แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. She was playing the piano when we………….. Last night.
arrived
to arrive
arrive
arriving
to arriving
2. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
some
many
any
few
a lot of
3. Listen! Who ……………. At the door ?
knock
are knocking
knocks
is knocking
is knocks
4. I…… abroad next year.
am going studying
study
am going study
am going to study
studying
5. The chidren hurt …………. When they fell.
themselves
herself
many
few
himself
6. The man who is unkind will have …………. Friends.
got
little
a lot of
few
many
7. ………….. People dislike skunk.
few
many
a lot of
little
got
8. My glasses are broken but ………… aren't.
Them
Toy
Toy ' s
hers glasses
her
9. The thief easily …………into my room last Friday.
get
gets
got
getting
gotting
10. He usually …………… in green ink.
to write
writing
write
writes
to writes
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-10-18 1:12:26 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::