แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ………….. People dislike skunk.
got
little
many
few
a lot of
2. The thief easily …………into my room last Friday.
get
gets
got
getting
gotting
3. My glasses are broken but ………… aren't.
Them
Toy
Toy ' s
hers glasses
her
4. The chidren hurt …………. When they fell.
themselves
herself
few
himself
many
5. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
some
many
any
few
a lot of
6. He usually …………… in green ink.
write
writes
writing
to write
to writes
7. The man who is unkind will have …………. Friends.
a lot of
many
few
little
got
8. She was playing the piano when we………….. Last night.
arrive
arrived
arriving
to arrive
to arriving
9. Listen! Who ……………. At the door ?
knocks
knock
is knocking
are knocking
is knocks
10. I…… abroad next year.
am going to study
study
studying
am going study
am going studying
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 25-10-20 8:38:14 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::