แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. The man who is unkind will have …………. Friends.
got
little
many
a lot of
few
2. ………….. People dislike skunk.
little
few
a lot of
many
got
3. The thief easily …………into my room last Friday.
gotting
gets
getting
get
got
4. The chidren hurt …………. When they fell.
few
many
himself
herself
themselves
5. I…… abroad next year.
am going study
studying
am going to study
study
am going studying
6. My glasses are broken but ………… aren't.
Them
her
Toy
Toy ' s
hers glasses
7. He usually …………… in green ink.
writes
writing
to writes
to write
write
8. She was playing the piano when we………….. Last night.
to arrive
arrive
arrived
to arriving
arriving
9. Listen! Who ……………. At the door ?
are knocking
knocks
knock
is knocks
is knocking
10. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
a lot of
some
many
few
any
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 2-06-20 1:13:00 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::