แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. The man who is unkind will have …………. Friends.
got
little
a lot of
few
many
2. I…… abroad next year.
am going to study
study
studying
am going study
am going studying
3. She was playing the piano when we………….. Last night.
to arrive
arrive
arrived
to arriving
arriving
4. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
a lot of
some
many
few
any
5. Listen! Who ……………. At the door ?
knock
are knocking
knocks
is knocking
is knocks
6. My glasses are broken but ………… aren't.
Toy
Toy ' s
her
Them
hers glasses
7. He usually …………… in green ink.
to write
writing
write
writes
to writes
8. The chidren hurt …………. When they fell.
themselves
herself
many
few
himself
9. The thief easily …………into my room last Friday.
gets
getting
get
got
gotting
10. ………….. People dislike skunk.
few
a lot of
little
got
many
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 23-08-17 7:49:27 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::