แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ………….. People dislike skunk.
got
little
many
few
a lot of
2. Listen! Who ……………. At the door ?
knock
is knocking
is knocks
are knocking
knocks
3. The man who is unkind will have …………. Friends.
few
little
many
a lot of
got
4. My glasses are broken but ………… aren't.
Toy
Toy ' s
her
Them
hers glasses
5. The chidren hurt …………. When they fell.
few
many
himself
herself
themselves
6. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
any
some
many
few
a lot of
7. She was playing the piano when we………….. Last night.
arrived
to arrive
arrive
arriving
to arriving
8. I…… abroad next year.
am going study
am going to study
study
am going studying
studying
9. He usually …………… in green ink.
write
writes
writing
to write
to writes
10. The thief easily …………into my room last Friday.
getting
got
get
gets
gotting
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-04-19 5:15:59 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::