แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. He usually …………… in green ink.
to write
writing
write
writes
to writes
2. Listen! Who ……………. At the door ?
is knocks
knock
is knocking
are knocking
knocks
3. I…… abroad next year.
am going to study
study
studying
am going study
am going studying
4. She was playing the piano when we………….. Last night.
to arrive
arrive
arrived
to arriving
arriving
5. ………….. People dislike skunk.
little
few
a lot of
many
got
6. My glasses are broken but ………… aren't.
Toy ' s
Them
Toy
her
hers glasses
7. The thief easily …………into my room last Friday.
gotting
gets
getting
get
got
8. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
some
many
any
few
a lot of
9. The man who is unkind will have …………. Friends.
little
many
got
a lot of
few
10. The chidren hurt …………. When they fell.
herself
many
themselves
few
himself
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 16-12-18 12:24:58 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::