แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. The thief easily …………into my room last Friday.
gotting
gets
got
getting
get
2. She was playing the piano when we………….. Last night.
arrived
to arrive
arrive
arriving
to arriving
3. The chidren hurt …………. When they fell.
herself
many
themselves
few
himself
4. ………….. People dislike skunk.
few
a lot of
little
got
many
5. He usually …………… in green ink.
writes
to write
write
writing
to writes
6. The man who is unkind will have …………. Friends.
a lot of
few
little
got
many
7. I…… abroad next year.
am going study
studying
am going to study
study
am going studying
8. "Would you give us …………… hamburgers , please?"
some
many
any
few
a lot of
9. My glasses are broken but ………… aren't.
Toy
Toy ' s
her
Them
hers glasses
10. Listen! Who ……………. At the door ?
is knocks
knock
is knocking
are knocking
knocks
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-02-19 7:35:08 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::