แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. The man who is unkind will have …………. Friends.
got
little
many
a lot of
few
2. The thief easily …………into my room last Friday.
gotting
gets
got
getting
get
3. He usually …………… in green ink.
to write
write
writes
to writes
writing
4. The chidren hurt …………. When they fell.
himself
herself
many
few
themselves
5. She was playing the piano when we………….. Last night.
arrive
arrived
arriving
to arrive
to arriving
6. My glasses are broken but ………… aren't.
Them
Toy
Toy ' s
hers glasses
her
7. I…… abroad next year.
am going studying
study
am going study
am going to study
studying
8. Listen! Who ……………. At the door ?
knock
are knocking
knocks
is knocking
is knocks
9. ………….. People dislike skunk.
little
many
got
few
a lot of
10. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
a lot of
some
many
few
any
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-06-17 3:20:31 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::