แบบทดสอบเตรียมสู่อุดมศึกษา
1. The thief easily …………into my room last Friday.
  get
  gets
  got
  getting
  gotting
2. He usually …………… in green ink.
  writes
  writing
  to writes
  to write
  write
3. The man who is unkind will have …………. Friends.
  little
  a lot of
  few
  many
  got
4. My glasses are broken but ………… aren't.
  Them
  her
  Toy
  Toy ' s
  hers glasses
5. The chidren hurt …………. When they fell.
  themselves
  herself
  few
  himself
  many
6. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
  some
  few
  a lot of
  many
  any
7. I…… abroad next year.
  am going study
  am going to study
  study
  am going studying
  studying
8. ………….. People dislike skunk.
  few
  many
  a lot of
  little
  got
9. She was playing the piano when we………….. Last night.
  to arrive
  arriving
  arrive
  arrived
  to arriving
10. Listen! Who ……………. At the door ?
  knock
  are knocking
  knocks
  is knocking
  is knocks
คำชี้แจง
ปรดดำเนินการให้ครบทุกข้อ ก่อนคลิกปุ่มส่งคำตอบ มีขั้นตอนดังนี้ 1) ทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ 2) กรอกทั้งชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ 3) คลิกปุ่มส่งคำตอบ แล้วผลสอบจะถูกบันทึกเพียง 100 รายการล่าสุด โดยบันทึกชื่อ สกุล คะแนน เวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุดลงในฐานข้อมูล หากไม่ประสงค์ระบุชื่อ-สกุลจริง ให้ใส่ชื่อไอดอลที่ท่านชื่นชอบแทน เช่น Steve Jobs
ชื่อ : เช่น Steve
สกุล : เช่น Jobs
ขอย้ำว่าทำให้ครบทุกข้อ และกรอกชื่อ-สกุลของผู้ทำข้อสอบ
จึงจะตรวจข้อสอบ แจ้งผล และบันทึกในรายงานสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คน

คลิกเปิดสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 รายการล่าสุด
แนะนำ: รวม / คอมพิวเตอร์ฯ #1 / อังกฤษ #p1 / อังกฤษ #m1 / อังกฤษ #f1
คลิกเพื่อเริ่มต้นทำชุดนี้อีกครั้ง : โค้ดรุ่น 2.660103 : เวลา : 31 Mar 2023 9:37:14am