แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. She was playing the piano when we………….. Last night.
to arrive
arrive
arrived
to arriving
arriving
2. He usually …………… in green ink.
to writes
writes
to write
write
writing
3. My glasses are broken but ………… aren't.
Toy
Toy ' s
her
Them
hers glasses
4. ………….. People dislike skunk.
few
a lot of
little
got
many
5. Listen! Who ……………. At the door ?
knock
is knocking
is knocks
are knocking
knocks
6. The thief easily …………into my room last Friday.
gets
getting
get
got
gotting
7. I…… abroad next year.
am going to study
study
studying
am going study
am going studying
8. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
any
some
many
few
a lot of
9. The chidren hurt …………. When they fell.
themselves
herself
few
himself
many
10. The man who is unkind will have …………. Friends.
few
little
many
a lot of
got
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-02-17 12:33:07 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::