แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
any
some
few
a lot of
many
2. Listen! Who ……………. At the door ?
knock
are knocking
knocks
is knocking
is knocks
3. The chidren hurt …………. When they fell.
herself
many
themselves
few
himself
4. The man who is unkind will have …………. Friends.
few
little
many
a lot of
got
5. I…… abroad next year.
am going study
studying
am going to study
study
am going studying
6. My glasses are broken but ………… aren't.
Them
her
Toy
Toy ' s
hers glasses
7. ………….. People dislike skunk.
few
many
a lot of
little
got
8. He usually …………… in green ink.
to writes
writes
to write
write
writing
9. The thief easily …………into my room last Friday.
getting
got
get
gets
gotting
10. She was playing the piano when we………….. Last night.
to arriving
arrived
arriving
to arrive
arrive
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-08-19 10:00:03 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::