แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. My glasses are broken but ………… aren't.
Them
her
Toy
Toy ' s
hers glasses
2. She was playing the piano when we………….. Last night.
arrived
arriving
to arriving
to arrive
arrive
3. ………….. People dislike skunk.
little
few
a lot of
many
got
4. Listen! Who ……………. At the door ?
are knocking
is knocking
knocks
knock
is knocks
5. He usually …………… in green ink.
writes
writing
to writes
to write
write
6. I…… abroad next year.
am going study
studying
am going to study
study
am going studying
7. The man who is unkind will have …………. Friends.
little
a lot of
few
many
got
8. The chidren hurt …………. When they fell.
herself
few
himself
many
themselves
9. The thief easily …………into my room last Friday.
getting
get
gets
gotting
got
10. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
few
many
a lot of
some
any
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 20-01-17 5:01:40 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::