แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. I…… abroad next year.
am going studying
study
studying
am going study
am going to study
2. He usually …………… in green ink.
write
writes
writing
to write
to writes
3. She was playing the piano when we………….. Last night.
to arriving
arrived
arriving
to arrive
arrive
4. ………….. People dislike skunk.
few
many
a lot of
little
got
5. My glasses are broken but ………… aren't.
Toy ' s
her
hers glasses
Them
Toy
6. The thief easily …………into my room last Friday.
gets
got
gotting
getting
get
7. The man who is unkind will have …………. Friends.
a lot of
few
little
got
many
8. Listen! Who ……………. At the door ?
is knocks
knock
is knocking
are knocking
knocks
9. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
few
a lot of
some
any
many
10. The chidren hurt …………. When they fell.
few
himself
herself
themselves
many
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-17 6:23:34 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::