แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. He usually …………… in green ink.
to write
writing
write
writes
to writes
2. My glasses are broken but ………… aren't.
hers glasses
Toy ' s
her
Them
Toy
3. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
a lot of
some
many
few
any
4. The chidren hurt …………. When they fell.
few
many
himself
herself
themselves
5. She was playing the piano when we………….. Last night.
to arrive
arriving
arrive
arrived
to arriving
6. The thief easily …………into my room last Friday.
getting
got
get
gets
gotting
7. ………….. People dislike skunk.
little
many
got
few
a lot of
8. I…… abroad next year.
study
am going study
am going to study
studying
am going studying
9. The man who is unkind will have …………. Friends.
a lot of
many
few
little
got
10. Listen! Who ……………. At the door ?
is knocks
knock
is knocking
are knocking
knocks
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 22-01-20 4:40:35 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::