แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. I…… abroad next year.
am going studying
study
studying
am going study
am going to study
2. The man who is unkind will have …………. Friends.
got
little
a lot of
few
many
3. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
few
a lot of
some
any
many
4. The thief easily …………into my room last Friday.
gets
getting
get
got
gotting
5. He usually …………… in green ink.
to write
write
writes
to writes
writing
6. ………….. People dislike skunk.
got
little
few
a lot of
many
7. Listen! Who ……………. At the door ?
is knocks
knock
are knocking
knocks
is knocking
8. She was playing the piano when we………….. Last night.
to arrive
arriving
arrive
arrived
to arriving
9. My glasses are broken but ………… aren't.
hers glasses
Toy ' s
her
Them
Toy
10. The chidren hurt …………. When they fell.
few
many
himself
herself
themselves
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 29-03-20 1:48:23 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::