dislike skunk.
few
many
a lot of
little
got
2. Listen! Who ……………. At the door ?
is knocks
knock
are knocking
knocks
is knocking
3. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
some
few
a lot of
many
any
4. I…… abroad next year.
study
am going study
am going to study
studying
am going studying
5. She was playing the piano when we………….. Last night.
arrive
arrived
arriving
to arrive
to arriving
6. The chidren hurt …………. When they fell.
few
himself
herself
themselves
many
7. The thief easily …………into my room last Friday.
gotting
gets
got
getting
get
8. The man who is unkind will have …………. Friends.
got
little
a lot of
few
many
9. My glasses are broken but ………… aren't.
hers glasses
Toy ' s
her
Them
Toy
10. He usually …………… in green ink.
to write
writing
write
writes
to writes
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 24-05-17 4:36:28 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::