แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
any
some
many
few
a lot of
2. Listen! Who ……………. At the door ?
are knocking
knocks
knock
is knocks
is knocking
3. My glasses are broken but ………… aren't.
hers glasses
Toy ' s
her
Them
Toy
4. She was playing the piano when we………….. Last night.
arrive
arrived
arriving
to arrive
to arriving
5. ………….. People dislike skunk.
got
little
few
a lot of
many
6. The thief easily …………into my room last Friday.
getting
got
get
gets
gotting
7. The chidren hurt …………. When they fell.
themselves
herself
many
few
himself
8. The man who is unkind will have …………. Friends.
a lot of
few
little
got
many
9. He usually …………… in green ink.
to write
write
writes
to writes
writing
10. I…… abroad next year.
am going studying
study
am going study
am going to study
studying
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 18-10-17 12:36:46 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::