แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. He usually …………… in green ink.
writes
to write
write
writing
to writes
2. The thief easily …………into my room last Friday.
gotting
gets
got
getting
get
3. My glasses are broken but ………… aren't.
hers glasses
Toy ' s
Them
Toy
her
4. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
some
many
any
few
a lot of
5. ………….. People dislike skunk.
little
few
a lot of
many
got
6. I…… abroad next year.
study
studying
am going studying
am going study
am going to study
7. The man who is unkind will have …………. Friends.
got
little
a lot of
few
many
8. The chidren hurt …………. When they fell.
few
himself
herself
themselves
many
9. Listen! Who ……………. At the door ?
are knocking
is knocking
knocks
knock
is knocks
10. She was playing the piano when we………….. Last night.
to arriving
arrived
to arrive
arrive
arriving
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 13-10-19 10:28:53 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::